Groe­ne Stad con­gres Mil­aan groot suc­ces

Afge­lo­pen vrij­dag en zater­dag vond het twee­de Euro­pe­se Groe­ne Stad con­gres plaats in Mil­aan, met als the­ma ‘Green city toward cities of the futu­re’. 

Op vrij­dag gaven spre­kers uit New York, Ber­lijn, Mil­aan, Parijs, Amster­dam en Lon­don lezin­gen over het belang en de meer­waar­de van het groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. De hoofd­pun­ten van de pre­sen­ta­ties waren dat het ‘echte’ groen het mid­del is om de leef­baar­heid te ver­be­te­ren, het een oplos­sing is bij kli­maat­ver­an­de­ring en dat het een eco­no­mi­sche meer­waar­de heeft voor de stad.

 

 

 


Groe­ne ader door New York
Robert Ham­mond, mede­op­rich­ter en direc­teur van ‘Friends of the High Line’ uit New York ver­tel­de hoe de spoor­lijn die door Man­hat­tan loopt na jaren van ver­pau­pe­ring een nieu­we bestem­ming heeft gekre­gen als groe­ne ader door de stad. “De aan­leg heeft 150 mil­joen Ame­ri­kaan­se dol­lars gekost, maar de opbrengst voor de stad is vijf keer zo hoog, name­lijk 750 Ame­ri­kaan­se dol­lars”, aldus Ham­mond.

Oud vlieg­veld wordt inge­richt als park
Tem­pel­hof Air­port, dat vorig jaar in het cen­trum van Ber­lijn is opge­he­ven, wordt in 2017 tij­dens de Duit­se Flo­ri­a­de, IGA, inge­richt als mul­ti­func­ti­o­neel park. “De enor­me gras­op­per­vlak­te doet nu dienst als recre­a­tie­ge­bied. Ber­lijn hecht er zeer veel waar­de aan ver­groe­ning van het ter­rein. Zeker toen vorig jaar uit de hit­tes­cans die boven de stad zijn uit­ge­voerd, bleek dat de tem­pe­ra­tuur daar toen al enke­le gra­den lager was dan in de stad”, bena­druk­te Rei­ner Nagel, afde­lings­hoofd Ste­de­lij­ke Ont­wik­ke­ling van Ber­lijn.

Bur­ger­ac­ties om stad te ver­groe­nen
Sha­ron John­son van de lob­by­or­ga­ni­sa­tie Trees for Cities heeft als doel om de stad Lon­den te ver­groe­nen om daar­mee de leef­baar­heid te ver­be­te­ren. Door mid­del van sms acties en hard­loop­wed­strij­den haalt de orga­ni­sa­tie geld op om bomen te plan­ten. In totaal zijn er 4 mil­joen Lon­den­se pon­den opge­haald waar­mee 10.000 straat­bo­men bekos­tigd kun­nen wor­den.

Groen bevor­dert inter­na­ti­o­naal ves­ti­gings­kli­maat
De gemeen­te Amster­dam werd ver­te­gen­woor­digd door Piet Eilan­der, direc­teur Groen, Eco­lo­gie, Ste­de­lij­ke Recre­a­tie en Water. Vol­gens Eilan­der is het groen belang­rijk voor de leef­baar­heid en voor het toe­ris­me van de Neder­land­se hoofd­stad. Ook gaf hij aan dat Amster­dam veel waar­de hecht aan groen in de stad en groen op daken om onder meer het riool­stel­sel te ont­las­ten na hevi­ge regen­bui­en. Om de leef­baar­heid te ver­gro­ten en het riool te ont­zien, legt de stad onder meer poc­ket­par­ken aan. De afge­lo­pen jaren heeft de stad twin­tig par­ken aan­ge­legd. Amster­dam legt per jaar vijf par­ken aan ter waar­de van €875.000. Ook bena­druk­te Eilan­der de waar­de van gro­te par­ken voor de stad ter ont­span­ning en recre­a­tie. Daar­naast heb­ben de par­ken een eco­no­mi­sche waar­de, omdat het onroe­rend goed in de nabij­heid van het park aan­zien­lijk hoger is dan elders. Ook gaf Eilan­der aan dat een groe­ne stad het inter­na­ti­o­na­le ves­ti­gings­kli­maat bevor­dert. Het park­ge­bruik is de laat­ste tien jaar sterk geste­gen, blijkt uit eigen onder­zoek door de gemeen­te.

The Green City Euro­pa
Op zater­dag trad Hon­ga­rije toe tot The Green City Euro­pe tij­dens een inter­ne con­fe­ren­tie met Enge­land, Frank­rijk, Ita­lië, Duits­land en Neder­land. Deze lan­den heb­ben vorig jaar De Groe­ne Stad Euro­pa opge­richt in het Fran­se Straats­burg, met als doel om De Groe­ne Stad con­cept op de poli­tie­ke agen­da te krij­gen. Tij­dens de con­fe­ren­tie wer­den onder meer de vor­de­rin­gen uit­ge­wis­seld en nieu­we ideeën bespro­ken.  Vol­gend jaar vindt er een ver­ge­lijk­ba­re con­fe­ren­tie plaats in het Zwit­ser­se Zürich. Zwit­ser­land zal dan toe­tre­den tot The Green City Euro­pe.

 

Plant Pubi­ci­ty Hol­land

De Groe­ne Stad Neder­land, acti­vi­teit van Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH), was mede­or­ga­ni­sa­tor en ini­ti­a­tief­ne­mer van het con­gres. Direc­teur Jan Habets van PPH maak­te deel uit van het Forum. PPH heeft in 2002 tij­dens de Flo­ri­a­de in Haar­lem­mer­meer De Groe­ne Stad con­cept opge­richt.

Lees ookWereld­ste­den delen ken­nis over Groe­ne Stad gedach­te »