Leven­de tui­nen in groe­ne ste­den als the­ma van EU-con­fe­ren­tie

‘Hoe ver­groe­nen we onze ste­den en op wel­ke manier kun­nen men­sen hier al in hun eigen tuin mee begin­nen?’ Dat was het the­ma van een bij­dra­ge die Egbert Roozen, direc­teur van bran­che­ver­e­ni­ging VHG en ver­te­gen­woor­di­ger namens De Groe­ne Stad, op woens­dag 20 mei 2015 in het Augus­tij­nen kloos­ter in het Vlaam­se Gent lever­de op een inter­na­ti­o­na­le con­fe­ren­tie over ‘natu­re based solu­ti­ons’. De con­fe­ren­tie werd geor­ga­ni­seerd door Alter-Net, het Euro­pe­se net­werk van ken­nis­in­stel­lin­gen op het gebied van eco­sys­te­men (zoals het Neder­land­se Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving) en de Euro­pe­se Com­mis­sie.
Voor­naams­te doel­stel­ling van de drie­daag­se con­fe­ren­tie was uit­wis­se­ling van ken­nis en erva­rin­gen op het ter­rein van de wis­sel­wer­king tus­sen ener­zijds natuur en bio­di­ver­si­teit en Ander­zijds ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. De bij­een­komst vond plaats onder aus­pi­ci­ën van het EU-voor­zit­ter­schap dat dit half­jaar wordt bekleed door Let­land.
In zijn inter­ven­tie stel­de Egbert Roozen vast dat (geluk­kig) zowel in Neder­land als ook bre­der, in Euro­pa, de belang­stel­ling voor het maat­schap­pe­lijk nut van ste­de­lijk groen toe­neemt. Hij maak­te van de gele­gen­heid gebruik om de aan­we­zi­gen (uit vrij­wel alle 28 EU-lan­den) voor­beel­den te laten zien van het uit Neder­land afkom­sti­ge con­cept ‘de Leven­de Tuin’.
De Leven­de Tuin is:
1. Een tuin waar de die­ren zich thuis­voe­len
2. Een tuin die opge­bouwd is uit gere­cy­cle­de mate­ri­a­len
3. Een tuin voor vlin­ders en vogels
4. Een tuin gemaakt van duur­za­me mate­ri­a­len
5. Een tuin die per sal­do direct mili­eu­be­spa­rend is