Gemeen­te Alkmaar inves­teert fors in bomen in de stad

Met het vast­stel­len van de eer­ste Alkmaar­se Bomen­no­ta 2012–2017 onder­streept het gemeen­te­be­stuur het belang van bomen voor de stad. Groen­wet­hou­der Anjo van de Ven (OPA): “Bomen zijn onmis­baar voor de kwa­li­teit van de ste­de­lij­ke leef­om­ge­ving en dra­gen bij aan een goed leef­kli­maat in Alkmaar. In een goed leef­kli­maat kun­nen kos­ten in de gezond­heids­zorg omlaag, is het eco­no­mi­sche aan­trek­ke­lijk om bedrij­ven te ves­ti­gen of wonin­gen te bou­wen en is het aan­ge­naam om te ver­blij­ven. Kort­om: alle reden voor het gemeen­te­be­stuur om in hoog­waar­dig groen en bomen te inves­te­ren.”

De nota geeft aan hoe Alkmaar met bomen omgaat en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om het bomen­be­stand te bescher­men en te ver­ster­ken.

1000 extra bomen
Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders heb­ben € 1.050.000 vrij gemaakt voor het plan­ten van 1000 extra bomen in de stad. Bomen die op zijn minst vol­was­sen en het liefst stok­oud kun­nen wor­den, zodat niet alleen hui­di­ge, maar ook toe­kom­sti­ge bewo­ners van een groen Alkmaar kun­nen genie­ten. Alkmaar­ders die een plek voor een boom weten, kun­nen dit mai­len naar 1000bomen@alkmaar.nl.

Bomen­ver­or­de­ning
Onder­deel van de bomen­no­ta is een nieu­we, ver­een­vou­dig­de bomen­ver­or­de­ning. Vol­gens de nieu­we ver­or­de­ning is het voor par­ti­cu­lie­ren met rela­tief klei­ne tui­nen – per­ce­len klei­ner dan 200 m² – niet meer nodig een ver­gun­ning aan te vra­gen voor het kap­pen van een boom. De nieu­we bomen­ver­or­de­ning gaat pas van kracht, nadat deze ter inza­ge heeft gele­gen en de gemeen­te­raad deze heeft vast­ge­steld.

Monu­men­ta­le bomen
Monu­men­ta­le bomen krij­gen een apar­te sta­tus om ze extra te bescher­men. Daar­toe is een lijst met monu­men­ta­le en waar­de­vol­le bomen opge­steld. Hier­op staan zowel bomen van de gemeen­te als bomen in par­ti­cu­lie­re tui­nen, die mini­maal 50 jaar oud zijn en een bij­zon­de­re waar­de voor hun omge­ving of de natuur heb­ben.

De Bomen­no­ta 2012–2017 inclu­sief Bomen­ver­or­de­ning en Lijst met monu­men­ta­le bomen, wordt in het najaar ter vast­stel­ling aan de gemeen­te­raad aan­ge­bo­den.

Lees hier de bomen­no­ta 2012 »