Maak ken­nis met de tui­nen van Eet­baar Park

Ver­scho­len in Den Haag vind je drie zin­nen­prik­ke­len­de tui­nen van Stich­ting Eet­baar Park. In deze ‘proef­tui­nen’ bij Made­s­tein, het Zui­der­park en op Nut & Genoe­gen wordt gewerkt aan een gezon­de, groe­ne stad. ‘Goed voor de aar­de, goed voor de mens en eer­lijk delen’, is de lei­draad. Con­creet bete­kent dit een plek om te tui­nie­ren, maar ook om […]

Alle Kin­der­boer­de­rij­en Duur­zaam!

Ieder­een weet nog wel hoe het was om vroe­ger als kind naar de kin­der­boer­de­rij te gaan. Lam­me­tjes die je kon aai­en, kip­pen die rond­schar­rel­den en de geur van vers stro. De kin­der­boer­de­rij­en –hoe wij ze ken­­nen- bestaan in Neder­land sinds de jaren vijf­tig. In de naoor­log­se jaren, waar­in Neder­land steeds meer ver­ste­de­lijk­te, scho­ten de kin­der­boer­de­rij­en […]

JD Bra­bant: ‘Dur­ba­ni­sa­tie’ nood­za­ke­lijk in ver­an­de­ren­de wereld

Op woens­dag 4 juni stond de acti­vi­teit over ‘dur­ba­ni­sa­tie’ (duur­zaam­heid + urba­ni­sa­tie) van de com­mis­sie Bre­da van de Bra­bant­se Jon­ge Demo­cra­ten (de jon­ge­ren­af­de­ling van dD66) in samen­wer­king met de lan­de­lij­ke werk­groep MELV (Mili­eu, Ener­gie, Land­bouw en Voed­sel), op het pro­gram­ma. Ver­ste­de­lij­king is een wereld­wijd feno­meen, wat er in de komen­de jaren voor zal zor­gen dat […]

Rot­ter­zwam win­naar van de 3e Rabo Stads­land­bouw Award

Rot­ter­zwam is de win­naar van de 3e Rabo Stads­land­bouw Award. De jury roem­de het onder­ne­mer­schap wat geënt is op mul­ti­ple cash­flows en de cir­cu­lai­re eco­no­mie gedach­te, met kor­te en geslo­ten ketens. De award werd uit­ge­reikt tij­dens de 3e lan­de­lij­ke Dag van de Stads­land­bouw op 15 mei in Utrecht. Nor­dic Cui­si­ne is duur­zaam busi­ness model voor […]

Volks­tui­nen in Utrecht: duur­zaam en gezond

Utrecht heeft vijf­tien volks­tuin­par­ken, die door de stad gekoes­terd wor­den. Oases van groen, die in of aan de rand van de stad lig­gen en het bezoe­ken waard zijn. Op de Utrecht­se tui­nen­par­ken kun je genie­ten van de rust, groe­ne omge­ving en alle mooie tui­nen. Uit de beleids­no­ti­tie Volks­tui­nen in Utrecht, Duur­zaam en Gezond 2012 — […]

Kin­de­ren onder­zoe­ken hoe duur­zaam hun kin­der­boer­de­rij is

Alle kin­der­boer­de­rij­en duur­zaam maken. Dat is de inzet van een lan­de­lij­ke cam­pag­ne, die deze laag­drem­pe­li­ge plek in gemeen­ten wil gebrui­ken om duur­zaam­heid bij een gro­te groep men­sen onder de aan­dacht te bren­gen. Ruim 1500 school­kin­de­ren gaan daar­voor op een klei­ne hon­derd loca­ties in het land onder­zoe­ken hoe duur­zaam hun kin­der­boer­de­rij is. Met kri­ti­sche blik chec­ken […]

Duur­zaam onkruid­be­heer in Elburg

De gemeen­te Elburg heeft onlangs het cer­ti­fi­caat DOB niveau brons behaald. DOB staat voor duur­zaam onkruid­be­heer op ver­har­din­gen. Dit cer­ti­fi­caat vormt voor de gemeen­te een nieu­we stap in het zo mili­eu­vrien­de­lijk als moge­lijk bestrij­den van onkruid op ver­har­din­gen. In Elburg bestrijdt de fir­ma Don­ker uit Dron­ten het onkruid met behulp van een gemo­to­ri­seerd voer­tuig op […]

Boek ‘De Bomen­plan­ner. Bou­wen aan duur­zaam groen’ is uit

De Bomenstich­ting heeft in samen­wer­king met De Groe­ne Stad, con­cept van Plant Publi­ci­ty Hol­land, en Bou­wend Neder­land het boek De Bomen­plan­ner uit­ge­bracht. De Bomen­plan­ner laat zien wel­ke meer­waar­de bestaan­de bomen heb­ben voor een bouw­plan en wel­ke moge­lijk­he­den er zijn om nieu­we bomen in de plan­ning mee te nemen. De Bomen­plan­ner is een beel­den­boek dat laat […]

Naar een aan­trek­ke­lijk en duur­zaam Neder­land

Jac­que­li­ne Cra­mer, minis­ter van Ruim­te en Mili­eu, wil veel wonin­gen bou­wen en zor­gen voor meer bedrijfs­ter­rei­nen die toe­gan­ke­lijk moe­ten zijn. En dat alles met behoud van land­schap en groen. Ieder­een heeft het over de ver­rom­me­ling van Neder­land. Opzich­ti­ge bedrijfs­pan­den belem­me­ren het uit­zicht, woon­wij­ken lij­ken luk­raak in het wei­land neer­ge­zet, wegen en hoog­span­nings­mas­ten door­snij­den het land­schap. […]

Duur­zaam moet je doen

Duur­za­me ont­wik­ke­ling staat cen­traal in het coa­li­tie­ak­koord, aldus Bal­ke­n­en­de. ‘Dit kabi­net heeft de ambi­tie om wer­ke­lijk het ver­schil te maken’. Bal­ke­n­en­de: ‘We wil­len dui­de­lijk maken dat er maar één weg is: de duur­za­me weg.’ In deze toe­spraak geeft de minis­­ter-pre­­si­­dent zijn oor­deel over ‘groene daken’.