Neder­land­se Bij­en­hou­ders Ver­e­ni­ging tekent Mani­fest De Leven­de Tuin

Een nieu­we par­tij heeft zich aan­ge­slo­ten bij het Mani­fest De Leven­de Tuin: de Neder­land­se Bij­en­hou­ders Ver­e­ni­ging (NVB). Dat gebeur­de gis­te­ren tij­dens de Gar­den Retail­da­gen in Hazers­wou­de. Tuin­bran­che Neder­land bracht daar De Leven­de Tuin onder de aan­dacht van tuin­cen­tra, waar­on­der Intra­tuin. De Bij­en­hou­ders Ver­e­ni­ging draagt het con­cept een warm hart toe en zal het ver­der uit­dra­gen.
“We wil­len graag mee­hel­pen om het ver­groe­nen van tui­nen te sti­mu­le­ren”, aldus Wou­ter Schouwstra van de NVB. “Daar­mee is een breed belang gediend, maar ook spe­ci­fiek dat van de bij­en. Leven­de tui­nen, met veel bloei­en­de plan­ten, zijn essen­ti­eel voor het in stand hou­den van een gezon­de bij­en­po­pu­la­tie. En dat is weer goed voor de bio­di­ver­si­teit, de bestui­ving van fruit en ande­re gewas­sen en voor de pro­duc­tie van honing.” De NVB behar­tigt de belan­gen van imkers in alle delen van Neder­land.
Breed draag­vlak
Het draag­vlak onder de bewe­ging De Leven­de Tuin wordt zo steeds bre­der. En dat is pre­cies wat de ini­ti­a­tief­ne­mers — Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel — voor ogen had­den toen zij in okto­ber 2014 het Mani­fest slo­ten met het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Tuin­bran­che Neder­land, GNL Stads­werk, Net­werk Groe­ne Bureaus, de Vlin­der­stich­ting, de Vogel­be­scher­ming, de Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Tuin- en Land­schaps­ar­chi­tec­ten en Wage­nin­gen Universiteit/Alterra. Eind vorig jaar sloot ook de Bomenstich­ting zich aan.
Duur­za­me keu­zes
Met het onder­te­ke­nen van het Mani­fest De Leven­de Tuin onder­stre­pen de part­ners dat zij zich actief zul­len inzet­ten om con­su­men­ten, bedrij­ven en over­he­den te over­tui­gen om duur­za­me keu­zes te maken voor tui­nen en ande­re bui­ten­ruim­ten. De inspan­nin­gen heb­ben al geleid tot vele pro­duc­ten en gebie­den met een duur­zaam­heids­rap­port en gerich­te scho­ling van leer­lin­gen en vol­was­sen hove­niers. Naast de voor­lich­tings­cam­pag­ne voor pro­fes­si­o­nals is er ook een con­su­men­ten­cam­pag­ne met een eigen logo, film, web­si­te (www.delevendetuin.nl) en Facebook­pa­gi­na. Ook de hove­niers kun­nen hier­van gebruik maken.
De Leven­de Tuin
De Leven­de Tuin is een con­cept — ont­wik­keld door Bran­che­ver­e­ni­ging VHG — voor het rea­li­se­ren van tui­nen (en ande­re bui­ten­ruim­ten) waar­in de natuur te zien, voe­len, horen, rui­ken én proe­ven is. Door gebruik van groen en natuur­lij­ke mate­ri­a­len ont­staat een pret­ti­ge omge­ving voor mens en dier. Boven­dien biedt een leven­de tuin tal van voor­de­len: de groe­ne omge­ving vangt fijn­stof en CO2 op en houdt regen­wa­ter lan­ger vast. Daar­naast ver­hoogt zo’n tuin de waar­de van de woning.