Berichten

Buitengroen inzetten als therapie voor patiënten

“Als mensen met al hun zintuigen in aanraking komen met natuur, dan doet dat wat met hun gezondheid. Een groene omgeving kan zelfs worden ingezet in de behandeling of therapie van patiënten, zodat ze beter kunnen omgaan met hun ziekte.” Prof. dr. Agnes van den Berg ziet kansen voor de zorgsector als die de helende werking van buitennatuur, van bomen, planten en bloemen rondom ziekenhuizen en klinieken, zou omarmen.
Agnes van den Berg is omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in onderzoek naar natuur en gezondheid. Ze is sinds 2000 met het thema bezig: “In amper 20 jaar tijd is het van een niche markt, met een geiten-wollen-sokken-imago, gegaan naar een mainstream onderwerp. Mét een goede onderbouwing.” Ze is net terug uit Amerika waar natuur en gezondheid het hoofdthema was op een symposium over algemene psychologie. Van den Berg was een van de sprekers. In Nederland is zij betrokken bij een vierjarig project over groen in ziekenhuizen. Vorig jaar werd het onderzoek afgerond. Maar er lopen nog studies en onderzoeken naar het effect van groen op de gezondheid en het welbevinden van patiënten en ziekenhuispersoneel.

Natuur voelt goed

Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve effecten van groen op de gezondheid. “De natuur is een universele, snelwerkende ontspanner”, is een citaat van architect Milee Herweijer, gepromoveerd op het onderwerp healing environment. Door het kijken naar natuur, ervaar je minder pijn doordat de hersens worden ‘afgeleid’. En kijken naar bloemen en planten en een wandeling in de natuur, is daarom een goede manier om je goed te voelen.
In Japan is het heel normaal om de natuur in te gaan om lichamelijk en geestelijk te helen. Ze hebben er zelfs een woord voor: Shinrin-yoku, ‘bosbaden’. Het doet mensen goed om in de natuur te zijn. Stress en zorgen verdwijnen naar de achtergrond, je ontspant, kunt ineens helder denken, komt in een betere stemming… en naderhand merk je dat je nieuwe energie hebt opgedaan.
Van den Berg: “Uit studies en onderzoeken komen telkens deze drie positieve reacties naar voren van groen op gezondheid: het heeft een positief effect op de stemming, de aandacht verbetert en lichamelijke stressreactie neemt af. En dan zijn er nog alle bijeffecten zoals beweging, frisse lucht, een goed gesprek en sociale cohesie. En bijzonder interessant, ook het immuunsysteem reageert positief op buiten in de natuur zijn. ”Als medici zich zouden moeten uitspreken over het binnenhalen van de natuur rondom ziekenhuizen, dan blijkt dat zorg en natuur nog niet vanzelfsprekend samengaan,” aldus Agnes van den Berg. ”Veel medici staan daar nog niet voor open. Hoe dat komt? De focus van specialisten en verplegend personeel ligt  op mensen. De buitenomgeving is vaak bijzaak.”

Healing environment

Maar niet overal. Zo werd het concept ‘healing environment’, bij de nieuwbouw van het Erasmus MC in Rotterdam wel degelijk omarmd. Het resulteerde onder andere in een daktuin van 6000 m2, met bomen, planten en bloemen, waar patiënten vanuit hun kamer met bed en al in kunnen rijden. Ook rondom het Deventer ziekenhuis is er volop aandacht voor een zorglandschap waar een groen nadrukkelijk is opgenomen. De beweeg- en beleeftuin achter het ziekenhuis is een tuin voor afleiding en rust, bestemd voor patiënten, personeel, bezoek en wachtenden.
Agnes van den Berg is blij met die aandacht voor groen bij ziekenhuizen, maar zegt daarbij: “Dat natuur echt wordt ingezet in de behandeling en therapie om mensen te ondersteunen in het omgaan met hun ziekte, daar is nog een wereld te winnen.”
De sfeer van het buitengroen is erg belangrijk. Aan ontwerpers geeft ze mee: “Verplaats je in hoe het is als je niet meer in je goeie doen bent. Ben niet te uitgesproken. Van een standaardontwerp met bloemen, bomen en planten gaat het meeste effect uit.”
Kijk voor meer informatie op www.nl.thegreencity.eu


