Berichten

De functie van onze binnensteden is de laatste jaren aan het veranderen. Steeds meer mensen bestellen hun boodschappen en kleding online, waarmee het internetwinkelen een grote concurrent is geworden van de lokale middenstand. Om de concurrentie tegenstand te kunnen bieden, zullen binnensteden dus hun best moeten doen om aantrekkelijk te blijven. Dat betekent dat naast een compleet aanbod van winkels, ook leuke terrassen en een verzorgde, groene omgeving. Winkelen in de binnenstad als een dagje uit, zullen we maar zeggen.
Een stad die al erg ver is met die omslag in het denken, is de stad Apeldoorn. Wethouder Olaf Prinsen, met onder andere ontwikkeling van de binnenstad en duurzaamheid in zijn portefeuille, vertelt over de manier waarop Apeldoorn haar binnenstad met inzet van groen aantrekkelijker heeft gemaakt.
Prinsen: “De komende jaren investeren we veel in onze binnenstad. Niet alleen door de bestrating te vervangen, maar ook door de instelling van een gevelfonds. Eigenaren kunnen een kleine subsidie krijgen om historische gevels te herstellen. Daarnaast proberen we bij het herinrichten van de straten zoveel mogelijk bomen te plaatsen, wat nog niet altijd gemakkelijk is door de bekabeling en dergelijke onder de grond. Op de plekken waar het echt onmogelijk is om te planten, worden grote potten met planten of bomen geplaatst’’.
Stukken braakliggende grond worden zoveel mogelijk omgetoverd tot stukjes groene recreatieruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het “Bongo” parkje, bij de Apeldoorners bekend door het beeld van de gorilla uit de Apenheul dat er tussen het groen staat.
Prinsen vertelt dat de reacties van zijn stadgenoten erg positief zijn: “Het is goed om te zien dat waar eerst nog een stuk braakliggend terrein met een hek eromheen lag, nu een groene plek is gekomen waar buurtbewoners veel en graag gebruik van maken”.
Wat staat er qua groen in de stad nog op de planning in Apeldoorn? “Veel”, vertelt de wethouder. “Niet alleen in de binnenstad wordt het groener. Ook onze stadsranden, die natuurlijk al groen zijn, willen we beter gaan gebruiken en verbinden aan elkaar. Zo wordt het imago van Apeldoorn, dat al vrij groen is door de ligging in de bossen, nog groener”.
Dat groen voor het Apeldoornse college hoog op de prioriteitenlijst staat, moge duidelijk zijn. Zo wordt in het collegeakkoord nadruk gelegd op de toegevoegde waarde van groen op andere beleidsterreinen. Dit is een gevolg van het document “Groen verbindt”, een initiatief waar wethouder Prinsen namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de trekker van is. Daarnaast is Apeldoorn één van de eerste gemeenten die bij groene investeringen het TEEB instrument toe gaan passen. Dit is een tool waarmee gemeenten snel inzicht in de waarde van groen en water in de stad kunnen krijgen. Voor meer informatie over TEEB, klik hier.

Hoe groen kleuren de werkprogramma’s van de nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders? Dat is de vraag die centraal stond tijdens de ‘Groene Poort’ op 30 september – de halfjaarlijkse bijeenkomst in Nieuwspoort waar politici, wetenschappers en het groene bedrijfsleven elkaar treffen. Vijf wethouders gaven tijdens de Groene Poortbijeenkomst inzicht in hun plannen. Hun ambitie is duidelijk: meer groen realiseren, ook al moet er worden bezuinigd. Met subsidies, burgerparticipatie en creatieve verbindingen blijkt er veel mogelijk.
 
 Foto: van links naar rechts wethouder D. Verbeek van de gemeente Brielle, wethouder C. Koppenol van de gemeente Papendrecht, wethouder O.G. Prinsen van de gemeente Apeldoorn, wethouder R. Van Harten van de gemeente Vlaardingen en wethouder M. Borsboom van de gemeente Rijswijk.
 
