Bui­ten­groen inzet­ten als the­ra­pie voor pati­ën­ten

Bui­ten­groen inzet­ten als the­ra­pie voor pati­ën­ten “Als men­sen met al hun zin­tui­gen in aan­ra­king komen met natuur, dan doet dat wat met hun gezond­heid. Een groe­ne omge­ving kan zelfs wor­den inge­zet in de behan­de­ling of the­ra­pie van pati­ën­ten, zodat ze beter kun­nen omgaan met hun ziek­te.” Prof. dr. Agnes van den Berg ziet kan­sen voor […]

De Groe­ne Agen­da

Onder­zoek is één van de zaken waar­in de Groe­ne Stad inves­teert. De waar­de van leef­ba­re, gezon­de en attrac­tie­ve ste­den onder­bou­wen we door regel­ma­tig bij te dra­gen aan weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken en publi­ca­ties. In het kader van het Pro­gram­ma De Groe­ne Agen­da wer­ken ken­nis­in­stel­lin­gen, uni­ver­si­tei­ten en onder­ne­mers samen aan groe­ne inno­va­ties. De uit­kom­sten zijn samen­ge­vat in een […]

De Groe­ne Agen­da: Plan­ten voor een beter bin­nen­kli­maat

De Groe­ne Agen­da is een pro­gram­ma waar­in ken­nis­in­stel­lin­gen samen met onder­ne­mers inno­va­tie­ve groen­con­cep­ten ont­wik­ke­len en tes­ten. De komen­de decen­nia wordt de samen­le­ving gecon­fron­teerd met extre­me­re weers­om­stan­dig­he­den, ver­grij­zing van de bevol­king en toe­ne­men­de ver­ste­de­lij­king. Daar­naast zal de dalen­de kwa­li­teit van de woon‑, werk- en leef­om­ge­ving een groei­end nega­tief effect heb­ben op de gezond­heid en het wel­be­vin­den […]

Water­schap Aa en Maas ver­strekt groe­ne sub­si­die voor kli­maat­be­sten­di­ge maat­re­ge­len

Groe­ne daken, (buurt)moestuinen, gevel­tuin­tjes, regen­wa­ter opvan­gen en her­ge­brui­ken, meer groen en min­der tegels in de wijk… Het zijn alle­maal goe­de voor­beel­den van maat­re­ge­len die een woon­om­ge­ving besten­di­ger maakt tegen kli­maat­ver­an­de­rin­gen. Ook maken deze maat­re­ge­len een buurt groe­ner, mooi­er, pret­ti­ger én gezon­der! Sub­si­die voor aan­pas­sin­gen Bestuur­der Wil­li­am de Kleijn van water­schap Aa en Maas roept ieder­een op om […]

Leon Smet: Green City optil­len naar Euro­pees niveau

Leon Smet is secre­ta­ris bij bran­che­ver­e­ni­ging Anthos, een van de orga­ni­sa­ties die hun schou­ders heb­ben gezet onder The Green City. Wij spra­ken hem over de EU aan­vraag voor Euro­pean Green Cities, waar hij een ini­ti­a­tor  van is. U heeft zich met Anthos ver­bon­den aan The Green City. Kunt u kort uit­leg­gen wat het doel is […]

Vou­chers voor meer groen in de stad

Ieder­een die een idee heeft voor meer groen in eigen omge­ving of natuur­ont­wik­ke­ling kan mee­doen aan de Groe­ne Loper Vecht­dal. Voor de bes­te plan­nen zijn er in totaal zo’n twin­tig vou­chers à 500 euro te ver­de­len. De Groe­ne Loper heeft als mis­sie bewo­ners en bedrij­ven te betrek­ken bij natuur, land­schap en bio­di­ver­si­teit, ofwel hun eigen […]

Nieuw pro­ject De Stads­tuin zorgt voor groen hart in Ron­se

Het stads­ver­nieu­wings­pro­ject ‘De Stads­tuin’ is de komen­de jaren één van de belang­rijk­ste ont­wik­ke­lin­gen in Ron­se. Niet alleen krijgt Ron­se een gro­te groe­ne long bin­nen de stads­gren­zen, er wordt tege­lij­ker­tijd een hoog­waar­dig woon­aan­bod toe­ge­voegd. Alleen al door de groot­te en de lig­ging is het een bij­zon­der gebied: een heu­vel van 11 ha groot, op enke­le tien­tal­len meter van […]

Nood­zaak voor groen in de stad nog gro­ter bij kli­maat­ver­an­de­ring

Kli­maat­ver­an­de­ring maakt het nog urgen­ter om vol­doen­de groen in de stad te heb­ben. Daar­voor zijn wel ande­re bomen nodig en veel meer groe­ne daken en groe­ne gevels. Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving zoekt naar die ande­re bomen en zet de ken­nis over de bomen en plan­ten op een rij. Het groen in de stad gaat het […]

Sub­si­die voor groe­ne daken in Den Haag en Amster­dam

Groen in gro­te ste­den hoeft niet beperkt te blij­ven tot tui­nen, par­ken en plant­soe­nen, hoe wel­kom die ook zijn voor het gezond maken en hou­den van de ste­de­lij­ke omge­ving. Steeds meer ste­den in bin­­nen- en bui­ten­land ont­dek­ken de moge­lijk­he­den van groe­ne daken, de aan­leg van ‘groen’ op plat­te daken. Om een indruk te geven: in […]

Nieu­we woon­wijk Leeu­westeyn in Utrecht wordt groen en duur­zaam

Het Utrechts col­le­ge heeft het Ste­den­bouw­kun­dig Plan voor de nieu­we woon­wijk Leeu­westeyn voor­ge­legd aan de gemeen­te­raad. Leeu­westeyn wordt een duur­za­me, groe­ne woon­wijk met 950 tot 1100 wonin­gen aan de west­kant van het Amster­dam Rijn­ka­naal. Er wordt gemikt op de bouw van ener­gie­neu­tra­le wonin­gen, elek­trisch rij­den wordt gesti­mu­leerd waar­bij de accu’s van de elek­tri­sche auto’s kun­nen […]