Wet­hou­der Utrecht opent groot­ste groe­ne dak van bin­nen­stad

Wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Mili­eu heeft afge­lo­pen vrij­dag het groot­ste groe­ne dak in de Utrecht­se bin­nen­stad geo­pend. Het dak van de flat aan de Pas­toor van Nue­nen­straat in Wijk C heeft een opper­vlak­te van 460 vier­kan­te meter en is bedekt met 35 sedum-mat­ten van 500 kilo per stuk.

 Het groe­ne dak is een ini­ti­a­tief van drie buurt­be­wo­ners die erin geslaagd zijn om bin­nen een jaar het groe­ne dak te rea­li­se­ren. Aan­lei­ding was de aan­kon­di­ging van woning­bouw­cor­po­ra­tie Mitros vorig jaar herfst dat er groot onder­houd zou wor­den ver­richt aan de wonin­gen.

Samen­wer­king
In samen­wer­king met de afde­ling Natuur- en Mili­eu­com­mu­ni­ca­tie van de gemeen­te Utrecht en ‘De Dak­dok­ters’ uit Amster­dam dien­den de bewo­ners een voor­stel in bij Mitros. Dit voor­stel is met 50 pro­cent sub­si­die van de gemeen­te Utrecht uit­ge­voerd.

Voor­de­len groe­ne daken
Het groe­ne dak bestaat uit mat­ten met sedum, klei­ne onder­houds­vrije vet­plan­ten. Het groe­ne dak zorgt voor bete­re warm­te- en kou­de-iso­la­tie, het fil­tert gif­ti­ge stof­fen en fijn­stof uit de lucht en het bevor­dert de bio­di­ver­si­teit in de stad. Ander belang­rijk voor­deel is, zo bena­druk­te wet­hou­der Mir­jam de Rijk, dat het rea­li­se­ren van zo’n groen dak goed is voor de con­tac­ten bin­nen de wijk.

Meer infor­ma­tie
20 pro­cent min­der CO2-uit­stoot door groe­ne daken » (recent onder­zoek door de pro­vin­cie Utrecht)

Bron:
DeStadUtrecht.nl