Naar een aan­trek­ke­lijk en duur­zaam Neder­land

Jac­que­li­ne Cra­mer, minis­ter van Ruim­te en Mili­eu, wil veel wonin­gen bou­wen en zor­gen voor meer bedrijfs­ter­rei­nen die toe­gan­ke­lijk moe­ten zijn. En dat alles met behoud van land­schap en groen. Ieder­een heeft het over de ver­rom­me­ling van Neder­land. Opzich­ti­ge bedrijfs­pan­den belem­me­ren het uit­zicht, woon­wij­ken lij­ken luk­raak in het wei­land neer­ge­zet, wegen en hoog­span­nings­mas­ten door­snij­den het land­schap. Ik zie dat ook: gebie­den raken uit balans, ver­lie­zen hun iden­ti­teit en hun samen­hang.