Nood­zaak voor groen in de stad nog gro­ter bij kli­maat­ver­an­de­ring

Kli­maat­ver­an­de­ring maakt het nog urgen­ter om vol­doen­de groen in de stad te heb­ben. Daar­voor zijn wel ande­re bomen nodig en veel meer groe­ne daken en groe­ne gevels. Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving zoekt naar die ande­re bomen en zet de ken­nis over de bomen en plan­ten op een rij.
Het groen in de stad gaat het moei­lijk krij­gen. Dat is zeker. De hui­di­ge plan­ten en bomen zijn veel­al niet bestand tegen de komen­de kli­maat­ver­an­de­ring: meer en lan­ge­re peri­o­des van droog­te, pie­ken in regen­bui­en en ook nog tij­den van uit­zon­der­lij­ke kou in de win­ter.

Lage­re tem­pe­ra­tuur

Groen in de stad is dan belang­rijk om het leven in de stad aan­ge­naam te hou­den. Dank­zij bomen en plan­ten is de stad name­lijk min­der warm. Ze ver­dam­pen water, wat direct al de tem­pe­ra­tuur een paar gra­den ver­laagt. Boven­dien hou­den bomen de zon­ne­stra­ling tegen, zodat de straat min­der opwarmt. En scha­duw is sowie­so aan­ge­naam bij hit­te.

Groe­ne daken en gevels van­gen boven­dien regen op, zodat niet al het water direct het riool inloopt. Daar­door is het niet nodig de capa­ci­teit van het riool te ver­gro­ten als er meer hevi­ge regen­bui­en komen. Daar­naast iso­leert groen tegen de gevel en op het dak, zodat koe­ling of sto­ken min­der nodig is.

Bomen voor extreem weer

De onder­zoe­kers van PPO zijn dan ook op zoek naar bomen die het goed doen onder de extre­me omstan­dig­he­den; bomen die zowel tegen hit­te als tegen vorst kun­nen. Palm­bo­men zijn dus niet geschikt, omdat die niet tegen vorst kun­nen. De Onder­zoe­kers zoe­ken onder ande­re in Zuid­oost-Euro­pa naar nieu­we ras­sen. Denk aan een ander ras van de eik of esdoorn. Deze tes­ten ze in Neder­land en pro­be­ren te ach­ter­ha­len of er met de nieu­we ras­sen ook nieu­we ziek­ten en pla­gen op zul­len dui­ken.

Wij­zen op voor­de­len groen dak

Waar bomen al een logi­sche keus zijn in de stad, zijn groe­ne daken en gevels dat nog niet. Hier gaat het er dan ook voor­al om om bekend te maken wat de voor- en de nade­len zijn. Naast water­op­vang, iso­la­tie en het ver­la­gen van de tem­pe­ra­tuur dem­pen een groe­ne gevel en een groen dak ook geluid. En het dak gaat lan­ger mee omdat de plant­jes het dak­ma­te­ri­aal afscher­men van uv-licht. Het eni­ge nadeel is dat plan­ten op of aan het gebouw duur­der zijn dan plan­ten ernaast.

De onder­zoe­kers heb­ben in een bro­chu­re alle ken­nis over groe­ne daken en gevels op een rij gezet. Ze gaan in op zaken als: wat is een groen dak en wat kun je ervan ver­wach­ten? Infor­ma­tie over geschik­te bomen in de stad is te vin­den op de straat­bo­men web­si­te.

bron: wageningenur.nl