Gemeen­te Weesp: Groen maakt een stad

Om het bomen­be­stand in de stad te bescher­men heeft de gemeen­te Weesp een aan­tal regels vast­ge­steld in de Alge­me­ne Plaat­se­lij­ke Ver­or­de­ning (APV). Weesp hecht gro­te waar­de aan een groe­ne stad.

“Bomen en groen zijn ont­zet­tend belang­rijk voor een stad. Bomen zor­gen voor een bete­re en gezon­de­re leef­om­ge­ving, men­sen wor­den immers geluk­ki­ger van natuur en groen”, dit staat ver­meld in het bericht ‘Groen maak een stad’. In de APV is gere­geld hoe er met het bomen­be­stand wordt omge­gaan en wel­ke regels er gel­den als iemand, ook de gemeen­te zelf, een boom wil kap­pen.
 
Groen behou­den
Wet­hou­der Van der Hoe­ven: “Wij han­te­ren een zorg­vul­dig beleid ten aan­zien van het kap­pen en terug­plan­ten van bomen in Weesp. Door ver­schil­len­de oor­za­ken zijn en wor­den in Weesp bomen gekapt. Om het groen in de stad te behou­den zijn op onder­staan­de loca­ties in het voor­jaar van 2012 ook weer bomen terug­ge­plant.” 

Totaal 85 bomen
De gemeen­te plant in totaal 85 bomen op diver­se loca­ties.

Bron:
Gemeen­te Weesp