De Leven­de Tuin publieks­cam­pag­ne gaat nieu­we fase in op Tuin & Life­sty­le Event 2016

Met een inspi­ra­tie­tuin op de nieu­we con­su­men­ten­beurs Tuin & Life­sty­le in Ahoy Rot­ter­dam, een kleur­rij­ke fol­der én een app gaat de publieks­cam­pag­ne van De Leven­de Tuin een nieu­we fase in. Een fase waar­in de mani­fest­part­ners zich nog meer con­cen­tre­ren op het inspi­re­ren en acti­ve­ren van de con­su­ment om hun leef­om­ge­ving te ver­groe­nen. De inspi­ra­tie­tuin van […]

Neder­land­se aan­pak show­ca­se in inter­na­ti­o­na­le groe­ne wereld op Green City Con­fe­ren­ce

Het Neder­land­se werk van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG in het kader van het agen­de­ren van het belang van groen en de ont­wik­ke­ling van de groe­ne sec­tor wordt inter­na­ti­o­naal gezien als zeer voor­uit­stre­vend. Dat bleek uit de reac­ties van de deel­ne­mers aan de Green City Con­fe­ren­ce, die op woens­dag 16 maart jongst­le­den is gehou­den in het Cana­de­se Van­cou­ver. […]

Vijf tips voor een goe­de bodem in de tuin

De bodem is de basis van elke leven­de tuin. Bac­te­ri­ën, schim­mels, insec­ten en regen­wor­men in de grond zor­gen dat de voe­dings­stof­fen bin­nen het bereik van de plan­ten komen. Ze zijn essen­ti­eel voor gezon­de en vita­le plan­ten en bloe­men.  Wat kun jij doen? 1. Zorg voor een leven­de bodem Maak je eigen com­post­hoop en laat bla­de­ren […]

Neder­land­se Bij­en­hou­ders Ver­e­ni­ging tekent Mani­fest De Leven­de Tuin

Een nieu­we par­tij heeft zich aan­ge­slo­ten bij het Mani­fest De Leven­de Tuin: de Neder­land­se Bij­en­hou­ders Ver­e­ni­ging (NVB). Dat gebeur­de gis­te­ren tij­dens de Gar­den Retail­da­gen in Hazers­wou­de. Tuin­bran­che Neder­land bracht daar De Leven­de Tuin onder de aan­dacht van tuin­cen­tra, waar­on­der Intra­tuin. De Bij­en­hou­ders Ver­e­ni­ging draagt het con­cept een warm hart toe en zal het ver­der uit­dra­gen. […]

Bomenstich­ting onder­te­kent mani­fest De Leven­de Tuin

Sinds dins­dag­avond mag de Bomenstich­ting zich één van de trot­se onder­te­ke­naars van het mani­fest ‘De Leven­de Tuin’ noe­men. Tij­dens vake­vent Futu­re Green City in Den Bosch werd dit nieu­we part­ner­schap met een hand­te­ke­ning van de voor­zit­ter van de Bomenstich­ting, Leen van der Sar, beklon­ken. De onder­te­ke­ning was tevens de aftrap van de cam­pag­ne ‘De Leven­de […]

Hand­rei­king voor een Leven­de Tuin

Ons deel van de wereld ver­ste­de­lijkt in rap tem­po. Nu al woont twee­der­de van de Neder­lan­ders in een ste­de­lij­ke omge­ving, over vijf­tien jaar zal dat gel­den voor ruim die­kwart. Tege­lijk onder­ken­nen we steeds meer het belang van een groe­ne omge­ving, voor gezond­heid, wel­be­vin­den, eco­no­mie en leef­om­ge­ving. De VHG, beroeps­or­ga­ni­sa­tie van groe­ne onder­ne­mers, vraagt aan­dacht voor […]

Egbert Roozen pre­sen­teert Leven­de Tuin op Dag van de Stads­land­bouw

Ver­groe­ning van de bebouw­de omge­ving was hoofd­the­ma tij­dens de goed­be­zoch­te ‘Dag van de Stads­land­bouw’, een groot­se mani­fes­ta­tie in de Bra­ban­t­hal­len in ’s‑Hertogenbosch op 4 juni jl. Alle denk­ba­re aspec­ten, kan­sen en opties voor de ver­bin­ding van stad en agra­ri­sche omge­ving kwa­men aan de orde. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG greep de gele­gen­heid aan om […]

Leven­de tui­nen in groe­ne ste­den als the­ma van EU-con­fe­ren­tie

‘Hoe ver­groe­nen we onze ste­den en op wel­ke manier kun­nen men­sen hier al in hun eigen tuin mee begin­nen?’ Dat was het the­ma van een bij­dra­ge die Egbert Roozen, direc­teur van bran­che­ver­e­ni­ging VHG en ver­te­gen­woor­di­ger namens De Groe­ne Stad, op woens­dag 20 mei 2015 in het Augus­tij­nen kloos­ter in het Vlaam­se Gent lever­de op een […]

Euro­pe­se Com­mis­sie publi­ceert rap­port voor nieu­we agen­da groe­ne ste­den

De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft het eind­rap­port gepu­bli­ceerd van het nieu­we onder­­zoeks- en inno­va­tie­pro­gram­ma ‘Natu­re Based Solu­ti­ons in Re-natu­ring the Cities’, waar­aan door een expert­groep het afge­lo­pen half­jaar inten­sief is gewerkt. Het nieu­we pro­gram­ma, dat onder­deel uit­maakt van Hori­zon 2020, wil de komen­de vijf jaar inno­va­ties en toe­ge­past weten­schap­pe­lijk onder­zoek sti­mu­le­ren in groe­ne oplos­sin­gen in de […]

De Leven­de Tuin wordt een bewe­ging

‘Ieder­een kan bij­dra­gen aan een gezon­de en groe­ne omge­ving’ De Leven­de Tuin wordt een bewe­ging. Daar­toe heb­ben ini­ti­a­tief­ne­mers Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel van­daag met een kern­groep van orga­ni­sa­ties een eer­ste stap gezet. Met het onder­te­ke­nen van het Mani­fest De Leven­de Tuin onder­stre­pen de part­ners dat zij zich actief zul­len inzet­ten om con­su­men­ten, bedrij­ven en […]