Green Buil­ding Award 2012 staat in het teken van dak- en gevel­be­groe­ning

Er zijn onge­veer drie­hon­derd pro­jec­ten in het hele land geno­mi­neerd voor de Green Buil­ding Award 2012. Door uw stem uit te bren­gen op de web­si­te www.greenbuildingaward.nl kunt u mee bepa­len wie het mooi­ste groe­ne dak van Neder­land heeft. De award bestaat uit drie ver­schil­len­de prij­zen: een prijs voor klei­ne (tot 250 m²), voor mid­del­gro­te (250 tot 1000 m²) en voor gro­te pro­jec­ten (>1000 m²).

De jury staat onder voor­zit­ter­schap van Elco Brink­man die het als voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land belang­rijk vindt dat de bouw in de komen­de jaren ver­der ver­duur­zaamt en ver­groent. Groen op daken en aan gevels draagt daar­aan nadruk­ke­lijk bij.

Con­gres ‘Help! Ik wil een groen gebouw’
De prijs wordt uit­ge­reikt op don­der­dag 13 sep­tem­ber. Op die dag orga­ni­seert het vak­blad Dak & Gevel het eer­ste Dak & Gevel Groen-con­gres met als titel ‘Help! Ik wil een groen gebouw’. Het con­gres brengt de ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van dak- en gevel­groen in beeld en vindt plaats in het Ebben Inspy­ri­um in Cuijk.

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam