Berichten

Uitgangspunten voor groen in de stad
van 13.45 tot 14.45 in zaal Rode Geus
Hoe leiden groene voorbeeldprojecten in de stad tot uitgangspunten bij de (her)inrichting en de woningbouwopgave? Helpen normering en regulering, of juist niet? Wat vraagt de vergroening van alle partijen – en hun belangen – die een rol spelen bij de inrichting van de stad? En wat betekent het voor de huidige financieringssystemen?
Overheden zouden het groenbeleid sterker moet integreren met, en afstemmen op de verschillende beleidsonderdelen. Tegelijkertijd streven overheden naar een vermindering van de regeldruk. Een integrale aanpak is nodig, want het beleid is tot nu toe sterk sectoraal opgesteld en kan leiden tot een stapeling van belangen en (vaak onbedoelde) zelfbinding.
De maatschappij vraagt meer dan ooit om kwaliteit in plaats van kwantiteit. Burgers, woningcorporaties, bedrijven, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke partijen kunnen en willen zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Hoe kan er gewerkt worden op meer verantwoordelijkheid van andere partijen. Minder sturend, maar meer faciliterend en uitnodigend. Door gezamenlijk inzet te plegen op groen in de stad, zowel voor inrichting als beheer, kunnen we er allemaal veel meer vruchten van plukken. Dat betekent wel een andere opstelling van partijen, een andere rolverdeling, andere samenwerking en een andere wijze van financiering.

 • Nico Wissing tuinarchitect en medeoprichter van NL Greenlabel. Zij hebben belangrijke duurzaamheidspaspoorten en labels ontwikkeld. De paspoorten en labels helpen bedrijven, overheden en particulieren om bewuste en verantwoorde keuzes te maken.
 • Een vertegenwoordiger van projectontwikkelaars en/of vastgoedprojecten
 • Paula Paulus Beleidsmedewerker Groen van de Gemeente Tilburg zal inzicht geven in de keuzes die de gemeente Tilburg maakt bij projecten.
 • Mireille van Velde van De Groene Stad geeft inzicht in de projecten van de Groene Stad en de doelstellingen van de Groene Stad Charta welke passen in een kwalitatieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en bewoners.

 

Op woensdag 28 januari 2015 zal TEDxZwolle plaatsvinden. Een inspirerende en enerverende dag waarin (inter)nationale sprekers en performers je meenemen in de wereld van water, weersextremen, stedenbouwkunde en de vernieuwende krachten van onderop. Geen standaard congres, maar een dag met korte TED-talks en entertainment  die al je zintuigen prikkelen en waardoor je met een hoofd vol inspiratie  naar huis gaat.
Wil jij er ook bij zijn? Schrijf je dan vandaag nog in via www.tedxzwolle.nl. Je ontvangt dan van het laatste nieuws en een persoonlijke uitnodiging waarin je leest hoe je aan een ticket voor 28 januari kunt komen.
Climate-Active-Cities
Nederland is een waterrijk land. De zee is, met uitzondering misschien van zuid-oost Nederland, nooit ver weg. Ons land is rijk aan prachtige meren en machtige rivieren. Het water-landschap levert ons prachtige vergezichten, beweging, (be)spiegeling en recreatie. Maar water kan ook voor problemen zorgen. Hoosbuien met enorme files tot gevolg, rivieren die buiten hun oevers treden, onder gelopen straten en kelders, schade aan energiecentrales en ziekenhuizen. De kwetsbaarheid van Nederland voor dit soort extreem weer neemt bovendien toe. Verstedelijking en klimaatverandering zorgen voor heviger regen, maar ook voor hittestress en langdurige droogte. Om de maatschappelijke en economische schade te beperken zijn er nieuwe, slimme oplossingen nodig die onze steden waterrobuust en klimaatbestendig maken. Dat is niet alleen een uitdaging voor de overheid, architecten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook samenwerking met en initiatieven van bewoners voor hun eigen leefomgeving  vormen de sleutel tot een nieuwe stad. In TEDxZwolle 2015 komt het allemaal aan bod. Kom daarom 28 januari 2015 naar de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle ‘’for ideas worth spreading”.
Klik hier voor meer informatie

