Gemeen­te Maas­tricht biedt bewo­ners gra­tis work­shop tui­nie­ren aan

De gemeen­te Maas­tricht roept de bewo­ners van de Her­togs­in­gel op voor­al zelf een bij­dra­ge te leve­ren aan een groe­ne stad. Dat blijkt uit een uit­no­di­ging die ver­spreid is onder de bewo­ners van de sin­gel, een van de belang­rijk­ste door­gaan­de wegen van Maas­tricht.

Aan de Her­togs­in­gel wer­den vorig jaar nieu­we bomen geplant nadat eer­der de meters­ho­ge exem­pla­ren uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen waren gerooid. Omdat het nog even zal duren voor­dat de jon­ge bomen groot zijn, heeft de gemeen­te het bureau BELW gevraagd de bewo­ners van de Her­togs­in­gel op 7 mei een work­shop te geven. In de work­shop van BELW, spe­ci­a­list op het gebied van  groe­ne inno­va­ties in ste­de­lij­ke omge­vin­gen, krij­gen de bewo­ners van de Her­togs­in­gel bij­ge­bracht wat er alle­maal moge­lijk is in een voor­tuin of op een bal­kon. Wat is bij­voor­beeld het voor­deel van een regen­ton? En wel­ke plan­ten zijn goed voor bij­en en vlin­ders?

Bes­te idee
Bij de work­shop zijn experts aan­we­zig om vra­gen te beant­woor­den, maar ook om te hel­pen bestaan­de plan­nen ver­der uit te wer­ken. De beden­ker van het bes­te idee voor een func­ti­o­neel groen tuin­ont­werp of bal­kon­ont­werp wint een waar­de­bon van 150 euro, te beste­den bij een tuin­cen­trum.

Bron:
Dichtbij.nl