De gemeente Rijswijk werkt samen met inwoners, bedrijven en instellingen aan een groenere stad. Er is extra budget vrijgemaakt om te investeren in groen. De groene paragraaf maakt integraal onderdeel uit van duurzaamheid en is een aparte opgave in het coalitieakkoord. In Vlaardingen moet flink worden bezuinigd, maar wordt er via een aparte stichting die bewoners hebben opgericht subsidie ontvangen voor groene initiatieven. Ook Brielle kampt met financiële krapte. De uitdaging daar is vooral het groen in het binnen- en buitengebied te behouden en verstening van buurten tegen te gaan. Papendrecht is erin geslaagd Europese subsidie te bemachtigen om meer groen in de gemeente te brengen. In Apeldoorn wordt groen, maar ook water bewust ingezet om de binnenstad aantrekkelijker te maken, hittestress te bestrijden en regenwater vast te houden.
Burgerparticipatie
In alle gemeenten wordt nauw samengewerkt met de bewoners en worden burgerinitiatieven gestimuleerd. Niet alleen uit financiële noodzaak, maar ook om draagvlak en bewustwording te creëren. Dat betekent niet dat er groene professionals overbodig zijn; voor de uitvoering van grotere projecten bijvoorbeeld en ook voor advies over wat groen kan doen is hun inzet gewenst. ‘De groenbranche biedt tal van oplossingen om te vergroenen, via een integrale aanpak waarin ook water wordt meegenomen’, aldus de boodschap aan de bestuurders.
 

‘Stimuleer zorgorganisaties om hun patiënten in het groen te laten bewegen. Richt parken bewust in voor ontspanning en beweging en koppel er activiteiten aan. Het is de kunst om de doelgroep te verleiden.’
 

Groen en gezondheid
Dat een groene omgeving ook gunstige effecten heeft op de gezondheid van burgers, daar zijn de wethouders zich van bewust en ze noemden er ook voorbeelden van. Desondanks geven ze toe dat er meer mogelijk is. Apeldoorn zet inmiddels de tool TEEB-stad in om de waarde van groen in geld uit te drukken, het aspect gezondheid blijft daarin volgens de wethouder nog wat onderbelicht. Onderzoeker Jolanda Maas stelde dat met een doordachte aanpak veel winst valt te behalen: ‘Stimuleer zorgorganisaties om hun patiënten in het groen te laten bewegen. Richt parken bewust in voor ontspanning en beweging en koppel er activiteiten aan. Het is de kunst om de doelgroep te verleiden.’
Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het voorjaar van 2015. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

De gemeente Bergen op Zoom heeft gistermiddag in Groningen de eerste prijs behaald bij Entente Florale, een nationale wedstrijd om de titel Groenste stad van Nederland. Bergen op Zoom bond in de categorie Steden de strijd aan met Doetinchem, Dronten en Oisterwijk. In de categorie ‘groenste dorp’ ging het Limburgse Beesel er met het goud vandoor.

Behalve dat de stad een jaar lang de titel Groenste stad van Nederland mag voeren, sleept Bergen op Zoom ook een geldprijs in de wacht van 5000 euro.
Stichting Entente Florale heeft als doel het multifunctionele belang van groen breed onder de aandacht te brengen van overheden, het bedrijfsleven en de inwoners. De jury van de stichting bezocht de afgelopen maanden de verschillende deelnemers om te zien hoe iedere gemeente omgaat met groen.
Bergen op Zoom werd op donderdag 5 juni door de jury aangedaan. Die beoordeelde de deelnemers op verschillende onderdelen, zoals Natuur en landschap, Recreatie en toerisme en Cultuurhistorisch erfgoed. De jury kreeg die dag eerst een presentatie te zien over het groenbeleid in Bergen op Zoom. Daarna stapte het gezelschap op de fiets om een rondrit te maken langs verschillende groene hoogtepunten in onze gemeente. Daarbij werden onder meer het Ravelijn, het Anton van Duinkerkenpark, Fort de Roovere en landgoed De Beek aangedaan.
Verantwoordelijk wethouder Patrick van der Velden toonde zich woensdagavond na afloop van het programma in Groningen trots op de benoeming tot groenste stad van Nederland. “Apentrots ben ik dat Bergen op Zoom deze award heeft gewonnen. We hadden er vooraf ook goede hoop op, maar als je hem dan ook daadwerkelijk wint, betekent dat een enorme ontlading. Ik ben trots op Bergen op Zoom en trots op het team van de gemeente dat heel veel heeft gedaan om de prijs binnen te slepen”, aldus Van der Velden woensdagavond.
De gemeente Bergen op Zoom is gevraagd om volgend jaar mee te doen aan de Europese verkiezingen voor Groenste stad van Europa. Over die deelname is echter nog geen besluit genomen.
 