De gemeente Almere, provincie Flevoland, Entente Florale en het International New Town Institute organiseren op 20 september aanstaande het congres Growing Green Cities I: “A Call To Action” tijdens de Floriade in Venlo. Het congres is een internationale oproep om de dialoog op gang te brengen tussen de agenda’s van de tuinbouwsector (Growing Green) en de groene voorbeeldsteden (Green Cities). Almere, kandidaat voor de Floriade van 2022, biedt samen met haar organiserende partners dit congres aan als podium voor deze agenda’s.

Internationale sprekers als Andreas Kipar (landschapsarchitect, BDLA/AIAPP, Italië), Adjiedj Bakas (trendwatcher & auteur, Nederland), Jaap Spros (chairman of Entente Florale Netherlands and vice-chairman of Entente Florale Europe, Nederland) belichten hun visie op Growing Green Cities, schetsen trends en lichten best ‘green’ practices toe. Naast het centrale thema Growing Green Cities, wordt er verder aandacht besteed aan de thema’s ‘Greening’, ‘Feeding’, ‘Energizing’ en ‘Healthying’ the City.

Growing Green Cities – A Call To Action
Toenemende urbanisatie dwingt ons te zoeken naar alternatieven om onze steden gezond en aantrekkelijk te houden, voor nu en de generaties na ons. Tegelijkertijd houden steeds meer mensen zich bewust bezig met de herkomst van hun voedsel en kiezen voor gezonde en duurzame producten. Hoe de groei van de stad kan samengaan met een verhoging van de kwaliteit van de stadsomgeving is een maatschappelijke opgave, die niet alleen (stads)bestuurders of beleidsmakers bezighoudt. Ook stedenbouwers, architecten, planologen, (milieu)activisten, ecologen, wetenschappers, ondernemers en maatschappelijke organisaties (moeten) zoeken naar een betere balans tussen rood en groen. De zorg voor voldoende en veilig voedsel is ook belangrijk voor de komende decennia, waarbij de tuinbouwsector een steeds belangrijkere sleutelpositie krijgt als het gaat om het borgen hiervan binnen de groter groeiende steden. Het congres Growing Green Cities: A Call To action roept op om een tien jaar durende dialoog op te starten en best practices, nu nog verspreid over de wereld aanwezig, samen te brengen. Het doel is om zo te komen tot een gedeeld beeld van wat de ideale ‘Green City’ zou kunnen of moeten zijn.

Aanmelden en meer informatie
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.floriadealmere.nl. Via deze website is het volledige programma in te zien en meer informatie over het congres te lezen. De kosten voor het congres bedragen € 195,00 inclusief BTW.

Naast het congres wordt er op vrijdag 21 september een excursie georganiseerd, waarbij een bezoek wordt gebracht aan Almere en Flevoland in het kader van Growing Green Cities. Meer informatie hierover is ook te vinden op www.floriadalmere.nl.

 

Het congres  ‘Growing Green Cities I’ vindt plaats op 20 september 2012 op het Floriadeterrein in Venlo. Dit congres is bovendien “a call to action” voor “Growing Green” in al haar facetten. Met het bezoek aan het congres ondertekent u tevens een manifest, om zelf een actieve bijdrage te leveren.

In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in de stad, op 2% van het totale aardoppervlak. De vraag die de voortgaande urbanisatie met zich meebrengt, is hoe wij onze steden leefbaar houden. Een vraag die niet alleen onze steden – stadsbesturen, stedenbouwers, planologen, architecten – raakt, maar nadrukkelijk ook de tuinbouwsector. De groei van de wereldbevolking, met een toenemende vraag naar gezond voedsel, schoon drinkwater, duurzame energie en een gezonde leefomgeving, wordt door de sector als één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende decennia gezien. Zij zoekt dan ook naar mogelijkheden tot schaalvergroting, en tegelijkertijd naar manieren om het voedsel dichter bij de mensen – en dus in de steden – te brengen.