Onderzoek is één van de zaken waarin de Groene Stad investeert. De waarde van leefbare, gezonde en attractieve steden onderbouwen we door regelmatig bij te dragen aan wetenschappelijke onderzoeken en publicaties.
In het kader van het Programma De Groene Agenda werken kennisinstellingen, universiteiten en ondernemers samen aan groene innovaties. De uitkomsten zijn samengevat in een serie factsheets die zijn gepubliceerd op www.degroenestad.nl Voor het onderstrepen van het belang van groen in stedelijke omgevingen is het van belang ook op internationaal niveau te communiceren. Dat doen we o.a. via www.thegreencity.com en door onze publicaties te vertalen. Recent heeft De Groene Stad geïnvesteerd in een Poolse versie van de factsheet: ‘Groen: meer dan mooi en gezond’. De meerwaarde van groen voor de gezondheid, productiviteit, prestatie en welbevinden.

De Groene Agenda is een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. De komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, vergrijzing van de bevolking en toenemende verstedelijking. Daarnaast zal de dalende kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving een groeiend negatief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden van de mens. Groen kan een bijdrage leveren aan de oplossing van dit soort problemen. De positieve effecten van groen zijn in verschillende onderzoeken aangetoond. Dankzij het Programma de Groene Agenda kan deze kennis nu worden omgezet naar kunde en verdienmodellen. De looptijd van het programma is vijf jaar.
Planten voor een prima binnenklimaat is een project om de kosten en baten van groenoplossingen in gebouwen te kwantificeren zodat planten van een ‘kostenpost’ veranderen in een ‘kostenbesparing’.
Het binnenklimaat in veel gebouwen is slecht. Dit komt de gezondheid en het welzijn van de mens niet ten goede. Planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van binnenklimaat-problemen.
• Ze brengen vocht in de lucht en kunnen lucht reinigen van giftige vluchtige stoffen.
• Ze zorgen ervoor dat er minder kunstmatige klimaatbeheersing nodig is (lagere energiekosten).
• Ze leiden tot betere prestaties van gebruikers en minder ziekteverzuim.
In het project ‘Planten voor een prima binnenklimaat’ meten kennisinstellingen zowel fysische parameters als het welzijn van de gebruiker over een langere periode. De verzamelde gegevens vormen de basis voor een model waarmee kosten en baten en ook innovatieve plantsystemen verder ontwikkeld kunnen worden.
Zo ontstaat een brede en breed gedragen economische en maatschappelijke basis voor het toepassen van planten in de binnenruimte van vooral kantoren (en scholen). En zo veranderen planten van “kostenpost” in “kostenbesparing”.
Zo stelt Coca-Cola een hele verdieping van haar Rotterdamse kantoor ter beschikking voor onderzoek, uitgevoerd door Wageningen University & Research (Wageningen Environmental Research (Alterra) en Meteorologie en Luchtkwaliteit) en Fytagoras. Het onderzoek richt zich op het monitoren van de effecten van planten op de kwaliteit van het binnenklimaat en het welbevinden van medewerkers.

Tijdens het onderzoek worden verschillende claims onderzocht, zoals een betere luchtkwaliteit en een verbeterde beleving van de kantooromgeving. Daarbij wordt gekeken wat de effecten zijn van het uitzicht op groen voor de vermindering van stress, verbeteren van de concentratie en het vergroten van het werkplezier.

Voor meer informatie: http://www.wur.nl/nl/project/Planten-voor-een-prima-binnenklimaat.htm
 
 

Groene daken, (buurt)moestuinen, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de wijk… Het zijn allemaal goede voorbeelden van maatregelen die een woonomgeving bestendiger maakt tegen klimaatveranderingen. Ook maken deze maatregelen een buurt groener, mooier, prettiger én gezonder!
Subsidie voor aanpassingen
Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas roept iedereen op om mee te doen: ‘We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. Het regent tegenwoordig vaker en heviger maar in bebouwd gebied komen extreme hitte en droogte ook vaker voor. Samen met gemeenten nemen we al diverse maatregelen om met klimaatverandering om te gaan. Waterschap Aa en Maas roept juist ook inwoners, verenigingen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Ik hoop ook dat actieve wijk- en buurtverenigingen initiatieven aandragen. Dit alles onder het motto: ‘Samen anders doen met water en groen’! Om dit te stimuleren, verstrekken het waterschap Aa en Maas vanaf 1 maart 2016 subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers. De gemeenten Oss, Uden, Veghel, Bernheze, Schijndel, Landerd en Boekel ondersteunen de subsidieregeling.’
Wat zijn de voordelen?
Aanpassingen doen, kost geld. Om mensen financieel te helpen, wordt deze subsidie verstrekt. Het waterschap is van mening dat dit in de toekomst ook financieel voordeel opleveren. Bijvoorbeeld door minder gebruik van water en energie of het eten van zelfgekweekte groenten. Door maatregelen te nemen, draagt u bij aan een klimaatbestendige en gezondere leefomgeving. En het verhoogt uw woongenot. Onder andere door meer groen in de buurt of wijk en een goede afwatering van uw tuin. Ten slotte vergroot samenwerken de betrokkenheid en sociale contacten. Bent u ondernemer? Dan weet u waarschijnlijk al dat duurzaam ondernemen positief bijdraagt aan uw imago.
Voorwaarden subsidieregeling
De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van €5.000,-. U krijgt de subsidie in zijn geheel als voorschot voor de oplevering van uw project, op vertoon van offertes of facturen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied;
  • De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
  • Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken is dus verplicht.