Bron: Gemeente Bergen op Zoom

Heerlen, Emmen en Lelystad groenste steden van Nederland

Op 2 september presenteerde Wageningen UR de ranglijst van de groenste gemeenten van Nederland. Gekeken werd specifiek naar de hoeveelheid openbaar groen per vierkante meter in de bebouwde kom per woning. Het onderzoek werd gedaan onder 31 grote Nederlandse gemeenten. Een opmerkelijke conclusie uit het onderzoek, is dat de totale hoeveelheid groen in de grote Nederlandse gemeenten in de afgelopen jaren nauwelijks gestegen is. Goed nieuws bleek echter dat de vier grootste Nederlandse gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, wisten het aandeel groen in hun gemeente te laten stijgen. Wel ontdekten de onderzoeker van Wageningen UR grote verschillen tussen de verschillende gemeenten. De steden Heerlen, Emmen en Lelystad kwamen als grote winnaars uit de bus, met gemiddeld de meeste m2 groen in de bebouwde kom per woning.

Peter Visschedijk van Wageningen UR:

 Het is mooi dat een aantal Nederlandse gemeenten het aandeel groen in de stad laat stijgen. Dit zal zeker bijdragen aan het leef- en vestigingsklimaat. In deze analyse hebben we niet gekeken naar de redenen voor stijging of daling, maar in sommige gevallen zijn deze mogelijkerwijs verklaarbaar doordat gebied een andere bestemming heeft gekregen, door nieuwbouwprojecten, of andere infrastructurele aanpassingen, die zowel een positief of een negatief effect kunnen hebben.

Groen in de stad is belangrijk voor de aanpassing aan klimaatverandering en draagt bij aan een plezierig leefklimaat
Een groene stedelijke omgeving heeft veel voordelen, zo toonde onderzoek van Wageningen UR al eerder aan. Peter Visschedijk, onderzoeker bij Wageningen UR: “Zowel in Nederland als wereldwijd woont het grootste deel van de bevolking in steden, vaak gelegen in delta’s. Die steden hebben baat bij de Wageningse expertise over de groene omgeving om de leefbaarheid en veerkracht van de stad te vergroten.” Zo heeft groen een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt groen bij aan de verbetering van het milieu, door het verminderen van luchtvervuiling en het dempen van geluidhinder. Een belangrijke functie is ook de waterberging bij hevige regenval en verkoeling in warme periodes.
 
Bekijk hier de volledige Ranglijst van Groenste Gemeenten van Nederland 
 

Bron: Wageningen UR, Alterra Wageningen UR

De gemeente Weert deelt op zaterdag 22 december 2012 de eerste bomen uit van het project ‘Boom in de voortuin’. Dit gebeurt op de parkeerplaats van Enexis tussen 9.00-12.00 uur, Schatbeurderlaan 2 in Weert. Wethouder Harrie Litjens is hier een deel van de ochtend bij aanwezig. Tijdens deze eerste ronde worden 170 bomen opgehaald.
De bomen komen van boomkwekerij Mart van den Oever en worden onder milieukeur geteeld.
Doe volgend jaar mee
Inwoners kunnen zich nog steeds opgeven voor een boom in hun voortuin. Het project gaat in 2013 verder. Wanneer de gemeente de tweede bestelling bomen uitdeelt, is nog niet bekend. Het aanmeldingsformulier staat op www.weert.nl/groenstestad. De gemeente Weert vindt het belangrijk dat er nog meer groen in de beleving van het openbaar gebied komt. En betrekt hier graag ook particulieren bij.
Lees ook
Project ‘Boom in de voortuin’ voor Weertse bewoners »
Groenste stad van Nederland
Weert is gekozen tot de Groenste Stad Nederland 2012. De Limburgse stad  won Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2012.
 