Agenda’s van tuinbouwsector en steden samenbrengen
Gekoppeld aan de Almeerse kandidatuur voor de Floriade 2022 brengt de gemeente Almere de agenda’s van de tuinbouwsector (onder de noemer ‘Growing Green’) en de steden (onder de noemer ‘Green City’) samen. ‘Growing Green Cities’ is bedoeld als ‘a call to action’, een oproep om gezamenlijk te zoeken naar antwoorden op vraagstukken als bevolkingsgroei en urbanisatie – vraagstukken die met iedere verhuizing van land naar stad iets urgenter worden. Die zoektocht begint niet bij nul. Nu al worden overal ter wereld initiatieven ontplooid, die zorgen dat onze steden veerkrachtig en aantrekkelijk blijven. ‘Growing Green Cities’ is een permanente dialoog, een uitwisselingsprogramma waarin kennis en kunde worden gedeeld. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een universeel beeld van wat een ideale Green City is of zou moeten zijn. Deze ideale Green City zal tijdens de Floriade 2022 ook fysiek vorm krijgen.

Organiserende partijen
De gemeente Almere, Entente Florale, het International New Town Institute en de Provincie Flevoland nodigen u van harte uit om bij dit congres aanwezig te zijn. De kosten voor het congres op donderdag 20 september a.s. bedragen €195, – per persoon, incl. btw

Excursie Almere/ Flevoland  (optioneel)
Naast het congres op donderdag 20 september stellen wij u in de gelegenheid om Flevoland – Nederlands’ jongste provincie’, gelegen op vijf meter beneden zeeniveau – te bezoeken op vrijdag 21 september a.s. De provincie Flevoland en het International New Town Institute nemen u verder mee het ‘nieuwe land’ in, en brengen u middels een gebalanceerd programma (inclusief één overnachting) in contact met het groene DNA van Flevoland. Natuurlijk worden tijdens deze excursie ook eigen best practices getoond, zoals de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten en ACRRES (Application Centre for Renewable Resources) in Lelystad, een nationaal centrum dat experimenteert met (de toepassing van) duurzame energie en grondstoffen. De kosten voor deelname aan deze excursie inclusief het congres bedragen voor 1 overnachting + 1 diner € 495,– per persoon, incl. BTW.

Meer informatie
– Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esma Bolat of bellen naar 036 527 7288
Download de uitnodigingsbrief »
Download het programma »

De gemeente Almere organiseert in samenwerking met Entente Florale, het International New Town Institute en de Provincie Flevoland op donderdag 20 september 2012 het internationale congres Growing Green Cities I: a call to action. Het congres is bedoeld om een podium te bieden voor de agenda van de (internationale) tuinbouwsector (Growing Green) en de agenda van(internationale) groene voorbeeldsteden (Green Cities).

De doelstelling is om een dialoog tussen deze twee agenda’s op gang te brengen, best practices te verzamelen en startsein te geven voor een tienjarig internationaal uitwisselingsprogramma, waar mogelijk gekoppeld aan officiële World HorticulturalExhibitions.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Groen loopt gevaar – het groen is divers en eindeloos, en minutieus verweven met ons dagelijks leven. Maar waar het groen – met alles wat het ons biedt – een liefdesverklaring verdient, is paradoxaal genoeg het tegenovergestelde het geval; het groen loopt gevaar. Wereldwijd voltrekt zich een verschuiving van een rurale naar een urbane samenleving. Omdat de verstedelijking onverbiddelijk doorzet, hebben wij geen andere keuze dan zoeken naar manieren om onze steden veilig, gezond en aantrekkelijk te houden, zoeken naar een betere balans tussen rood en groen.
– Hoe borgen wij de leefbaarheid van onze steden, in de wetenschap dat die steden alleen maar groter en voller worden?
– Hoe zorgen wij dat waardevolle open ruimten, onze groene toevluchtsoorden, behouden blijven?
– Hoe kan de groei van de stad plaatsvinden met gezonde systemen op thema’s als Feeding, Greening, Energizing en Healthying.

