Volks­tui­nen in Utrecht: duur­zaam en gezond

Utrecht heeft vijf­tien volks­tuin­par­ken, die door de stad gekoes­terd wor­den. Oases van groen, die in of aan de rand van de stad lig­gen en het bezoe­ken waard zijn. Op de Utrecht­se tui­nen­par­ken kun je genie­ten van de rust, groe­ne omge­ving en alle mooie tui­nen. Uit de beleids­no­ti­tie Volks­tui­nen in Utrecht, Duur­zaam en Gezond 2012 — 2014 blijkt het belang van de volks­tui­nen voor de stad.

Naast een ple­zie­ri­ge vorm van vrije­tijds­be­ste­ding is tui­nie­ren ook nog eens gezond. Het leidt tot min­der stress en meer bewe­gen. Daar­naast zijn de tui­nen­par­ken met hun ver­schil­len­de ver­e­ni­gings­ge­bou­wen een leu­ke ont­moe­tings­plek voor de wijk en de buurt.

Col­le­ge­pro­gram­ma Groen, Open en Soci­aal
Uit de noti­tie blijkt dat de volks­tuin­ver­e­ni­gin­gen op ver­schil­len­de wij­zen bij­dra­gen aan de doel­stel­lin­gen uit het het col­le­ge­pro­gram­ma Groen, Open en Soci­aal. Aan een soci­a­le en actie­ve stad met inzet van vrij­wil­li­gers en acti­vi­tei­ten voor de buurt en de wijk. Aan een duur­za­me stad door gemeen­schap­pe­lijk tui­nen­par­ken te behe­ren en onder­hou­den en zo bij te dra­gen aan een aan­trek­ke­lij­ke en groe­ne leef­om­ge­ving. Aan een gezon­de stad, omdat tui­nie­ren aan­toon­baar leidt tot een bete­re gezond­heid en het zelf ver­bou­wen van voed­sel bij­draagt aan een gro­ter bewust­zijn en belang­stel­ling voor voed­sel.

Gro­te­re belang­stel­ling voor volks­tui­nen
Rin­da den Bes­ten, wet­hou­der Sport: “Er is een gro­te­re belang­stel­ling van onder meer jon­ge gezin­nen voor een volks­tuin met als beweeg­re­de­nen dat ze hun kin­de­ren iets van de natuur wil­len mee­ge­ven en meer bui­ten kun­nen zijn. Ook het ver­hoog­de bewust­zijn over de kwa­li­teit van ons voed­sel speelt een rol. En het ple­zier dat men beleeft om dat zelf te telen. In ons gezond­heids­be­leid wil­len we daar op inspe­len met de ont­wik­ke­ling van een loka­le voed­sel­stra­te­gie. Voed­sel ver­bou­wen in en om de stad draagt bij aan de aan­dacht voor gezon­de voe­ding, par­ti­ci­pa­tie in de samen­le­ving en reduc­tie van stress. De volks­tui­nen — duur­zaam en gezond — spe­len daar­bij een belang­rij­ke rol: nu en in de toe­komst.”

Toe­komst
Een belang­rij­ke rand­voor­waar­de om aan de hui­di­ge vraag naar volks­tui­nen te kun­nen vol­doen, is dat de hui­di­ge tui­nen­par­ken kun­nen blij­ven bestaan. De gemeen­te pro­beert daar­om zoveel moge­lijk reke­ning te hou­den met de hui­di­ge loca­ties voor volks­tui­nen. Daar­naast zal de gemeen­te moge­lij­ke loca­ties voor nieu­we volks­tui­nen onder­zoe­ken.

Inter­na­ti­o­naal con­gres
In 2014 is de lan­de­lij­ke orga­ni­sa­tie van hob­by­tuin­ders AVVN samen met de gemeen­te Utrecht gast­heer voor het 37-ste Inter­na­ti­o­na­le Con­gres van de Inter­na­ti­o­na­le Fede­ra­tie van Volks­tui­nen. De fede­ra­tie bestaat uit 14 nati­o­na­le orga­ni­sa­ties van volks­tuin­hou­ders, die geza­men­lijk meer dan drie mil­joen huis­hou­dens ver­te­gen­woor­digt.

Bron:
Gemeen­te Utrecht