 
 

Op dinsdag 11 december reikt Dirk de Jager namens de gemeente Amsterdam de Groene Speld uit aan een persoon of instantie die op uitmuntende wijze bijdraagt aan duurzaam bouwen in Amsterdam.
Daarnaast reikt wethouder Van Poelgeest de Zuiderkerkprijs uit voor het beste woningbouwproject van het afgelopen jaar. Wethouder Carolien Gehrels reikt de Geurt Brinkgreve Bokaal uit voor het beste renovatie- of herontwikkelingsproject.
Nominaties Groene Speld
– Co-Green voor het project Stadstuin Overtoom op initiatief van Eigen Haard, ERA-Contour, Oranje en KOW architecten
– Christiaan Brester voor zijn persoonlijke inzet voor duurzaamheid, waaronder SunRoots en ‘Herman de zonnestroomverdeler’
– Het Klaverblad voor het team bestaande uit Stichting Bijzonderwijs Amsterdam, Jansen de Jong Bouw en Projectontwikkeling, BBHD Architecten, Van Panhuis installatietechniek, Bureau Landstra en stadsdeel Zuidoost
– Paul de Ruiter voor zijn oeuvre als pionier duurzaam bouwen.
Jury
Jury van de Groene Speld bestaat uit: Pieter Hameetman (voorzitter), Marjan Minnesma en Pauline Westendorp.
Klimaatneutraal
Voor de gemeente Amsterdam is duurzaamheid een leidend principe bij de planvorming, zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw. Zo heeft de gemeenteraad unaniem de ambitie vastgesteld om vanaf 2015 alle nieuwbouw klimaatneutraal te maken.
Ontwikkeling stimuleren
In steeds meer projecten staat duurzaamheid hoog op de agenda en in toenemende mate pakken opdrachtgevers, adviseurs, onderzoekers en architecten de uitdaging op. Om deze ontwikkeling te stimuleren wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt: De Groene Speld. Deze prijs is bestemd voor een persoon of instantie die aantoonbaar uitmuntend bezig is met duurzaamheid in de bestaande bouw en/of nieuwbouw in Amsterdam. Het kan hierbij gaan om een bouwproject, maar ook om een onderzoek of een bijzonder initiatief.
Bron:
Gemeente Amsterdam

Met het vaststellen van de eerste Alkmaarse Bomennota 2012-2017 onderstreept het gemeentebestuur het belang van bomen voor de stad. Groenwethouder Anjo van de Ven (OPA): “Bomen zijn onmisbaar voor de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving en dragen bij aan een goed leefklimaat in Alkmaar. In een goed leefklimaat kunnen kosten in de gezondheidszorg omlaag, is het economische aantrekkelijk om bedrijven te vestigen of woningen te bouwen en is het aangenaam om te verblijven. Kortom: alle reden voor het gemeentebestuur om in hoogwaardig groen en bomen te investeren.”

De nota geeft aan hoe Alkmaar met bomen omgaat en welke maatregelen nodig zijn om het bomenbestand te beschermen en te versterken.

1000 extra bomen
Burgemeester en wethouders hebben € 1.050.000 vrij gemaakt voor het planten van 1000 extra bomen in de stad. Bomen die op zijn minst volwassen en het liefst stokoud kunnen worden, zodat niet alleen huidige, maar ook toekomstige bewoners van een groen Alkmaar kunnen genieten. Alkmaarders die een plek voor een boom weten, kunnen dit mailen naar 1000bomen@alkmaar.nl.