Growing green cities – Met de groei van de wereldbevolking groeit ook de betekenis van de tuinbouwsector: steeds meer mensen moeten worden gevoed, steeds meer mensen moeten worden voorzien van schoon drinkwater en duurzame energie. De Nederlandse tuinbouwsector is van de belangrijkste spelers op het wereldtoneel. De sector groeit in de diepte, door te zoeken naar betere, duurzame productiemethoden, zowel voor de massa als voor de kleine schaal. De sector groeit in de breedte, door te zoeken naar relevante cross-overs met andere sectoren, om zo haar focus te verruimen. De voortgaande urbanisatie maakt dat de kwaliteit van onze toekomst in toenemende mate afhankelijk is van de kwaliteit van onze steden. Steden stellen zich de vraag hoe zijn hun veerkracht en aantrekkingskracht kunnen behouden. Hoe borgen wij de leefbaarheid van onze steden? Hoe zorgen wij ervoor dat de kracht van het rood het groen niet doet verdwijnen? De sense of urgency groeit, en dat maakt dat overal ter wereld wordt gezocht naar manieren om de kwaliteit van het leven van stadsbewoners te borgen. Steden als Vancouver, Shenzhen, Taipei of, dichter bij huis, Milaan presenteren tijdens dit congres inspirerende voorbeelden.

A call to action –  Dit congres is een uitnodiging aan de (internationale) tuinbouwsector, de Green Cities en de daaraan verbonden kennis- en innovatieinstellingen om in de komende tien jaar in gezamenlijkheid toe te groeien naar een universeel beeld van de ideale Green City, en dit in praktijk te brengen.

Aanmelden
U kunt zich voorinschrijven voor het congres Growing Green Cities I op www.floriadealmere.nl. Zodra het complete programma bekend is, ontvangt u een uitnodiging en kunt u zich definitief aanmelden. De kosten bedragen €195, – per persoon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esma Bolat via ebolat@almere.nl of 036 527 7288.

 

Op 20 en 27 juni organiseert de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen in het programma van De Groene Stad het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’. Het congres vindt plaats op de Floriade in Venlo.

Dit congres wordt mede georganiseerd door het Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant Publicity Holland.

Inhoud congres
Het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ gaat in op de laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het gebied van de rol van bomen in de vitale stad en de maatschappelijke en economische waarde daarvan.

Onderwerpen en sprekers zijn:
Jelle Hiemstra over Juiste boomkeuze, sleutel tot succes. In de presentatie zal worden ingegaan op de resultaten van 15 jaar Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen.

Leendert Koudstaal over Bomen maken de stad meer waard en gezond!. Koudstaal is bomenspecialist bij de gemeente Den Haag.

Henk Kuijpers projectleider TEEB Stad (20 juni) en Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen + Bos (27 juni) over The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Stad. TEEB Stad is een methode om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in de besluitvorming over inrichtingsplannen.

Identiek programma verdeeld over 2 dagen
De organisatie kiest ervoor om het congres op twee dagen aan te bieden om door de groepsgrootte te beperken de discussie en interactie tussen de sprekers en publiek te bevorderen. Het programma op beide dagen is identiek. U kunt zelf een keuze maken op welke dag u het congres wilt bijwonen.

Kosten
De kosten voor het congres bedragen € 40.- (inclusief congres, lunch en bezoek aan Floriade en exclusief btw). U kunt zich tot uiterlijk 8 juni 2012 aanmelden op www.zlto.nl/laanbomencongres. Of neem contact op met John Janssen, (john.janssen@zlto.nl). Na de aanmelding ontvangt u een toegangskaart die geldig is voor het bijwonen van het congres en het bezoeken van de Floriade. Tevens ontvangt u de bijbehorende factuur.

