Egbert Roozen pre­sen­teert Leven­de Tuin op Dag van de Stads­land­bouw

Ver­groe­ning van de bebouw­de omge­ving was hoofd­the­ma tij­dens de goed­be­zoch­te ‘Dag van de Stads­land­bouw’, een groot­se mani­fes­ta­tie in de Bra­ban­t­hal­len in ’s‑Hertogenbosch op 4 juni jl. Alle denk­ba­re aspec­ten, kan­sen en opties voor de ver­bin­ding van stad en agra­ri­sche omge­ving kwa­men aan de orde. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG greep de gele­gen­heid aan om voor een gehoor van ver­te­gen­woor­di­gers van gemeen­ten en diver­se orga­ni­sa­ties in de sfeer van groen, land­bouw en natuur de moge­lijk­he­den en voor­de­len van de inzet van VHG-hove­niers onder de aan­dacht te bren­gen.
Aan de hand van prak­ti­sche voor­beel­den van duur­za­me groe­ne toe­pas­sin­gen ver­zorg­de Egbert Roozen, samen met Rob Luyk van Bin­der Groen­pro­jec­ten, een work­shop tij­dens deze dag. Roozens ver­haal had met name betrek­king op het VHG con­cept van ‘de Leven­de Tuin’, waar­bij bij de aan­leg van een groe­ne tuin ook gelet wordt op duur­zaam­heids­as­pec­ten zoals de leef­mo­ge­lijk­he­den voor klei­ne die­ren en het her­ge­bruik van mate­ri­aal en plan­ten. Ook het groei­en­de aan­tal bur­ger­ini­ti­a­tie­ven op het gebied van groen, en de kop­pe­ling met ‘de Leven­de Tuin’ kwam aan de orde.
De work­shop riep bij deel­ne­mers vra­gen op als ‘Hoe start ik een bur­ger­ini­ti­a­tief en moti­veer ik mijn bur­gers hier­voor? en ‘Op wel­ke manier kan er door bur­gers, over­heid en groe­ne onder­ne­mers samen­ge­werkt wor­den bin­nen een groen-coö­pe­ra­tie?’. Aan de hand van enke­le spre­ken­de prak­tijk­voor­beel­den kon­den Roozen en Luyk meer dui­de­lijk­heid ver­schaf­fen en wis­ten zij de aan­we­zi­gen tot aan het ein­de te boei­en.