Bron: Aa en Maas
 

Leon Smet is secretaris bij branchevereniging Anthos, een van de organisaties die hun schouders hebben gezet onder The Green City. Wij spraken hem over de EU aanvraag voor European Green Cities, waar hij een initiator  van is.
U heeft zich met Anthos verbonden aan The Green City. Kunt u kort uitleggen wat het doel is van dit platform?
‘The Green City projecten richten zich op het stimuleren van de belangstelling voor ‘groen’ bij overheden, organisaties en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied. Overall doel is een grotere, meer doordachte inzet van groen om daardoor een gezondere woon- en werkomgeving te creëren.’
‘Wetenschappelijke bevindingen, praktijkervaringen en innovaties vanuit de hele wereld worden in kaart gebracht en vormen de inhoud van de argumentatie. Via verschillende activiteiten op het terrein van voorlichting en public relations wordt ‘het verhaal van De Groene Stad’ op een creatieve, overtuigende manier onder de aandacht gebracht van beslissers op verschillende niveaus in politiek, bestuur en bedrijfsleven. Ook richting scholen, zieken- en verzorgingshuizen, organisaties van bedrijven enzovoort worden de idealen van de groene stad actief gecommuniceerd.’
‘The Green City onderscheidt daarbij de volgende thema’s:

  1. Gezondheid,
  2. Economie,
  3. Klimaat,
  4. Biodiversiteit,
  5. Sociale cohesie’.

Programma voor 3 jaar
 De ambitie is dit platform te laten uitgroeien tot een actief  Europees netwerk. Welke stappen worden daarvoor ondernomen?
‘Wij zijn op dit moment druk bezig met een EU subsidie aanvraag voor een Europees programma van drie jaar. Dit programma zal worden geïnitieerd in 2017 en doorlopen tot 2020. Inmiddels hebben acht Europese landen deelname toegezegd. Dit zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal en Denemarken. Doel van deze aanvraag is het creëren van een actief netwerk van Europese Green City programma’s en op een meer uniforme en gelijktijdige wijze aandacht te vragen voor het belang van groen in Europese steden.
‘De deadline voor deze aanvraag is 28 april. In het najaar zal dan worden beslist of de aanvraag wordt toegewezen. Bij groen licht zal het traject in 2017 van start gaan’.
 Kunt u wat meer vertellen over het programmavoorstel dat u heeft neergelegd bij de EU?
‘De aanvrager van het programma is de European Nursery Stock Association (ENA).   Organisaties die lid zijn van devan de ENA  bereiden  gezamenlijk de aanvraag voor. Het doel van het programma is dat alle nationale Green City programma’s met elkaar verbonden worden, om zo een meer coherente structuur te realiseren. Hierdoor kan op een optimale manier  kennis worden uitgewisseld,  waardoor  de bewustwording over het belang van groen zal toenemen ’.
‘Het streven van alle European Nursery Stock Association-leden, de ENA, die deelnemen aan dit voorstel is om internationaal intensiever te gaan samenwerken aan een verdere vergroening van steden en infrastructuur. De gemeenschappelijke noemer daarvoor is het programma ‘Green Cities for Europe’. Verstedelijking zal ertoe leiden dat in 2050 70% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont. Burgers willen echter niet in een vervuilde, niet-groene omgeving wonen. Groen in de stad wordt dus steeds belangrijker’.
‘Het project Green Cities for Europe moet ervoor zorgen dat professionals – vooral beslissers bij overheid en bedrijfsleven die keuzen moeten maken op het terrein van omgevingsbeheer – sterker doordrongen raken van de toegevoegde waarde van ‘groen’. Maar dit zal ook zijn doorwerking hebben op andere stakeholders zoals verzekeraars, de bouwsector, de gezondheidszorg en landschapsarchitecten.
‘Green Cities Europe is in staat om met een ruimer budget een sfeer, een klimaat te scheppen waarbinnen landelijke, regionale en lokale initiatieven beter tot hun recht zullen komen. Bovendien ontstaat een internationaal platform waarbinnen inhoudelijke, creatieve ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld, waardoor een verrijking van de content in de verschillende landen mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor wordt synergie, eenheid in verscheidenheid bereikt hetgeen het krachtig over het voetlicht brengen van de Green Cities filosofie ten goede zal komen’.
‘Het Europese groene bedrijfsleven laat  in het project Green Cities for Europe zien dat het gelooft in het positieve effect van onze producten en diensten op het welbevinden van mens en milieu, dat het gelooft in de samenhang, zeker in onze sector, tussen gezondheid en welvaart. Tegelijk onderkennen wij natuurlijk dat de vergroening van steden bijdraagt aan hogere omzetten voor het groene bedrijfsleven’.
Samenwerking versterken
Wat wordt de rol voor het platform The Green City bij dit voorstel?
‘Deze aanvraag heeft als doel het samenwerkingsverband tussen deze deelnemende landen te versterken en gezamenlijk het belang van groen uit te dragen. The Green City als platform is de schakel tussen alle landen die hieraan deelnemen. Hierdoor creëer je een Europees netwerk van groenvoorzieners. Best practices, onderzoek en overige informatie kunnen op deze manier eenvoudig gedeeld en verspreid worden. Er komt bijvoorbeeld een gezamenlijke agenda met symposia,waarmee we  inzichtelijkheid willen creëren in landenactiviteiten.  Daarnaast zal op het platform een actieve link worden gelegd met ‘De Groene Agenda’ . De Groene Agenda is een programma, geïnitieerd door iVerde en FloraHolland, waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen.
 Op welke manier wordt dit programma gefinancierd?
‘Ieder land zal hiervoor een eigen programma ontwikkelen. Er zullen symposia, folders, websites, social media en dergelijke worden ontwikkeld en georganiseerd om zo de bewustwording en aandacht voor groen te vergroten in Europa. Brussel zal qua financiering 80% van de totale kosten subsidiëren, omdat het hier een Multilandenprogramma betreft.
Wat zal de rol van Nederland zijn binnen het European Green Cities programma?
‘Nederland biedt met The Green City een belangrijk deel van de infrastructuur voor een Europees platform.  Resultaten van relevant wetenschappelijk onderzoek zullen op een meer structurele manier worden gerubriceerd en ontsloten. Er worden jaarlijks symposia georganiseerd waar het bedrijfsleven, wetenschap en vertegenwoordigers van (lokale) overheden voor worden uitgenodigd’.

Iedereen die een idee heeft voor meer groen in eigen omgeving of natuurontwikkeling kan meedoen aan de Groene Loper Vechtdal. Voor de beste plannen zijn er in totaal zo’n twintig vouchers à 500 euro te verdelen.
De Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen natuurlijke leefomgeving. Mensen met groene plannen voor hun buurt, kunnen zich aanmelden voor een van de Groene Loper Vechtdal vouchers. Maar liefst 10.000 euro is beschikbaar, verdeeld in vouchers van 500 euro, voor projecten in Gramsbergen, Hardenberg, Ommen en Dalfsen.
Een kleine commissie onafhankelijke inwoners beoordeelt de aanvragen op basis van de doelen die door subsidieverlener provincie Overijssel gesteld zijn. Namelijk het verbeteren van de biodiversiteit in stedelijke omgeving en samenwerking van inwoners.
Mirjam Gerrits, educatief medewerker van natuurinformatiecentrum De Koppel in Hardenberg vormt samen met vrijwilliger Dook van Gils, de projectgroep Groene Loper Vechtdal. “In de grote steden van Overijssel worden Groene Loper-projecten uitgevoerd. Het budget hiervoor komt van de provincie. Wij wilden in het Vechtdal ook meedoen. Omdat voor inwoners van de grote woonkernen aan de Vecht de natuur misschien wel dichtbij is buiten de steden, maar het is ook nodig om het in de bebouwde gebieden te halen. Als je natuur naar je eigen wijk haalt, ga je er ook zuiniger en bewuster mee om.”
Met een voucher van 500 euro kun je al veel doen, stelt Gerrits. “Je kunt tegels uit tuinen halen en bloemen en planten zaaien en poten. Tegels zijn slecht voor dieren en voor de waterhuishouding. Voor zo’n voucher kun je veel bloemenzaad kopen, of bloembollen. Een vlindertuin inrichten of zaden voor een groentetuin kopen. Voor 500 euro kun je wel 10 mooie bomen kopen. Dan heb je al bijna een bos”, zegt Gerrits. Van Gils oppert dat tuindersverenigingen braakliggende grondjes kunnen inzaaien met een bijenmengsel om zo bestuivers als bijen te lokken. “Zo haal je natuur naar je toe.” Een simpele ingreep is het zagen van kleine openingen in houten schuttingen in woonwijken. Gerrits: “Daar kunnen egels doorheen lopen. Dat is een heel klein dingetje waarmee je een groot effect bereikt.”
Bron: destentor.nl

