Apel­doorn ver­groent de bin­nen­stad

De func­tie van onze bin­nen­ste­den is de laat­ste jaren aan het ver­an­de­ren. Steeds meer men­sen bestel­len hun bood­schap­pen en kle­ding onli­ne, waar­mee het inter­netwin­ke­len een gro­te con­cur­rent is gewor­den van de loka­le mid­den­stand. Om de con­cur­ren­tie tegen­stand te kun­nen bie­den, zul­len bin­nen­ste­den dus hun best moe­ten doen om aan­trek­ke­lijk te blij­ven. Dat bete­kent dat naast […]

Wet­hou­ders lich­ten groe­ne coa­li­tie­plan­nen toe tij­dens Groe­ne Poort

Hoe groen kleu­ren de werkprogramma’s van de nieu­we Col­le­ges van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders? Dat is de vraag die cen­traal stond tij­dens de ‘Groe­ne Poort’ op 30 sep­tem­ber — de half­jaar­lijk­se bij­een­komst in Nieuw­spoort waar poli­ti­ci, weten­schap­pers en het groe­ne bedrijfs­le­ven elkaar tref­fen. Vijf wet­hou­ders gaven tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst inzicht in hun plan­nen. Hun ambi­tie […]

Ber­gen op Zoom Groen­ste stad van Neder­land 2014

De gemeen­te Ber­gen op Zoom heeft gis­ter­mid­dag in Gro­nin­gen de eer­ste prijs behaald bij Enten­te Flo­ra­le, een nati­o­na­le wed­strijd om de titel Groen­ste stad van Neder­land. Ber­gen op Zoom bond in de cate­go­rie Ste­den de strijd aan met Doe­tin­chem, Dron­ten en Oister­wijk. In de cate­go­rie ‘groen­ste dorp’ ging het Lim­burg­se Bee­sel er met het goud […]

Rang­lijst groen­ste gemeen­ten van Neder­land

Heer­len, Emmen en Lely­stad groen­ste ste­den van Neder­land Op 2 sep­tem­ber pre­sen­teer­de Wage­nin­gen UR de rang­lijst van de groen­ste gemeen­ten van Neder­land. Geke­ken werd spe­ci­fiek naar de hoe­veel­heid open­baar groen per vier­kan­te meter in de bebouw­de kom per woning. Het onder­zoek werd gedaan onder 31 gro­te Neder­land­se gemeen­ten. Een opmer­ke­lij­ke con­clu­sie uit het onder­zoek, is […]

Gemeen­te Weert deelt bomen uit in de groen­ste stad van Neder­land

De gemeen­te Weert deelt op zater­dag 22 decem­ber 2012 de eer­ste bomen uit van het pro­ject ‘Boom in de voor­tuin’. Dit gebeurt op de par­keer­plaats van Enexis tus­sen 9.00–12.00 uur, Schat­beur­der­laan 2 in Weert. Wet­hou­der Har­rie Lit­jens is hier een deel van de och­tend bij aan­we­zig. Tij­dens deze eer­ste ron­de wor­den 170 bomen opge­haald. De […]

Nomi­na­ties Groe­ne Speld van gemeen­te Amster­dam bekend

Op dins­dag 11 decem­ber reikt Dirk de Jager namens de gemeen­te Amster­dam de Groe­ne Speld uit aan een per­soon of instan­tie die op uit­mun­ten­de wij­ze bij­draagt aan duur­zaam bou­wen in Amster­dam. Daar­naast reikt wet­hou­der Van Poel­geest de Zui­der­kerk­prijs uit voor het bes­te woning­bouw­pro­ject van het afge­lo­pen jaar. Wet­hou­der Caro­lien Gehrels reikt de Geurt Brink­g­re­ve Bokaal […]

Gemeen­te Alkmaar inves­teert fors in bomen in de stad

Met het vast­stel­len van de eer­ste Alkmaar­se Bomen­no­ta 2012–2017 onder­streept het gemeen­te­be­stuur het belang van bomen voor de stad. Groen­wet­hou­der Anjo van de Ven (OPA): “Bomen zijn onmis­baar voor de kwa­li­teit van de ste­de­lij­ke leef­om­ge­ving en dra­gen bij aan een goed leef­kli­maat in Alkmaar. In een goed leef­kli­maat kun­nen kos­ten in de gezond­heids­zorg omlaag, is […]

Bel­gi­sche gemeen­te Hech­tel-Eksel opent groe­ne ver­ga­der­ruim­te

Het Bel­gi­sche Hech­­tel-Eksel start eind deze maand met de bouw van de Tree­hou­se. De Tree­hou­se wordt een fysiek en tast­baar plat­form waar ruim­den­ken­de bedrij­ven en orga­ni­sa­ties elkaar kun­nen ont­moe­ten en ver­nieu­wen­de idee­ën in bewe­ging kun­nen zet­ten. Vier part­ners; het gemeen­te­be­stuur, het Agent­schap voor Natuur en Bos, het bedrijf Sap­pi en com­mu­ni­ca­tie­bu­reau Proxi­mi­ty BBDO, slaan de […]

Gemeen­te Weesp: Groen maakt een stad

Om het bomen­be­stand in de stad te bescher­men heeft de gemeen­te Weesp een aan­tal regels vast­ge­steld in de Alge­me­ne Plaat­se­lij­ke Ver­or­de­ning (APV). Weesp hecht gro­te waar­de aan een groe­ne stad. “Bomen en groen zijn ont­zet­tend belang­rijk voor een stad. Bomen zor­gen voor een bete­re en gezon­de­re leef­om­ge­ving, men­sen wor­den immers geluk­ki­ger van natuur en groen”, […]

Gemeen­te Maas­tricht biedt bewo­ners gra­tis work­shop tui­nie­ren aan

De gemeen­te Maas­tricht roept de bewo­ners van de Her­togs­in­gel op voor­al zelf een bij­dra­ge te leve­ren aan een groe­ne stad. Dat blijkt uit een uit­no­di­ging die ver­spreid is onder de bewo­ners van de sin­gel, een van de belang­rijk­ste door­gaan­de wegen van Maas­tricht. Aan de Her­togs­in­gel wer­den vorig jaar nieu­we bomen geplant nadat eer­der de meters­ho­ge […]