Eer­ste vijf­dui­zend bomen geplant in Oos­ten­de

Een groep vrij­wil­li­gers heeft zon­dag­na­mid­dag in het Bel­gi­sche Oos­ten­de vijf­dui­zend bomen aan­ge­plant die gefi­nan­cierd wer­den door het Lap­pers­fo­rest Oxy­gen Fac­to­ry (LOF) Bos­fonds. Dat fonds ver­za­melt geld afkom­stig van pri­va­te per­so­nen die zich ver­zet­ten tegen de kap van een deel van het Lap­pers­fort­bos in Brug­ge begin dit jaar en wil­len inves­te­ren in zuur­stof.

De komen­de weken wor­den nog eens even­veel bomen aan­ge­plant door school­kin­de­ren. “In 2011 volgt er zeker een nieu­we plantac­tie”, zegt Andy Ver­maut van het LOF. “We heb­ben daar­voor al vol­doen­de gif­ten inge­za­meld.”

Bron:
Knack.be