Boom geplant in Leid­schen­dam in kader van ‘1000bomenplan’

Wet­hou­der Peter van Ostaij­en (open­ba­re ruim­te) en wet­hou­der Mar­cel Hout­za­ger (groen) van de gemeen­te Leid­schen­dam-Voor­burg heb­ben vori­ge week  een boom geplant in Leid­schen­dam. Hier­mee werd offi­ci­eel een vol­gen­de stap gezet in de uit­voe­ring van het ‘1000bomenplan’.

De gemeen­te Leid­schen­dam-Voor­burg wil een aan­trek­ke­lij­ke groe­ne woon­stad zijn, omdat meer groen in de stad bij­draagt aan een leef­ba­re woon­om­ge­ving. Met name bomen heb­ben een gun­sti­ge invloed op het stads­kli­maat en zor­gen voor ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit.

Actie ‘hier past een boom’
De gemeen­te Leid­schen­dam-Voor­burg wil daar­om 1000 extra bomen laten plan­ten. De afge­lo­pen tijd heb­ben 78 inwo­ners in totaal 34 loca­ties aan­ge­dra­gen via de actie ‘hier past een boom!’.

De gemeen­te heeft ook zelf plek­ken aan­ge­we­zen waar extra bomen aan­ge­plant wor­den. Alle bomen wor­den bin­nen enke­le weken aan­ge­plant.

 

Meer infor­ma­tie:
Groen­struc­tuur­plan 2010 »

Bron:
Het krant­je-onli­ne