Alle Kin­der­boer­de­rij­en Duur­zaam!

Ieder­een weet nog wel hoe het was om vroe­ger als kind naar de kin­der­boer­de­rij te gaan. Lam­me­tjes die je kon aai­en, kip­pen die rond­schar­rel­den en de geur van vers stro. De kin­der­boer­de­rij­en –hoe wij ze ken­nen- bestaan in Neder­land sinds de jaren vijf­tig. In de naoor­log­se jaren, waar­in Neder­land steeds meer ver­ste­de­lijk­te, scho­ten de kin­der­boer­de­rij­en als pad­den­stoe­len uit de grond. Het doel: kin­de­ren (maar natuur­lijk ook vol­was­se­nen) ken­nis bij te bren­gen over de natuur en te leren waar ons eten van­daan komt. Van­daag de dag, 65 jaar later, heb­ben kin­der­boer­de­rij­en nog steeds die­zelf­de edu­ca­tie­ve func­tie. Maar, als het aan de samen­wer­ken­de orga­ni­sa­ties van ‘Alle Kin­der­boer­de­rij­en Duur­zaam!’ ligt, komt daar nog een func­tie bij, name­lijk de kin­der­boer­de­rij als eta­la­ge voor duur­zaam­heids­ini­ti­a­tie­ven.
Alle Kin­der­boer­de­rij­en Duur­zaam!
‘Alle Kin­der­boer­de­rij­en Duur­zaam!’ (AKD) is een pro­ject van de Ver­e­ni­ging Samen­wer­ken­de Kin­der­boer­de­rij­en Neder­land, IVN, Kin­der­boer­de­rij­en Cou­rant, Gemeen­ten voor Duur­za­me Ont­wik­ke­ling en Urgen­da. Met het pro­ject wil­len de samen­wer­ken­de orga­ni­sa­ties inspe­len op ver­schil­len­de maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen; bezui­ni­gin­gen, groei­end besef van de waar­de van bur­ger­ini­ti­a­tie­ven en ‑par­ti­ci­pa­tie, her­zie­ning van de bete­ke­nis van natuur en mili­eu edu­ca­tie in rela­tie tot bestuur­lij­ke doel­stel­lin­gen op het gebied van onder­wijs, groen in de leef­om­ge­ving, soci­a­le cohe­sie en gezond­heid.
Voor­beeld­func­tie
Voor­beel­den die op een duur­za­me kin­der­boer­de­rij in ‘de eta­la­ge’ staan, zijn bij­voor­beeld het gebruik van zon­ne­pa­ne­len of groe­ne daken, het opvan­gen en her­ge­brui­ken van regen­wa­ter, het inza­me­len en schei­den van afval uit de buurt (bij­voor­beeld oud fri­tuur­vet, oud papier en gebruik­te kle­ding). Daar­naast wordt kin­de­ren op speel­se wij­ze ken­nis bij­ge­bracht over de func­ties van bomen, plan­ten en die­ren in de stad. Op de web­si­te van AKD vind je een over­zicht van alle kin­der­boer­de­rij­en die op dit moment al actief bezig zijn met duur­zaam­heid.
 
Klik hier voor meer infor­ma­tie over Alle Kin­der­boer­de­rij­en Duur­zaam!
Klik hier voor een over­zicht van duur­za­me kin­der­boer­de­rij­en