Bomenverordening
Onderdeel van de bomennota is een nieuwe, vereenvoudigde bomenverordening. Volgens de nieuwe verordening is het voor particulieren met relatief kleine tuinen – percelen kleiner dan 200m2 – niet meer nodig een vergunning aan te vragen voor het kappen van een boom. De nieuwe bomenverordening gaat pas van kracht, nadat deze ter inzage heeft gelegen en de gemeenteraad deze heeft vastgesteld.

Monumentale bomen
Monumentale bomen krijgen een aparte status om ze extra te beschermen. Daartoe is een lijst met monumentale en waardevolle bomen opgesteld. Hierop staan zowel bomen van de gemeente als bomen in particuliere tuinen, die minimaal 50 jaar oud zijn en een bijzondere waarde voor hun omgeving of de natuur hebben.

De Bomennota 2012-2017 inclusief Bomenverordening en Lijst met monumentale bomen, wordt in het najaar ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Lees hier de bomennota 2012 »

 

Het Belgische Hechtel-Eksel start eind deze maand met de bouw van de Treehouse. De Treehouse wordt een fysiek en tastbaar platform waar ruimdenkende bedrijven en organisaties elkaar kunnen ontmoeten en vernieuwende ideeën in beweging kunnen zetten.

Vier partners; het gemeentebestuur, het Agentschap voor Natuur en Bos, het bedrijf Sappi en communicatiebureau Proximity BBDO, slaan de handen in elkaar om een  groene vergaderruimte te bouwen. “Het wordt een mooi state-of-the-art gebouw, niet zomaar een blokhut in de bomen”, zegt burgemeester Raf Truyens (CD&V). “Bedoeling is om een mooie en aantrekkelijke vergaderruimte te bouwen met duurzame materialen.”

De Treehouse is eind september klaar.

Bron:
Nieuwsblad

 

 

Om het bomenbestand in de stad te beschermen heeft de gemeente Weesp een aantal regels vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Weesp hecht grote waarde aan een groene stad.

“Bomen en groen zijn ontzettend belangrijk voor een stad. Bomen zorgen voor een betere en gezondere leefomgeving, mensen worden immers gelukkiger van natuur en groen”, dit staat vermeld in het bericht ‘Groen maak een stad’. In de APV is geregeld hoe er met het bomenbestand wordt omgegaan en welke regels er gelden als iemand, ook de gemeente zelf, een boom wil kappen.
 
Groen behouden
Wethouder Van der Hoeven: “Wij hanteren een zorgvuldig beleid ten aanzien van het kappen en terugplanten van bomen in Weesp. Door verschillende oorzaken zijn en worden in Weesp bomen gekapt. Om het groen in de stad te behouden zijn op onderstaande locaties in het voorjaar van 2012 ook weer bomen teruggeplant.” 

Totaal 85 bomen
De gemeente plant in totaal 85 bomen op diverse locaties.

Bron:
Gemeente Weesp

 

De gemeente Maastricht roept de bewoners van de Hertogsingel op vooral zelf een bijdrage te leveren aan een groene stad. Dat blijkt uit een uitnodiging die verspreid is onder de bewoners van de singel, een van de belangrijkste doorgaande wegen van Maastricht.

Aan de Hertogsingel werden vorig jaar nieuwe bomen geplant nadat eerder de metershoge exemplaren uit veiligheidsoverwegingen waren gerooid. Omdat het nog even zal duren voordat de jonge bomen groot zijn, heeft de gemeente het bureau BELW gevraagd de bewoners van de Hertogsingel op 7 mei een workshop te geven. In de workshop van BELW, specialist op het gebied van  groene innovaties in stedelijke omgevingen, krijgen de bewoners van de Hertogsingel bijgebracht wat er allemaal mogelijk is in een voortuin of op een balkon. Wat is bijvoorbeeld het voordeel van een regenton? En welke planten zijn goed voor bijen en vlinders?

Beste idee
Bij de workshop zijn experts aanwezig om vragen te beantwoorden, maar ook om te helpen bestaande plannen verder uit te werken. De bedenker van het beste idee voor een functioneel groen tuinontwerp of balkonontwerp wint een waardebon van 150 euro, te besteden bij een tuincentrum.

Bron:
Dichtbij.nl