Pro­mo­tie­film ver­leidt tot aan­leg van groen dak

Zowel de gemeen­te Amster­dam als het stads­deel Cen­trum sti­mu­le­ren de aan­leg van groe­ne daken. Vorig jaar heeft woningbouwcoöperatie Yme­re het groot­ste groe­ne dak van Amster­dam aan­ge­legd op woning­com­plex de Hal­ve Wereld bij het Water­loop­lein. Om groe­ne daken nog meer te pro­mo­ten sloeg Yme­re de han­den ineen met de gemeen­te Amster­dam en de markt­lei­der in dak­re­no­va­tie, Con­so­li­da­ted. Dit heeft geleid tot een pro­mo­tie­film­pje over groe­ne daken.

Waar­om geeft Yme­re de voor­keur aan groe­ne daken? Groen­da­ken bie­den vele voor­de­len op het gebied van duur­zaam­heid, mili­eu (lucht­kwa­li­teit, geluid, flo­ra en fau­na, ener­gie­be­spa­ring), bele­vings­waar­de en woon­ge­not.

Een groen dak is een inves­te­ring voor de lan­ge ter­mijn. Op de lan­ge duur kan de lan­ge­re levens­duur van het dak plus de ver­min­de­ring van de kos­ten voor air­co al opwe­gen tegen de aan­schaf- en onder­houds­kos­ten.

Maat­schap­pe­lijk ren­de­ment
De aan­schaf­kos­ten van een groen dak zijn aan de hoge kant, maar Anke Hunt­jens, regio­di­rec­teur Amster­dam Cen­trum, kan het ver­ant­woor­den:

 â€œYmere is een maat­schap­pe­lij­ke onder­ne­ming. Regel­ma­tig inves­te­ren we in min­der ren­da­be­le acti­vi­tei­ten, voor­al als het maat­schap­pe­lijk ren­de­ment creëert.”

Leef­ba­re buurt
“Dat ren­de­ment is bij­voor­beeld een leef­ba­re buurt, bete­re con­tac­ten tus­sen bewo­ners, een hoge­re kwa­li­teit van het dage­lijk­se leven. Dat is bij het woning­com­plex De Hal­ve Wereld alle­maal aan de orde.”