Het stadsvernieuwingsproject ‘De Stadstuin’ is de komende jaren één van de belangrijkste ontwikkelingen in Ronse. Niet alleen krijgt Ronse een grote groene long binnen de stadsgrenzen, er wordt tegelijkertijd een hoogwaardig woonaanbod toegevoegd.
Alleen al door de grootte en de ligging is het een bijzonder gebied: een heuvel van 11 ha groot, op enkele tientallen meter van de Grote Markt. Er komen in totaal 13 villa’s, 73 woningen en 237 appartementen. Het stadspark van 7 ha wordt door de stad gefinancierd en de woningen en appartementen op 6 ha worden door de private partner gerealiseerd. De stad kreeg hiervoor ook een projectsubsidie van Thuis in de Stad.
Het nieuwe landschappelijke park op het sterk hellende terrein is de drager van de hele ontwikkeling. Het is letterlijk en figuurlijk een tussenstap tussen het stadscentrum en de groene heuvels er rond. Het architectenbureau Robbrecht en Daem tekende het masterplan. Paul Robbrecht heeft voor het park drie ‘hoofdrolspelers’ getekend: de Kerf met zijn opvallende nivellering, het groene amfitheater en de inplanting van de woonvolumes.
Stadspark
De Kerf is een holle weg die vanuit het stadscentrum naar het midden van het park loopt en hierdoor de Grote Markt verbindt met het groene centrum van De Stadstuin. Helemaal bovenaan in het park bevindt zich het groen theater, een amfitheater uit gazon dat in treden omhoog gaat. Het is niet alleen een krachtig element geworden, het biedt tegelijk een goede afscheiding met de woningen.
De helling is volledig open gehouden, met hier en daar enkele sterke groepen bomen. Linde, maar ook eik of Japanse kers. Die mogen bloeien en lekker ruiken. Tegen de nieuwe woningen komen lage beukhagen als overgang naar het park.Het nieuwe park werd ontworpen door landschapsarchitect Martin Wirtz uit Schoten. Het is reeds aangelegd en is voor iedereen toegankelijk.

Klimaatverandering maakt het nog urgenter om voldoende groen in de stad te hebben. Daarvoor zijn wel andere bomen nodig en veel meer groene daken en groene gevels. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving zoekt naar die andere bomen en zet de kennis over de bomen en planten op een rij.
Het groen in de stad gaat het moeilijk krijgen. Dat is zeker. De huidige planten en bomen zijn veelal niet bestand tegen de komende klimaatverandering: meer en langere periodes van droogte, pieken in regenbuien en ook nog tijden van uitzonderlijke kou in de winter.

Lagere temperatuur

Groen in de stad is dan belangrijk om het leven in de stad aangenaam te houden. Dankzij bomen en planten is de stad namelijk minder warm. Ze verdampen water, wat direct al de temperatuur een paar graden verlaagt. Bovendien houden bomen de zonnestraling tegen, zodat de straat minder opwarmt. En schaduw is sowieso aangenaam bij hitte.

Groene daken en gevels vangen bovendien regen op, zodat niet al het water direct het riool inloopt. Daardoor is het niet nodig de capaciteit van het riool te vergroten als er meer hevige regenbuien komen. Daarnaast isoleert groen tegen de gevel en op het dak, zodat koeling of stoken minder nodig is.

