Drie­daags Groe­ne Stad con­gres vindt plaats in Straats­burg

Van 10 tot en met 12 okto­ber vindt er een drie­daags Groe­ne Stad con­gres plaats in de zaal van de Euro­pe­se Raad in het Fran­se Straats­burg. Het cen­tra­le the­ma van dit con­gres is ‘Landscape as a Cre­a­tor of Weal­th’. Dit the­ma zal wor­den ver­dui­de­lijkt door diver­se work­shops en ple­nai­re bij­een­kom­sten over de meer­waar­de van het groe­ne pro­duct voor de gezond­heid & wel­zijn van bur­gers, de eco­no­mie, de soci­a­le cohe­sie, het mili­eu et cete­ra.

Het con­gres is geba­seerd op de ideeën en doel­stel­lin­gen van De Groe­ne Stad — dat 10 jaar gele­den door Plant Publi­ci­ty Hol­land is opge­zet — en op de suc­ces­vol­le — door ELCA geor­ga­ni­seer­de — weten­schap­pe­lij­ke work­shop over het belang van het groen in onze woon- en werk­om­ge­ving.

Het doel van deze meer­daag­se bij­een­komst is om te debat­te­ren en ken­nis en erva­ring uit te wis­se­len over De Groe­ne Stad.

Het drie­daag­se pro­gram­ma ziet er als volgt uit:
Dag 1: Pre­sen­ta­ties en debat­ten vin­den er plaats in de gro­te raads­zaal, gevolgd door work­shops over wat de baten zijn van het groen voor onder meer gezond­heid en wel­zijn, eco­no­mie en soci­a­le cohe­sie.
Dag 2: Zal gewijd zijn aan work­shops over de erva­rin­gen van De Groe­ne Stad. Deze work­shops vin­den ter plek­ke plaats in de omge­ving van Straats­burg, Frei­burg en Basel.
Dag 3: Het ver­slag van de belang­rijk­ste bevin­din­gen en erva­rin­gen opge­daan tij­dens de eer­de­re work­shops wordt gepre­sen­teerd. Het ‘Manifest voor een Groe­ne Revo­lu­tie’ wordt daar­na aan­ge­kon­digd. Deze dag wordt afge­slo­ten met een ron­de­ta­fel bij­een­komst met Euro­pe­se poli­ti­ci.

Spre­kers
Neder­land­se spre­kers die door Plant Publi­ci­ty Hol­land zijn aan­ge­dra­gen voor het con­gres zijn:

  • Tom Bade, direc­teur van Tri­ple E;
  • Jos Gadet, ste­den­bouw­kun­di­ge van de gemeen­te Amster­dam;
  • Marie­ke Tim­mer­mans, land­schaps­ar­chi­tec­te;
  • Jolan­da Maas, onder­zoe­ker Vita­mi­ne G(roen).

Daar­naast zijn er spre­kers uit onder meer Frank­rijk, Den­e­mar­ken, Enge­land, Hon­ga­rije en Duits­land.

  • Henk Ble­ker uit­ge­no­digd als spre­ker

Op advies van PPH is staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van EL&I door tuin­bouw­or­ga­ni­sa­tie Val­hor uit­ge­no­digd om een pre­sen­ta­tie te geven over de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de van groen voor ste­den.

700 dele­ga­ties
De orga­ni­sa­tie ver­wacht gedu­ren­de deze drie dagen 700 dele­ga­ties uit heel Euro­pa. In 2009 werd een ver­ge­lijk­baar con­gres geor­ga­ni­seerd in Straats­burg, toen waren er onge­veer 500 afge­vaar­dig­den aan­we­zig.

Orga­ni­sa­tie
De over­koe­pe­len­de tuin­bouw­or­ga­ni­sa­tie Val­hor en de Euro­pean Lands­ca­pe Assises orga­ni­se­ren met onder meer onder­steu­ning van De Groe­ne Stad (acti­vi­teit van Plant Publi­ci­ty Hol­land) dit con­gres.

Meer infor­ma­tie

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.