Utrecht stelt extra geld beschik­baar voor meer dak- en gevel­groen

De gemeen­te Utrecht stelt extra geld beschik­baar om Utrech­ters te sti­mu­le­ren om groe­ne daken aan te leg­gen of gevel­groen aan te bren­gen. Dat schrijft wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Duur­zaam­heid in een brief aan de gemeen­te­raad.

Moch­ten Utrech­ters tot nu toe slechts ander­hal­ve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weg­ha­len voor wat struik­jes of bloe­men, nu stelt De Rijk € 150.000 extra beschik­baar om ‘grootschaliger vor­men van gevel­groen’ tegen de muren van hui­zen aan te bren­gen. Daar­naast mogen naast par­ti­cu­lie­re woning­be­zit­ters voort­aan ook woning­cor­po­ra­ties, scho­len en ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren gebruik maken van de sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken en gevel­groen.

350 ha dak beschik­baar voor ver­groe­ning
In totaal is er in Utrecht naar schat­ting zo’n 350 hec­ta­re plat dak beschik­baar om er groe­ne daken van te maken. Het beschik­baar opper­vlak­te voor gevel­groen is nog gro­ter. De Rijk wil met het extra sub­si­die­geld zo’n 6.000 vier­kan­te meter groen dak in Utrecht rea­li­se­ren. Ook is er € 50.000 beschik­baar voor een zoge­he­ten ‘icoonproject’ van dak- of gevel­groen in het Sta­ti­ons­ge­bied.

Groen heeft posi­tie­ve invloed op woon- en werk­om­ge­ving
Wet­hou­der De Rijk sti­mu­leert groe­ne daken en gevel­groen omdat hier­door de lucht­kwa­li­teit ver­be­tert, de geluids­over­last wordt gere­du­ceerd, het leidt tot ener­gie­be­spa­ring en het ook nog eens de woon­om­ge­ving mooi­er maakt.

Bron:
deStadUtrecht.nl——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.