Con­gres Hit­te­stress: Work­shop Uit­gangs­pun­ten voor groen in de stad

Uit­gangs­pun­ten voor groen in de stad van 13.45 tot 14.45 in zaal Rode Geus Hoe lei­den groe­ne voor­beeld­pro­jec­ten in de stad tot uit­gangs­pun­ten bij de (her)inrichting en de woning­bouw­op­ga­ve? Hel­pen nor­me­ring en regu­le­ring, of juist niet? Wat vraagt de ver­groe­ning van alle par­tij­en – en hun belan­gen – die een rol spe­len bij de inrich­ting […]

28 janu­a­ri TEDx­Zwol­le: Cli­ma­te Acti­ve Cities

Op woens­dag 28 janu­a­ri 2015 zal TEDx­Zwol­le plaats­vin­den. Een inspi­re­ren­de en ener­ve­ren­de dag waar­in (inter)nationale spre­kers en per­for­mers je mee­ne­men in de wereld van water, weers­ex­tre­men, ste­den­bouw­kun­de en de ver­nieu­wen­de krach­ten van onder­op. Geen stan­daard con­gres, maar een dag met kor­te TED-talks en enter­tain­ment  die al je zin­tui­gen prik­ke­len en waar­door je met een hoofd […]

Con­gres Gro­wing Green Cities inter­na­ti­o­na­le oproep tot dia­loog

De gemeen­te Alme­re, pro­vin­cie Fle­vo­land, Enten­te Flo­ra­le en het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te orga­ni­se­ren op 20 sep­tem­ber aan­staan­de het con­gres Gro­wing Green Cities I: “A Call To Acti­on” tij­dens de Flo­ri­a­de in Ven­lo. Het con­gres is een inter­na­ti­o­na­le oproep om de dia­loog op gang te bren­gen tus­sen de agenda’s van de tuin­bouw­sec­tor (Gro­wing Green) en […]

Pro­gram­ma con­gres Gro­wing Green Cities bekend

Het con­gres  ‘Gro­wing Green Cities I’ vindt plaats op 20 sep­tem­ber 2012 op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo. Dit con­gres is boven­dien “a call to acti­on” voor “Gro­wing Green” in al haar facet­ten. Met het bezoek aan het con­gres onder­te­kent u tevens een mani­fest, om zelf een actie­ve bij­dra­ge te leve­ren. In 2050 woont 70% van […]

Voor­aan­kon­di­ging con­gres Gro­wing Green Cities — a call to acti­on

De gemeen­te Alme­re orga­ni­seert in samen­wer­king met Enten­te Flo­ra­le, het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te en de Pro­vin­cie Fle­vo­land op don­der­dag 20 sep­tem­ber 2012 het inter­na­ti­o­na­le con­gres Gro­wing Green Cities I: a call to acti­on. Het con­gres is bedoeld om een podi­um te bie­den voor de agen­da van de (inter­na­ti­o­na­le) tuin­bouw­sec­tor (Gro­wing Green) en de agen­da […]

Con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ op Flo­ri­a­de

Op 20 en 27 juni orga­ni­seert de LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men in het pro­gram­ma van De Groe­ne Stad het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’. Het con­gres vindt plaats op de Flo­ri­a­de in Ven­lo. Dit con­gres wordt mede geor­ga­ni­seerd door het Gebruiks­waar­de­on­der­zoek Laan­bo­men, Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving en Plant Publi­ci­ty Hol­land. […]

Groe­ne Stad cen­traal the­ma op Indi­aas con­gres

Op uit­no­di­ging van de land­bouw­raad van de Neder­land­se Ambas­sa­de in Del­hi, ver­zorg­de Niek Roozen een pre­sen­ta­tie over De Groe­ne Stad op het con­gres ‘Green Lands­ca­ping Sum­mit 2012’ in Ban­galo­re, India.                                                                                                                                                    De ste­den in India maken een enorm snel­le ont­wik­ke­ling door. Ban­galo­re, waar de con­fe­ren­tie gehou­den werd, is een  stad die zich door de gro­te hoe­veel­heid […]

Drie­daags Groe­ne Stad con­gres vindt plaats in Straats­burg

Van 10 tot en met 12 okto­ber vindt er een drie­daags Groe­ne Stad con­gres plaats in de zaal van de Euro­pe­se Raad in het Fran­se Straats­burg. Het cen­tra­le the­ma van dit con­gres is ‘Landscape as a Cre­a­tor of Weal­th’. Dit the­ma zal wor­den ver­dui­de­lijkt door diver­se work­shops en ple­nai­re bij­een­kom­sten over de meer­waar­de van het […]

Groe­ne Stad con­gres Mil­aan groot suc­ces

Afge­lo­pen vrij­dag en zater­dag vond het twee­de Euro­pe­se Groe­ne Stad con­gres plaats in Mil­aan, met als the­ma ‘Green city toward cities of the futu­re’.  Op vrij­dag gaven spre­kers uit New York, Ber­lijn, Mil­aan, Parijs, Amster­dam en Lon­don lezin­gen over het belang en de meer­waar­de van het groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. De hoofd­pun­ten van de […]

Bomenstich­ting orga­ni­seert con­gres ‘Groen­blij­vend Beleid’

Op don­der­dag 20 mei orga­ni­seert de Bomenstich­ting in samen­wer­king met Hoge­school Van Hall Laren­stein een mid­dag­con­gres in Velp. Voor over­he­den en ande­re groe­ne beleids­ma­kers. Het con­gres bestrijkt drie actu­e­le thema’s. Gemeen­te­lijk bomen­be­leid: stap­pen in de groe­ne rich­ting; De inte­gra­tie van Bou­wen en Bomen: aan­dacht voor robuust groen in de bouw­we­reld; Bur­ger­ini­ti­a­tie­ven: hoe ermee om te […]