Kin­de­ren onder­zoe­ken hoe duur­zaam hun kin­der­boer­de­rij is

Alle kin­der­boer­de­rij­en duur­zaam maken. Dat is de inzet van een lan­de­lij­ke cam­pag­ne, die deze laag­drem­pe­li­ge plek in gemeen­ten wil gebrui­ken om duur­zaam­heid bij een gro­te groep men­sen onder de aan­dacht te bren­gen. Ruim 1500 school­kin­de­ren gaan daar­voor op een klei­ne hon­derd loca­ties in het land onder­zoe­ken hoe duur­zaam hun kin­der­boer­de­rij is.

Met kri­ti­sche blik chec­ken ze de boer­de­rij onder meer op afval­schei­ding, duur­zaam bou­wen, ener­gie bespa­ren en duur­zaam opwek­ken, her­ge­bruik van regen­wa­ter, moes­tui­nen en bio­lo­gi­sche voe­ding. Op elf novem­ber, de Dag van de Duur­zaam­heid, pre­sen­te­ren de kin­de­ren de resul­ta­ten aan de wet­hou­ders.

30 mil­joen bezoe­ken
De cir­ca 500 kin­der­boer­de­rij­en in Neder­land ont­van­gen geza­men­lijk jaar­lijks 30 mil­joen bezoe­ken van kin­de­ren, maar ook van hun ouders, opa’s en oma’s en leer­krach­ten.

Steeds meer kin­der­boer­de­rij­en zijn op aller­lei manie­ren bezig met duur­zaam­heid. Kin­der­boer­de­rij­en wor­den ook vaker duur­zaam gebouwd of ver­bouwd tot een groe­ne duur­za­me plek in de stad. Om deze ont­wik­ke­ling te ver­snel­len, gaan school­kin­de­ren nu in het hele land met de duur­zaam­heids­scan aan de slag voor de cam­pag­ne Alle kin­der­boer­de­rij­en duur­zaam!

Op de Dag van de Duur­zaam­heid hou­den de deel­ne­men­de kin­der­boer­de­rij­en uit­een­lo­pen­de acti­vi­tei­ten rond duur­zaam­heid.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
De cam­pag­ne Alle kin­der­boer­de­rij­en duur­zaam! is een ini­ti­a­tief van de ver­e­ni­ging Gemeen­ten voor Duur­za­me Ont­wik­ke­ling (GDO) en wordt onder­steund door een groot aan­tal par­tij­en in het land, waar­on­der IVN en Urgen­da en de bran­che­or­ga­ni­sa­ties SKBN en Stads­werk VMK.

Wel­ke kin­der­boer­de­rij­en mee­doen, is hier te vin­den »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.