Euro­pe­se Com­mis­sie publi­ceert rap­port voor nieu­we agen­da groe­ne ste­den

De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft het eind­rap­port gepu­bli­ceerd van het nieu­we onder­zoeks- en inno­va­tie­pro­gram­ma ‘Natu­re Based Solu­ti­ons in Re-natu­ring the Cities’, waar­aan door een expert­groep het afge­lo­pen half­jaar inten­sief is gewerkt. Het nieu­we pro­gram­ma, dat onder­deel uit­maakt van Hori­zon 2020, wil de komen­de vijf jaar inno­va­ties en toe­ge­past weten­schap­pe­lijk onder­zoek sti­mu­le­ren in groe­ne oplos­sin­gen in de stad. Egbert Roozen (direc­teur Bran­che­ver­e­ni­ging VHG), die op ver­zoek van de Euro­pe­se Com­mis­sie als expert aan het pro­gram­ma heeft mee­ge­werkt, ziet gro­te moge­lijk­he­den voor de groe­ne sec­tor in dit nieu­we pro­gram­ma. Onder ande­re het VHG-con­cept De Leven­de Tuin en de acti­vi­tei­ten van De Groe­ne Stad staan als goe­de voor­beel­den in het eind­rap­port ver­meld.
Op dit moment woont 73% van alle Euro­pe­a­nen in ste­den. In 2050 zal dit per­cen­ta­ge ruim 82% zijn, wat bete­kent dat er nog ruim 36 mil­joen nieu­we ste­de­lin­gen bij zul­len komen in de komen­de decen­nia. Behal­ve dat de bevol­kings­dicht­heid toe­neemt, staat de leef­baar­heid in de stad onder druk als gevolg van de kli­maat­ver­an­de­ring. Kor­te en hevi­ge regen­bui­en leve­ren steeds meer over­last op in de ste­den. Als gevolg van het hit­te-eiland­ef­fect wor­den de ste­den in de zomer onaan­ge­naam warm en treedt hit­te­stress op. Egbert Roozen: “Tegen de ach­ter­grond van deze en nog veel meer ont­wik­ke­lin­gen staan we voor de gro­te uit­da­ging om de stad van de toe­komst leef­baar en gezond te hou­den. De kern­vraag in dit nieu­we pro­gram­ma is hoe we de natuur (groen) en oplos­sin­gen die uit­gaan van de prin­ci­pes van de natuur hier­voor kun­nen gebrui­ken. Het begrip ‘stad’ zou ik in dat kader wil­len ver­bre­den naar de bebouw­de omge­ving in het alge­meen. Boven­dien gaat het in dit pro­gram­ma niet alleen om oplos­sin­gen in mili­eu en leef­om­ge­ving, maar ook om groe­ne inno­va­ties die bij­dra­gen aan soci­a­le en eco­no­mi­sche doel­stel­lin­gen. Het resul­taat kan zijn, dat er nieu­we samen­wer­kings­vor­men en ver­dien­mo­del­len tus­sen sec­to­ren gaan ont­staan. Dat is ook uit­druk­ke­lijk de bedoe­ling van dit nieu­we pro­gram­ma. Het bedrijfs­le­ven speelt hier­in, naast over­heid en ken­nis­in­stel­lin­gen, een enorm belang­rij­ke rol. De opge­da­ne ken­nis en erva­ring lenen zich voor toe­pas­sin­gen elders in de wereld en dra­gen bij aan de posi­tie van Euro­pa als markt­lei­der in natuur­lij­ke groe­ne oplos­sin­gen.”
Doe­len
Het nieu­we pro­gram­ma Natu­re Based Solu­ti­ons in Re-natu­ring the Cities richt zich op vier kern­doe­len. Het gaat om duur­za­me ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling, her­stel van bescha­dig­de eco­sys­te­men, ont­wik­ke­len van oplos­sin­gen in het kader van kli­maat­ver­an­de­ring en kli­maat­be­sten­dig­heid en het ver­be­te­ren van risi­co­ma­na­ge­ment bij extre­me (weers-) omstan­dig­he­den. Egbert Roozen: “De Euro­pe­se Com­mis­sie wil inno­va­tie­ve show­ca­ses op deze gebie­den onder­steu­nen met sub­si­die en toe­ge­past weten­schap­pe­lijk onder­zoek. Inte­res­sant zijn daar­bij onder ande­re groe­ne oplos­sin­gen om het wel­zijn van de bewo­ners in de stad te ver­be­te­ren, groe­ne ste­de­lij­ke her­ont­wik­ke­ling, groen en water­op­vang, groen als grond­stof en groen als eco­no­misch model in bij­voor­beeld ver­ze­ke­ring en inves­te­ring. De bedoe­ling is, dat de Euro­pe­se Com­mis­sie rond okto­ber de moge­lijk­heid open stelt om pro­jec­ten in te die­nen. De komen­de maan­den zal het pro­gram­ma nog ver­der zowel bin­nen als bui­ten de Euro­pe­se Com­mis­sie gecom­mu­ni­ceerd wor­den.”
Erken­ning
Voor de hove­niers- en groen­voor­zie­ners­bran­che biedt dit nieu­we pro­gram­ma unie­ke kan­sen. Egbert Roozen: “Onze bood­schap is, dat groen geen deco­ra­tie meer is maar bij­draagt aan de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving, de bio­di­ver­si­teit en de gezond­heid van men­sen. Zelfs op Euro­pees niveau klinkt deze bood­schap nu door en is er erken­ning voor de waar­de van groen. Om een beeld te geven van wat we in Neder­land alle­maal al doen, heb ik bij­voor­beeld het VHG-con­cept De Leven­de Tuin en de acti­vi­tei­ten van­uit De Groe­ne Stad inge­bracht. Ik ben enorm blij met de ver­mel­ding van bei­de ini­ti­a­tie­ven als goe­de show­ca­ses in het eind­rap­port. Ik beschouw dit ook als een waar­de­ring voor het hoge niveau, waar­op onze bran­che in Neder­land werkt. Groen is de dra­ger van tal van toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen om de bebouw­de omge­ving gezond en leef­baar te hou­den. Aan ons is de uit­da­ging om pro­ac­tief ver­bin­din­gen met ande­re sec­to­ren te leg­gen en samen groe­ne kan­sen ver­der te ont­wik­ke­len. Ook voor mij per­soon­lijk was het wer­ken in deze expert­groep een bij­zon­de­re erva­ring. Samen met 14 des­kun­di­gen van­uit heel Euro­pa heb ik aan dit rap­port mogen wer­ken. Daar­bij is gebruik gemaakt van de input van velen tij­dens con­fe­ren­ties en e‑consultations. Gro­te waar­de­ring heb ik ook voor de mede­wer­kers van de Euro­pe­se Com­mis­sie, die zeer geïn­te­res­seerd en actief op zoek zijn naar samen­wer­king en kan­sen tot ver­ster­ken. Ik ben er vast van over­tuigd, dat het nieu­we pro­gram­ma Natu­re Based Solu­ti­ons in Re-natu­ring the Cities enor­me kan­sen voor ons biedt. Ik roep alle onder­ne­mers, zeker ook in ande­re sec­to­ren, dan ook van har­te op deze aan te grij­pen en mee te bou­wen aan de groe­ne stad van de toe­komst.”
Het eind­rap­port ‘Natu­re Based Solu­ti­ons in Re-natu­ring the Cities’ is te down­lo­a­den via de vol­gen­de link: ‘Ken­nis­bank’, ‘Duur­za­me Oplos­sin­gen’.