Wet­hou­der Utrecht opent groot­ste groe­ne dak van bin­nen­stad

Wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Mili­eu heeft afge­lo­pen vrij­dag het groot­ste groe­ne dak in de Utrecht­se bin­nen­stad geo­pend. Het dak van de flat aan de Pas­toor van Nue­nen­straat in Wijk C heeft een opper­vlak­te van 460 vier­kan­te meter en is bedekt met 35 sedum-mat­­ten van 500 kilo per stuk.  Het groe­ne dak is een ini­ti­a­tief […]

Green Buil­ding Award 2012 staat in het teken van dak- en gevel­be­groe­ning

Er zijn onge­veer drie­hon­derd pro­jec­ten in het hele land geno­mi­neerd voor de Green Buil­ding Award 2012. Door uw stem uit te bren­gen op de web­si­te www.greenbuildingaward.nl kunt u mee bepa­len wie het mooi­ste groe­ne dak van Neder­land heeft. De award bestaat uit drie ver­schil­len­de prij­zen: een prijs voor klei­ne (tot 250 m²), voor mid­del­gro­te (250 […]

Stad­huis Amster­dam heeft een groen dak

Het groe­ne dak op het stad­huis van Amster­dam is klaar. Met 1700 m² is het een van de groot­ste groe­ne daken van de stad. Wet­hou­der Ossel (Groen), stad­s­eco­loog Rem­co Daal­der en pro­ject­ma­na­ger Arjen Okx rol­den vori­ge week de laat­ste plag uit. Het oude dak op het stad­huis was aan ver­van­ging toe. De gemeen­te heeft dit […]

Bomen, kip­pen en koei­en op het dak

Dak­boe­rin ont­werpt groen­te­tui­nen op daken in met name ste­de­lij­ke gebie­den. Ze legt ze ver­vol­gens aan en onder­houdt ze, indien gewenst. De oogst wordt direct gege­ten in de bedrijfs­kan­ti­ne, res­tau­rant, school­men­sa of thuis onder eigen dak. Van dak naar bord! Een dak­tuin­de­rij heeft alle voor­de­len van een regu­lier groen dak: iso­la­tie, regen­wa­ter­af­vang, leef­ruim­te voor insec­ten en […]

Sani­tair­units cam­ping krij­gen groen dak

Op Goe­ree-Over­flak­­kee wordt het nieu­we recre­a­tie­ge­bied Klep­per­dui­nen ont­wik­keld. In een voor­ma­lig land­bouw­ge­bied, nu natuur­ge­bied, wordt een dri­­ve-in Cam­per­park, een toe­ris­ti­sche cam­ping en een sta­ca­ra­van voor­zie­ning  aan­ge­legd. Het recre­a­tie­ter­rein wordt omlijst door een eco­lo­gi­sche zone. Om de mobie­le sani­tai­re units een natuur­lijk karak­ter te geven, is geko­zen voor groe­ne daken. Bij de ont­wik­ke­ling van het dri­­ve-in […]

Utrecht stelt extra geld beschik­baar voor meer dak- en gevel­groen

De gemeen­te Utrecht stelt extra geld beschik­baar om Utrech­ters te sti­mu­le­ren om groe­ne daken aan te leg­gen of gevel­groen aan te bren­gen. Dat schrijft wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Duur­zaam­heid in een brief aan de gemeen­te­raad. Moch­ten Utrech­ters tot nu toe slechts ander­hal­ve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weg­ha­len voor […]

Pro­mo­tie­film ver­leidt tot aan­leg van groen dak

Zowel de gemeen­te Amster­dam als het stads­deel Cen­trum sti­mu­le­ren de aan­leg van groe­ne daken. Vorig jaar heeft woningbouwcoöperatie Yme­re het groot­ste groe­ne dak van Amster­dam aan­ge­legd op woning­com­plex de Hal­ve Wereld bij het Water­loop­lein. Om groe­ne daken nog meer te pro­mo­ten sloeg Yme­re de han­den ineen met de gemeen­te Amster­dam en de markt­lei­der in dak­re­no­va­tie, […]

Groen dak bij Hor­tus Bota­ni­cus Amster­dam

Sinds don­der­dag 21 okto­ber heeft het Hugo de Vries­ge­bouw bij de Amster­dam­se Hor­tus Bota­ni­cus een groen dak. Raads­le­den, amb­te­na­ren, het tuin­team van de Hor­tus, vrij­wil­li­gers van het Amster­dam­se Net­werk Groe­ne Daken en de werk­ne­mers uit het pand zelf hiel­pen met het beplan­ten. Dit is niet zomaar een groen dak: het pand is monu­men­taal, het dak […]

Rot­ter­dams dak vol met vet­plant­jes om neer­slag te ber­gen

Het dak van het gemaal aan de Toscalaan staat sinds enke­le maan­den vol met vet­plant­jes. Het dak kan tij­de­lijk 25 mil­li­me­ter neer­slag ber­gen. Dit is de hoe­veel­heid water die gemid­deld één keer per jaar bij een extre­me bui uit de lucht valt. Het gemaal, in de buurt van sport­hal Hoog­vliet, heeft een dak­op­per­vlak van 30 […]

Groot­ste groe­ne dak van Amster­dam bij­na klaar

Het groe­ne dak op De Hal­ve Wereld, een com­plex met 118 soci­a­le huur­wo­nin­gen naast de Sto­pe­ra in Amster­dam, wordt op 24 augus­tus opge­le­verd. Het is het groot­ste groe­ne dak, cir­ca 1.300 m²,  dat tot nu toe in Amster­dam is gere­a­li­seerd.  Het duur­za­me sed­um­dak is in opdracht van woning­cor­po­ra­tie Yme­re aan­ge­legd, mede op ver­zoek van de […]