Download de uitnodiging »

Op uitnodiging van de landbouwraad van de Nederlandse Ambassade in Delhi, verzorgde Niek Roozen een presentatie over De Groene Stad op het congres ‘Green Landscaping Summit 2012’ in Bangalore, India.                                                                                                                                                   

De steden in India maken een enorm snelle ontwikkeling door. Bangalore, waar de conferentie gehouden werd, is een  stad die zich door de grote hoeveelheid enorme bomen in het centrum met recht ‘he Garden City’ mag noemen. Maar Bangalore heeft zich ook ,door de groeiende economie in één generatie, ontwikkeld van 3 miljoen naar meer dan 8 miljoen inwoners en is daarmee nu de op drie na grootste stad en de op drie na dichtst bevolkte stad van India, met alle gevolgen van dien. Om de , bij de ontwikkeling van hun stad, zeer betrokken politici, stedenbouwkundigen en architecten in Bangalore, te informeren over de Groene Stad Filosofie, gaf Niek Roozen een aantal lezingen over de projecten van zijn bureau die nu in uitvoering zijn op verschillende plekken op de wereld.

Presentatie  Horticulture Department
Aan de medewerkers van het Horticulture Department heeft Niek Roozen een presentatie gegeven over de Floriade 2002 in Haarlemmermeer en over de ontwikkeling van de Groene Stad filosofie vanaf de start in 2002.  Deze filosofie sprak de aanwezigen zeer aan, omdat de meeste aanwezigen zeer bewust zijn van het belang van het groen en graag nieuwe ervaringen willen delen.

Masterclass School of Architecture                                                                                                                    
Op School of Architecture gaf Roozen ook een masterclass. Hierin lag de focus vooral op het bezit en behoud van de prachtige stadsbomen en over het ontwerpen  van groene infrastructuren voor nieuwe steden of stadsuitbreidingen . De aanwezigen studenten waren zeer geïnteresseerd en velen hopen in de toekomst ook kennis te kunnen uitwisselen met Nederland. Niek Roozen: “Het doel van deze masterclass was niet alleen kennisuitwisseling, maar zeker ook het bewustzijn en het belang van groen in stedelijk klimaat onder de aandacht te brengen”.

Specifieke kennis
Roozen laat weten dat verticale begroeiing en daktuinen bekend zijn, maar over het onderzoek naar de meest geschikte straatbomen uit hun sortiment voor bijvoorbeeld het afvangen van fijn stof lijkt nog niet zoveel bekend.  De opleiding voor Landschapsarchitectuur bestaat pas een korte tijd in India en is een masterstudie na de bachelor architectuur.

The Green City Guidelines
Het boek The Green City Guidelines werd door Roozen gepresenteerd en werd daar zeer goed ontvangen. De richtlijnen bieden tips en adviezen over hoe een stad ‘groener’ kan worden gemaakt met planten, bomen en parken. De integrale aanpak door de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de inrichting van een stedelijke omgeving staat hierin centraal.

The Green City
The Green City programma wordt gedragen door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), Plant Publicity Holland, de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv. Met als doel De Groene Stadfilosofie internationaal te positioneren als een integrale stedelijke visie op een maatschappelijk en economische verantwoorde woon-, werk- en leefomgeving.

Van 10 tot en met 12 oktober vindt er een driedaags Groene Stad congres plaats in de zaal van de Europese Raad in het Franse Straatsburg. Het centrale thema van dit congres is ‘Landscape as a Creator of Wealth’. Dit thema zal worden verduidelijkt door diverse workshops en plenaire bijeenkomsten over de meerwaarde van het groene product voor de gezondheid & welzijn van burgers, de economie, de sociale cohesie, het milieu et cetera.

Het congres is gebaseerd op de ideeën en doelstellingen van De Groene Stad – dat 10 jaar geleden door Plant Publicity Holland is opgezet – en op de succesvolle – door ELCA georganiseerde – wetenschappelijke workshop over het belang van het groen in onze woon- en werkomgeving.

