Vijf tips voor een goe­de bodem in de tuin

De bodem is de basis van elke leven­de tuin. Bac­te­ri­ën, schim­mels, insec­ten en regen­wor­men in de grond zor­gen dat de voe­dings­stof­fen bin­nen het bereik van de plan­ten komen. Ze zijn essen­ti­eel voor gezon­de en vita­le plan­ten en bloe­men. 

Wat kun jij doen?

1. Zorg voor een leven­de bodem

Maak je eigen com­post­hoop en laat bla­de­ren gewoon lig­gen in je bor­ders. Dit is een voe­dings­bo­dem voor bac­te­ri­ën, schim­mels, insec­ten en regen­wor­men in de grond.

2. Leg zo min moge­lijk ste­nen neer

In de ide­a­le situ­a­tie is maxi­maal 20% van je tuin bedekt met ste­nen of een ande­re ver­har­ding. Dat heeft als voor­deel dat de natuur gro­ten­deels zelf het hemel­wa­ter ver­werkt. Bij zwa­re regen­bui­en heb je geen over­stro­min­gen meer.

3. Gebruik geen che­mi­sche bestrij­dings­mid­de­len

Je ver­stoort daar­mee het natuur­lij­ke even­wicht in de bodem. Ook vogels, vlin­ders, bij­en en ande­re insec­ten zijn afhan­ke­lijk van een schoon, niet ver­ont­rei­nigd mili­eu. Koop bij voor­keur een schof­fel of een krab­ber om onkruid weg te halen. Lang­zaam wer­ken­de orga­ni­sche mest in com­bi­na­tie met regen­wor­men garan­de­ren vol­doen­de voe­ding en een goe­de bodem­struc­tuur.

4. Beperk grond- en graaf­werk­zaam­he­den

Diep gra­ven in de grond ver­stoort het bodem­le­ven. Beperk de werk­zaam­he­den tot min­der gro­te opper­vlak­ten tege­lij­ker­tijd. Dan kan het bodem­le­ven her­stel­len van­uit de onbe­werk­te stuk­ken.

5. Kies voor vlin­der­bloe­mi­gen

Vlin­der­bloe­mi­gen, zoals kla­ver, zor­gen voor een bete­re bodem­struc­tuur en dra­gen bij aan de stik­stof­voor­raad in de bodem. De kla­ver gaat een ver­bin­ding aan met bodem­schim­mels die de bodem­struc­tuur nog meer ver­be­te­ren. Dat ver­min­dert de behoef­te aan extra bemes­ting. Daar­naast dra­gen deze plan­ten bloe­men: niet alleen een mooi gezicht, maar ook goed voor het aan­trek­ken van insec­ten.
Over de leven­de tuin
De leven­de tuin zet in op het belang van groen in ste­den en voor­na­me­lijk op de eigen tui­nen van men­sen. Als je alle tui­nen in Neder­land bij elkaar zou optel­len, kom je uit op een gebied dat tien keer zo groot is als Het Nati­o­na­le Park De Hoge Velu­we. Alle leven­de tui­nen samen maken zowel ste­den als dor­pen stuk­ken aan­trek­ke­lij­ker voor men­sen, die­ren en plan­ten. Zij wil­len ervoor zor­gen dat ste­nen inge­ruild wor­den voor plan­ten en bloe­men. Het weg­ha­len van één steen maakt al ver­schil. Stra­ten, buur­ten en ste­den fleu­ren op, kin­de­ren kun­nen lek­ker ravot­ten, vogels, vlin­ders en ande­re die­ren krij­gen weer ruim­te.

Meer infor­ma­tie over de leven­de tuin vindt u hier