Bomen terug geplant op opge­knap­te Goud­se Turf­markt

De twee mar­kan­te stra­ten in de bin­nen­stad van Gou­da, De Turf­markt en Blauw­straat, heb­ben een prach­ti­ge opknap­beurt gekre­gen. Afge­lo­pen woens­dag zijn op deze loca­ties nieu­we bomen geplant die gezichts­be­pa­lend zijn.

De boven­kant van de kade­mu­ren is gere­pa­reerd en de stra­ten her­steld. De afwa­te­ring is ver­be­terd en er zijn twee extra par­keer­plaat­sen gere­a­li­seerd. Als laat­ste onder­deel zijn de nieu­we bomen geplant.

Bomen zijn kost­ba­re ele­men­ten
Wet­hou­der Ruw­hof (Ste­de­lijk Beheer) deed dit samen met Cyclus en enke­le bewo­ners en kin­de­ren uit de buurt. Wen­dy Ruw­hof:  “Bomen zijn gezichts­be­pa­len­de en kost­ba­re ele­men­ten, hele­maal in onze his­to­ri­sche bin­nen­stad. Ik ben blij dat we ze hier, in over­leg met de omwo­nen­den, weer terug heb­ben kun­nen bren­gen. Zo wer­ken we samen aan een leef­ba­re en aan­trek­ke­lij­ke bin­nen­stad.”

Hoge water­stand
Door de hoge water­stand in de bin­nen­stad wor­te­len bomen hier heel opper­vlak­kig. Dit heeft tot gevolg dat de wor­tels de straat­ste­nen opdruk­ken en dat de straat er schots en scheef bij­ligt. Daar­naast zijn opper­vlak­kig gewor­tel­de bomen niet vei­lig. Voor­al als ze hoger wor­den, waai­en ze snel­ler om bij har­de wind. Daar­om is er op het lage gedeel­te van de Turf­markt voor geko­zen de nieu­we iepen in een ver­ho­ging te plan­ten, waar­door ze die­per kun­nen wor­te­len.