Boek ‘De Bomen­plan­ner. Bou­wen aan duur­zaam groen’ is uit

De Bomenstich­ting heeft in samen­wer­king met De Groe­ne Stad, con­cept van Plant Publi­ci­ty Hol­land, en Bou­wend Neder­land het boek De Bomen­plan­ner uit­ge­bracht. De Bomen­plan­ner laat zien wel­ke meer­waar­de bestaan­de bomen heb­ben voor een bouw­plan en wel­ke moge­lijk­he­den er zijn om nieu­we bomen in de plan­ning mee te nemen.

De Bomen­plan­ner is een beel­den­boek dat laat zien hoe syn­er­gie ont­staat tus­sen bebou­wing en groen. 

Goe­de samen­hang
Een goe­de samen­hang tus­sen groen en rood (steen) vergt een zorg­vul­di­ge plan­ning. Het groen  bepaalt in belang­rij­ke mate of het aan­ge­naam ver­toe­ven is in stad of dorp. Gro­te bomen in de stad of het dorp zijn daar­bij van­zelf­spre­kend, maar ze komen er niet van­zelf.  Dus moet er van te voren goed beke­ken wor­den hoe­veel ruim­te een bepaal­de boom nodig heeft. Zeker onder­gronds.


Bomen plan­nen
Pas aan­we­zi­ge bomen zoveel moge­lijk in het bouw­plan in. Dan is het gebouw bij ople­ve­ring direct aan­ge­kleed en duurt het niet jaren alvo­rens de omge­ving een vol­was­sen groe­ne indruk geeft. Bouw­rijp maken hoeft niet lan­ger syno­niem te zijn aan ver­woes­tij­ning.  

Goe­de kwa­li­teit bomen
Plant bomen met een toe­komst. Zorg voor bomen van goe­de kwa­li­teit, die op de kwe­ke­rij zorg­vul­dig zijn voor­be­reid. En geef de bomen een plek waar ze jaren kun­nen groei­en. Bouw in een oase, niet in een woes­tijn.

De Bomen­plan­ner laat bomen van­af het begin mee­lo­pen in de ont­wik­ke­ling van het ont­werp. In iede­re vol­gen­de fase van het  bouw­plan wordt ook het groen­plan nader inge­vuld. Bomen plan­nen in het bouw­pro­ces is bou­wen aan duur­zaam groen.

Dag van de Open­ba­re Ruim­te
Op 14 okto­ber zal dhr. D. van den Heu­vel, voor­zit­ter van Jong Bou­wend Neder­land, op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te te Hou­ten het boek­je in ont­vangst nemen.

Bestel­len
Op de site van pph.nl kunt u het boek­je bestel­len.