Het doel van deze meerdaagse bijeenkomst is om te debatteren en kennis en ervaring uit te wisselen over De Groene Stad.

Het driedaagse programma ziet er als volgt uit:
Dag 1: Presentaties en debatten vinden er plaats in de grote raadszaal, gevolgd door workshops over wat de baten zijn van het groen voor onder meer gezondheid en welzijn, economie en sociale cohesie.
Dag 2: Zal gewijd zijn aan workshops over de ervaringen van De Groene Stad. Deze workshops vinden ter plekke plaats in de omgeving van Straatsburg, Freiburg en Basel.
Dag 3: Het verslag van de belangrijkste bevindingen en ervaringen opgedaan tijdens de eerdere workshops wordt gepresenteerd. Het ‘Manifest voor een Groene Revolutie’ wordt daarna aangekondigd. Deze dag wordt afgesloten met een rondetafel bijeenkomst met Europese politici.

Sprekers
Nederlandse sprekers die door Plant Publicity Holland zijn aangedragen voor het congres zijn:

 • Tom Bade, directeur van Triple E;
 • Jos Gadet, stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam;
 • Marieke Timmermans, landschapsarchitecte;
 • Jolanda Maas, onderzoeker Vitamine G(roen).

Daarnaast zijn er sprekers uit onder meer Frankrijk, Denemarken, Engeland, Hongarije en Duitsland.

 • Henk Bleker uitgenodigd als spreker

Op advies van PPH is staatssecretaris Henk Bleker van EL&I door tuinbouworganisatie Valhor uitgenodigd om een presentatie te geven over de maatschappelijke en economische waarde van groen voor steden.

700 delegaties
De organisatie verwacht gedurende deze drie dagen 700 delegaties uit heel Europa. In 2009 werd een vergelijkbaar congres georganiseerd in Straatsburg, toen waren er ongeveer 500 afgevaardigden aanwezig.

Organisatie
De overkoepelende tuinbouworganisatie Valhor en de European Landscape Assises organiseren met onder meer ondersteuning van De Groene Stad (activiteit van Plant Publicity Holland) dit congres.

Meer informatie

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Afgelopen vrijdag en zaterdag vond het tweede Europese Groene Stad congres plaats in Milaan, met als thema ‘Green city toward cities of the future’. 

Op vrijdag gaven sprekers uit New York, Berlijn, Milaan, Parijs, Amsterdam en London lezingen over het belang en de meerwaarde van het groen in de stedelijke omgeving. De hoofdpunten van de presentaties waren dat het ‘echte’ groen het middel is om de leefbaarheid te verbeteren, het een oplossing is bij klimaatverandering en dat het een economische meerwaarde heeft voor de stad.

 

 

 


Groene ader door New York
Robert Hammond, medeoprichter en directeur van ‘Friends of the High Line’ uit New York vertelde hoe de spoorlijn die door Manhattan loopt na jaren van verpaupering een nieuwe bestemming heeft gekregen als groene ader door de stad. “De aanleg heeft 150 miljoen Amerikaanse dollars gekost, maar de opbrengst voor de stad is vijf keer zo hoog, namelijk 750 Amerikaanse dollars”, aldus Hammond.

Oud vliegveld wordt ingericht als park
Tempelhof Airport, dat vorig jaar in het centrum van Berlijn is opgeheven, wordt in 2017 tijdens de Duitse Floriade, IGA, ingericht als multifunctioneel park. “De enorme grasoppervlakte doet nu dienst als recreatiegebied. Berlijn hecht er zeer veel waarde aan vergroening van het terrein. Zeker toen vorig jaar uit de hittescans die boven de stad zijn uitgevoerd, bleek dat de temperatuur daar toen al enkele graden lager was dan in de stad”, benadrukte Reiner Nagel, afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling van Berlijn.

Burgeracties om stad te vergroenen
Sharon Johnson van de lobbyorganisatie Trees for Cities heeft als doel om de stad Londen te vergroenen om daarmee de leefbaarheid te verbeteren. Door middel van sms acties en hardloopwedstrijden haalt de organisatie geld op om bomen te planten. In totaal zijn er 4 miljoen Londense ponden opgehaald waarmee 10.000 straatbomen bekostigd kunnen worden.

Groen bevordert internationaal vestigingsklimaat
De gemeente Amsterdam werd vertegenwoordigd door Piet Eilander, directeur Groen, Ecologie, Stedelijke Recreatie en Water. Volgens Eilander is het groen belangrijk voor de leefbaarheid en voor het toerisme van de Nederlandse hoofdstad. Ook gaf hij aan dat Amsterdam veel waarde hecht aan groen in de stad en groen op daken om onder meer het rioolstelsel te ontlasten na hevige regenbuien. Om de leefbaarheid te vergroten en het riool te ontzien, legt de stad onder meer pocketparken aan. De afgelopen jaren heeft de stad twintig parken aangelegd. Amsterdam legt per jaar vijf parken aan ter waarde van €875.000. Ook benadrukte Eilander de waarde van grote parken voor de stad ter ontspanning en recreatie. Daarnaast hebben de parken een economische waarde, omdat het onroerend goed in de nabijheid van het park aanzienlijk hoger is dan elders. Ook gaf Eilander aan dat een groene stad het internationale vestigingsklimaat bevordert. Het parkgebruik is de laatste tien jaar sterk gestegen, blijkt uit eigen onderzoek door de gemeente.

The Green City Europa
Op zaterdag trad Hongarije toe tot The Green City Europe tijdens een interne conferentie met Engeland, Frankrijk, Italië, Duitsland en Nederland. Deze landen hebben vorig jaar De Groene Stad Europa opgericht in het Franse Straatsburg, met als doel om De Groene Stad concept op de politieke agenda te krijgen. Tijdens de conferentie werden onder meer de vorderingen uitgewisseld en nieuwe ideeën besproken.  Volgend jaar vindt er een vergelijkbare conferentie plaats in het Zwitserse Zürich. Zwitserland zal dan toetreden tot The Green City Europe.

 

Plant Pubicity Holland

De Groene Stad Nederland, activiteit van Plant Publicity Holland (PPH), was medeorganisator en initiatiefnemer van het congres. Directeur Jan Habets van PPH maakte deel uit van het Forum. PPH heeft in 2002 tijdens de Floriade in Haarlemmermeer De Groene Stad concept opgericht.

Lees ookWereldsteden delen kennis over Groene Stad gedachte »
 
 

Op donderdag 20 mei organiseert de Bomenstichting in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein een middagcongres in Velp. Voor overheden en andere groene beleidsmakers. Het congres bestrijkt drie actuele thema’s.

 • Gemeentelijk bomenbeleid: stappen in de groene richting;
 • De integratie van Bouwen en Bomen: aandacht voor robuust groen in de bouwwereld;
 • Burgerinitiatieven: hoe ermee om te gaan?.

Sprekers zijn onder meer  Edwin Koot (Bomenstichting), Henk Kuijpers (gemeente Apeldoorn), Peter Fraanje (Bouwend Nederland), Kees Jan de Vet (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Kees Joosse (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij).

Bekijk hier het complete programma »

Het programma vangt aan om 13.30 uur en vanaf 12.30 bent u welkom voor een lunch.
Het programma sluit tegen 17 uur af met een receptie.

U kunt zich in week 19 nog aanmelden. Dat kan per post met een antwoordkaart (printen vanaf www.bomenstichting.nl) maar ook door een e- mail aan info@bomenstichting.nl te versturen met uw gegevens. De gevraagde gegevens zijn:

Naam organisatie, persoon, adres, telefoonnummer en deelnemer volle prijs (€ 230,-) of kortingstarief (€ 185,-). Het kortingstarief geldt voor donateurs, beheerderabonnees en bedrijvensponsors van de Bomenstichting.