Sani­tair­units cam­ping krij­gen groen dak

Op Goe­ree-Over­flak­kee wordt het nieu­we recre­a­tie­ge­bied Klep­per­dui­nen ont­wik­keld. In een voor­ma­lig land­bouw­ge­bied, nu natuur­ge­bied, wordt een dri­ve-in Cam­per­park, een toe­ris­ti­sche cam­ping en een sta­ca­ra­van voor­zie­ning  aan­ge­legd. Het recre­a­tie­ter­rein wordt omlijst door een eco­lo­gi­sche zone. Om de mobie­le sani­tai­re units een natuur­lijk karak­ter te geven, is geko­zen voor groe­ne daken.

Bij de ont­wik­ke­ling van het dri­ve-in cam­per­park Klep­per­dui­nen is eerst gezorgd voor een groe­ne infra­struc­tuur. In 2000 is men begon­nen met de aan­plant van bomen en strui­ken, natuur­lij­ke geluids­wal­len aan te leg­gen en gras te zaai­en.

Sed­um­dak
De mobie­le sani­tai­re unit krijgt een sed­um­dak van 30 vier­kan­te meter. Leon Schultz van Frans van den Bos Hove­niers: “Dat past hele­maal in de natuur­fi­lo­so­fie van de opdracht­ge­ver. Het groe­ne dak trekt insec­ten en vlin­ders aan en heeft nau­we­lijks onder­houd nodig. Wij ver­wach­ten dat het groe­ne dak in de zomer de warm­te uit het gebouw houdt en in de win­ter juist bewaard door natuur­lij­ke iso­la­tie. Ook het riool­sys­teem wordt min­der belast door­dat het sed­um­dak het regen­wa­ter vast­houdt. Door te kie­zen voor de rela­tief lich­te sedum­cas­set­tes kan de dak­con­struc­tie licht gehou­den wor­den”.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.