Duur­zaam onkruid­be­heer in Elburg

De gemeen­te Elburg heeft onlangs het cer­ti­fi­caat DOB niveau brons behaald. DOB staat voor duur­zaam onkruid­be­heer op ver­har­din­gen. Dit cer­ti­fi­caat vormt voor de gemeen­te een nieu­we stap in het zo mili­eu­vrien­de­lijk als moge­lijk bestrij­den van onkruid op ver­har­din­gen.

In Elburg bestrijdt de fir­ma Don­ker uit Dron­ten het onkruid met behulp van een gemo­to­ri­seerd voer­tuig op vier wie­len, een quad. Deze is uit­ge­voerd met een detec­tor die aan­geeft waar er gespo­ten moet wor­den. Ook volgt auto­ma­tisch de con­cen­tra­tie en hoe­veel­heid van het che­mi­sche mid­del. Hier­door wordt niet meer gebruikt dan strikt nood­za­ke­lijk is voor een effec­tie­ve bestrij­ding.

Wet­hou­der is enthou­si­ast
Wet­hou­der Henk Wes­sel (AB), zelf afkom­stig uit de groen­sec­tor is enthou­si­ast over de ont­wik­ke­ling: “Nu zie je maar weer dat je che­mi­sche bestrij­ding van onkruid op een bij­zon­der doel­tref­fen­de manier kunt toe­pas­sen. Ik denk dat dit winst is voor het mili­eu en voor de por­te­mon­nee. Zo bespa­ren we geld en spui­ten we zeer doel­ge­richt, alleen op die plaat­sen waar het echt moet.”

 

Weer en bestrij­ding
Het weer is een belang­rij­ke fac­tor bij de bestrij­ding. Met de meer­daag­se voor­spel­ling in de hand wor­den keu­zes gemaakt. Wel of niet rij­den hangt onder ande­re af van de hoe­veel­heid neer­slag. Als de voor­spel­ling aan­geeft dat er bin­nen 15 uur na het spui­ten neer­slag komt, gaan de quads niet op pad. Henk Wes­sel legt dit uit: “Die peri­o­de heeft het onkruid name­lijk nodig om de chemicaliën goed op te nemen. Zou er toch gespo­ten wor­den en er valt neer­slag bin­nen de 15 uur, dan spoelt het groot­ste deel van de chemicaliën weg. En dat is zon­de van de tijd, geld en de moeite.”

DOB-metho­de
De in 2007 wet­te­lijk ver­plich­teDOB-metho­de (Duur­zaam Onkruid­be­heer op Ver­har­din­gen), ont­wik­keld door Plant Research Inter­na­ti­o­nal, vormt de basis voor de cri­te­ria voor een duur­za­me toe­pas­sing van onkruid­be­strij­dings­mid­de­len op basis van gly­fo­saat op ver­har­din­gen. De cri­te­ria zijn gericht op het ver­min­de­ren van de emis­sie van onkruid­be­strij­dings­mid­del naar het opper­vlak­te­wa­ter.

Groen­ste dorp/kleine stad van Neder­land
Elburg won in 2010 in de cate­go­rie Dorpen/Kleine ste­den goud in de groen­com­pe­ti­tie van Enten­te Flo­ra­le. Op 16 sep­tem­ber aan­staan­de wordt bekend­ge­maakt wel­ke prijs Elburg in de Euro­pe­se com­pe­ti­tie heeft behaald.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.