Bomenstich­ting orga­ni­seert con­gres ‘Groen­blij­vend Beleid’

Op don­der­dag 20 mei orga­ni­seert de Bomenstich­ting in samen­wer­king met Hoge­school Van Hall Laren­stein een mid­dag­con­gres in Velp. Voor over­he­den en ande­re groe­ne beleids­ma­kers. Het con­gres bestrijkt drie actu­e­le thema’s.

  • Gemeen­te­lijk bomen­be­leid: stap­pen in de groe­ne rich­ting;
  • De inte­gra­tie van Bou­wen en Bomen: aan­dacht voor robuust groen in de bouw­we­reld;
  • Bur­ger­ini­ti­a­tie­ven: hoe ermee om te gaan?.

Spre­kers zijn onder meer  Edwin Koot (Bomenstich­ting), Henk Kuij­pers (gemeen­te Apel­doorn), Peter Fraan­je (Bou­wend Neder­land), Kees Jan de Vet (Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten) en Kees Joos­se (Konink­lij­ke Neder­land­sche Hei­de­maat­schap­pij).

Bekijk hier het com­ple­te pro­gram­ma »

Het pro­gram­ma vangt aan om 13.30 uur en van­af 12.30 bent u wel­kom voor een lunch.
Het pro­gram­ma sluit tegen 17 uur af met een recep­tie.

U kunt zich in week 19 nog aan­mel­den. Dat kan per post met een ant­woord­kaart (prin­ten van­af www.bomenstichting.nl) maar ook door een e- mail aan info@bomenstichting.nl te ver­stu­ren met uw gege­vens. De gevraag­de gege­vens zijn:

Naam orga­ni­sa­tie, per­soon, adres, tele­foon­num­mer en deel­ne­mer vol­le prijs (€ 230,-) of kor­tings­ta­rief (€ 185,-). Het kor­tings­ta­rief geldt voor dona­teurs, beheer­de­rabon­nees en bedrij­venspon­sors van de Bomenstich­ting.