Rang­lijst groen­ste gemeen­ten van Neder­land

Heer­len, Emmen en Lely­stad groen­ste ste­den van Neder­land

Op 2 sep­tem­ber pre­sen­teer­de Wage­nin­gen UR de rang­lijst van de groen­ste gemeen­ten van Neder­land. Geke­ken werd spe­ci­fiek naar de hoe­veel­heid open­baar groen per vier­kan­te meter in de bebouw­de kom per woning. Het onder­zoek werd gedaan onder 31 gro­te Neder­land­se gemeen­ten. Een opmer­ke­lij­ke con­clu­sie uit het onder­zoek, is dat de tota­le hoe­veel­heid groen in de gro­te Neder­land­se gemeen­ten in de afge­lo­pen jaren nau­we­lijks geste­gen is. Goed nieuws bleek ech­ter dat de vier groot­ste Neder­land­se gemeen­ten, Amster­dam, Rot­ter­dam, Den Haag en Utrecht, wis­ten het aan­deel groen in hun gemeen­te te laten stij­gen. Wel ont­dek­ten de onder­zoe­ker van Wage­nin­gen UR gro­te ver­schil­len tus­sen de ver­schil­len­de gemeen­ten. De ste­den Heer­len, Emmen en Lely­stad kwa­men als gro­te win­naars uit de bus, met gemid­deld de mees­te m2 groen in de bebouw­de kom per woning.

Peter Vis­sche­dijk van Wage­nin­gen UR:

 Het is mooi dat een aan­tal Neder­land­se gemeen­ten het aan­deel groen in de stad laat stij­gen. Dit zal zeker bij­dra­gen aan het leef- en ves­ti­gings­kli­maat. In deze ana­ly­se heb­ben we niet geke­ken naar de rede­nen voor stij­ging of daling, maar in som­mi­ge geval­len zijn deze moge­lij­ker­wijs ver­klaar­baar door­dat gebied een ande­re bestem­ming heeft gekre­gen, door nieuw­bouw­pro­jec­ten, of ande­re infra­struc­tu­re­le aan­pas­sin­gen, die zowel een posi­tief of een nega­tief effect kun­nen heb­ben.

Groen in de stad is belang­rijk voor de aan­pas­sing aan kli­maat­ver­an­de­ring en draagt bij aan een ple­zie­rig leef­kli­maat
Een groe­ne ste­de­lij­ke omge­ving heeft veel voor­de­len, zo toon­de onder­zoek van Wage­nin­gen UR al eer­der aan. Peter Vis­sche­dijk, onder­zoe­ker bij Wage­nin­gen UR: “Zowel in Neder­land als wereld­wijd woont het groot­ste deel van de bevol­king in ste­den, vaak gele­gen in delta’s. Die ste­den heb­ben baat bij de Wage­ning­se exper­ti­se over de groe­ne omge­ving om de leef­baar­heid en veer­kracht van de stad te ver­gro­ten.” Zo heeft groen een posi­tief effect op de gezond­heid van men­sen en draagt groen bij aan de ver­be­te­ring van het mili­eu, door het ver­min­de­ren van lucht­ver­vui­ling en het dem­pen van geluid­hin­der. Een belang­rij­ke func­tie is ook de water­ber­ging bij hevi­ge regen­val en ver­koe­ling in war­me peri­o­des.
 
Bekijk hier de vol­le­di­ge Rang­lijst van Groen­ste Gemeen­ten van Neder­land 
 

Bron: Wage­nin­gen UR, Alter­ra Wage­nin­gen UR