Bomen voor extreem weer

De onderzoekers van PPO zijn dan ook op zoek naar bomen die het goed doen onder de extreme omstandigheden; bomen die zowel tegen hitte als tegen vorst kunnen. Palmbomen zijn dus niet geschikt, omdat die niet tegen vorst kunnen. De Onderzoekers zoeken onder andere in Zuidoost-Europa naar nieuwe rassen. Denk aan een ander ras van de eik of esdoorn. Deze testen ze in Nederland en proberen te achterhalen of er met de nieuwe rassen ook nieuwe ziekten en plagen op zullen duiken.

Wijzen op voordelen groen dak

Waar bomen al een logische keus zijn in de stad, zijn groene daken en gevels dat nog niet. Hier gaat het er dan ook vooral om om bekend te maken wat de voor- en de nadelen zijn. Naast wateropvang, isolatie en het verlagen van de temperatuur dempen een groene gevel en een groen dak ook geluid. En het dak gaat langer mee omdat de plantjes het dakmateriaal afschermen van uv-licht. Het enige nadeel is dat planten op of aan het gebouw duurder zijn dan planten ernaast.

De onderzoekers hebben in een brochure alle kennis over groene daken en gevels op een rij gezet. Ze gaan in op zaken als: wat is een groen dak en wat kun je ervan verwachten? Informatie over geschikte bomen in de stad is te vinden op de straatbomen website.

bron: wageningenur.nl

Groen in grote steden hoeft niet beperkt te blijven tot tuinen, parken en plantsoenen, hoe welkom die ook zijn voor het gezond maken en houden van de stedelijke omgeving. Steeds meer steden in binnen- en buitenland ontdekken de mogelijkheden van groene daken, de aanleg van ‘groen’ op platte daken. Om een indruk te geven: in bouwvakblad Cobouw lezen we dat Amsterdam Rooftop Solutions, dat zich in de hoofdstad bezighoudt met groene daken, schat dat er Amsterdam 12 vierkante kilometer aan platte daken beschikbaar is voor groen en eventueel ander nuttig gebruik.
De gemeente Amsterdam hoopt dat voor eind 2018 50.000 vierkante meter Amsterdamse platte daken mede dankzij de subsidieregeling ‘groen’ zal zijn geworden. De gemeente subsidieert 50% van de kosten, tot een maximum van 30 euro per vierkante meter.
Ook Den Haag heeft met ingang van 1 februari jl. een tijdelijke subsidieregeling ingevoerd, waarbij huiseigenaren (ook verenigingen van eigenaren) een subsidie kunnen krijgen. De Haagse regeling ziet er net weer even anders uit dan de Amsterdamse, maar de doelstelling is dezelfde: vergroening van de daken. Hagenaars kunnen 25 euro subsidie krijgen per vierkante meter groen dak, tot een maximum van 10.000 euro per aanvraag. De minimale omvang van het groene dak is 20 vierkante meter. De gemeente heeft 600.000 euro ter beschikking voor de groene daken. Als het geld op is, houdt de regeling op.
bron: denhaag.nl

Het Utrechts college heeft het Stedenbouwkundig Plan voor de nieuwe woonwijk Leeuwesteyn voorgelegd aan de gemeenteraad. Leeuwesteyn wordt een duurzame, groene woonwijk met 950 tot 1100 woningen aan de westkant van het Amsterdam Rijnkanaal.

Er wordt gemikt op de bouw van energieneutrale woningen, elektrisch rijden wordt gestimuleerd waarbij de accu’s van de elektrische auto’s kunnen worden gebruikt bij het opslaan van duurzame energie. In Leeuwesteyn wordt geen gasnetwerk aangelegd, maar wordt aangesloten op het stadsverwarmingsnet.
Leeuwesteyn krijgt een Utrechts karakter: stedelijk met groen, smalle stegen en brede lanen, gevelstoepjes en een herkenbare architectuur.
Leeuwesteyn ligt straks dichtbij winkelgebied Leidsche Rijn Centrum. Bewoners kunnen in de toekomst snel via de toekomstige Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in het oude centrum van de stad komen.
De wijk komt op de plaats van de oude buitenplaats Leeuwesteyn en wordt één van de verbindingen tussen oud en nieuw Utrecht. Tussen het Willem-Alexanderpark op de landtunnel van de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal zit een hoogteverschil van circa 8 meter. Dit wordt in de woonwijk overbrugd door terrassen, trappen en hellingen.
De gemeenteraad neemt dit voorjaar een besluit over dit Stedenbouwkundig Plan. Daarna wordt gestart met het ophogen en bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in 2017.
bron: destadutrecht.nl