Sub­si­die voor groe­ne daken in Den Haag en Amster­dam

Groen in gro­te ste­den hoeft niet beperkt te blij­ven tot tui­nen, par­ken en plant­soe­nen, hoe wel­kom die ook zijn voor het gezond maken en hou­den van de ste­de­lij­ke omge­ving. Steeds meer ste­den in bin­nen- en bui­ten­land ont­dek­ken de moge­lijk­he­den van groe­ne daken, de aan­leg van ‘groen’ op plat­te daken. Om een indruk te geven: in bouw­vak­blad Cobouw lezen we dat Amster­dam Roof­top Solu­ti­ons, dat zich in de hoofd­stad bezig­houdt met groe­ne daken, schat dat er Amster­dam 12 vier­kan­te kilo­me­ter aan plat­te daken beschik­baar is voor groen en even­tu­eel ander nut­tig gebruik.
De gemeen­te Amster­dam hoopt dat voor eind 2018 50.000 vier­kan­te meter Amster­dam­se plat­te daken mede dank­zij de sub­si­die­re­ge­ling ‘groen’ zal zijn gewor­den. De gemeen­te sub­si­di­eert 50% van de kos­ten, tot een maxi­mum van 30 euro per vier­kan­te meter.
Ook Den Haag heeft met ingang van 1 febru­a­ri jl. een tij­de­lij­ke sub­si­die­re­ge­ling inge­voerd, waar­bij huis­ei­ge­na­ren (ook ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren) een sub­si­die kun­nen krij­gen. De Haag­se rege­ling ziet er net weer even anders uit dan de Amster­dam­se, maar de doel­stel­ling is dezelf­de: ver­groe­ning van de daken. Hage­naars kun­nen 25 euro sub­si­die krij­gen per vier­kan­te meter groen dak, tot een maxi­mum van 10.000 euro per aan­vraag. De mini­ma­le omvang van het groe­ne dak is 20 vier­kan­te meter. De gemeen­te heeft 600.000 euro ter beschik­king voor de groe­ne daken. Als het geld op is, houdt de rege­ling op.
bron: denhaag.nl