Rot­ter­dams dak vol met vet­plant­jes om neer­slag te ber­gen

Het dak van het gemaal aan de Toscalaan staat sinds enke­le maan­den vol met vet­plant­jes. Het dak kan tij­de­lijk 25 mil­li­me­ter neer­slag ber­gen. Dit is de hoe­veel­heid water die gemid­deld één keer per jaar bij een extre­me bui uit de lucht valt.

Het gemaal, in de buurt van sport­hal Hoog­vliet, heeft een dak­op­per­vlak van 30 bij 20 meter. Toscalaan is het eer­ste gemaal in Rot­ter­dam met een groen dak.

Ande­re geschik­te gema­len vol­gen in de komen­de vijf jaar. Van de veer­tig gro­te gema­len heeft Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam, beheer­der van alle riool­ge­ma­len in de stad, er 27 geschikt bevon­den.

Water­buf­fer
Om de dak­con­struc­tie geschikt te maken voor een groen dak moest eerst de bestaan­de dak­be­dek­king hele­maal ver­van­gen wor­den. Daar­bij zijn ook gelijk vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen aan­ge­bracht om onder­houds­werk aan het groe­ne dak vei­lig te kun­nen uit­voe­ren. Daar­na heeft Gemeen­te­wer­ken mat­ten met acht ver­schil­len­de soor­ten sedum gelegd. Naast vet­plant­jes kun­nen ook krui­den, mos­sen en gras­sen gebruikt wor­den voor groe­ne daken. Ze geven de stad van boven­af een groe­ner aan­zien en vor­men een belang­rij­ke water­buf­fer bij hevi­ge regen­val. Ver­der zor­gen de plan­ten voor een lan­ge­re levens­duur van een dak, heb­ben ze een iso­le­ren­de wer­king, hou­den ze fijn stof vast en gaan ze de opwar­ming van de stad tegen.

Ook een groen dak?
De gemeen­te Rot­ter­dam sti­mu­leert de aan­leg van groe­ne daken, onder meer met een sub­si­die­re­ge­ling. Op ver­schil­len­de gemeen­te­lij­ke gebou­wen ligt al een groen dak. In totaal is er in Rot­ter­dam zo’n 40.000 vier­kan­te meter gere­a­li­seerd. Wilt u ook een groen dak? Kijk op www.rotterdam.nl/groenedaken. Daar is meer infor­ma­tie te vin­den, bij­voor­beeld over de sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den.

Bron­nen:
Gemeen­te Rot­ter­dam
Mega­stad FM