Vou­chers voor meer groen in de stad

Ieder­een die een idee heeft voor meer groen in eigen omge­ving of natuur­ont­wik­ke­ling kan mee­doen aan de Groe­ne Loper Vecht­dal. Voor de bes­te plan­nen zijn er in totaal zo’n twin­tig vou­chers à 500 euro te ver­de­len.
De Groe­ne Loper heeft als mis­sie bewo­ners en bedrij­ven te betrek­ken bij natuur, land­schap en bio­di­ver­si­teit, ofwel hun eigen natuur­lij­ke leef­om­ge­ving. Men­sen met groe­ne plan­nen voor hun buurt, kun­nen zich aan­mel­den voor een van de Groe­ne Loper Vecht­dal vou­chers. Maar liefst 10.000 euro is beschik­baar, ver­deeld in vou­chers van 500 euro, voor pro­jec­ten in Grams­ber­gen, Har­den­berg, Ommen en Dalf­sen.
Een klei­ne com­mis­sie onaf­han­ke­lij­ke inwo­ners beoor­deelt de aan­vra­gen op basis van de doe­len die door sub­si­die­ver­le­ner pro­vin­cie Over­ijs­sel gesteld zijn. Name­lijk het ver­be­te­ren van de bio­di­ver­si­teit in ste­de­lij­ke omge­ving en samen­wer­king van inwo­ners.
Mir­jam Ger­rits, edu­ca­tief mede­wer­ker van natuur­in­for­ma­tie­cen­trum De Kop­pel in Har­den­berg vormt samen met vrij­wil­li­ger Dook van Gils, de pro­ject­groep Groe­ne Loper Vecht­dal. “In de gro­te ste­den van Over­ijs­sel wor­den Groe­ne Loper-pro­jec­ten uit­ge­voerd. Het bud­get hier­voor komt van de pro­vin­cie. Wij wil­den in het Vecht­dal ook mee­doen. Omdat voor inwo­ners van de gro­te woon­ker­nen aan de Vecht de natuur mis­schien wel dicht­bij is bui­ten de ste­den, maar het is ook nodig om het in de bebouw­de gebie­den te halen. Als je natuur naar je eigen wijk haalt, ga je er ook zui­ni­ger en bewus­ter mee om.”
Met een vou­cher van 500 euro kun je al veel doen, stelt Ger­rits. “Je kunt tegels uit tui­nen halen en bloe­men en plan­ten zaai­en en poten. Tegels zijn slecht voor die­ren en voor de water­huis­hou­ding. Voor zo’n vou­cher kun je veel bloe­men­zaad kopen, of bloem­bol­len. Een vlin­der­tuin inrich­ten of zaden voor een groen­te­tuin kopen. Voor 500 euro kun je wel 10 mooie bomen kopen. Dan heb je al bij­na een bos”, zegt Ger­rits. Van Gils oppert dat tuin­ders­ver­e­ni­gin­gen braak­lig­gen­de grond­jes kun­nen inzaai­en met een bij­en­meng­sel om zo bestui­vers als bij­en te lok­ken. “Zo haal je natuur naar je toe.” Een sim­pe­le ingreep is het zagen van klei­ne ope­nin­gen in hou­ten schut­tin­gen in woon­wij­ken. Ger­rits: “Daar kun­nen egels door­heen lopen. Dat is een heel klein din­ge­tje waar­mee je een groot effect bereikt.”
Bron: destentor.nl