Con­gres Neder­land­se boom­in­fo­dag vindt op 10 novem­ber plaats

Op woens­dag 10 novem­ber 2010 wordt in Hotel & Con­gres­cen­trum “De Werelt” in Lun­te­ren de der­de Neder­land­se Boom­in­fo­dag geor­ga­ni­seerd. De Neder­land­se Boom­in­fo­dag is het con­gres waar weten­schap­pe­lij­ke en prak­ti­sche ken­nis over bomen wordt samen gebracht. Doel­groep van de Neder­land­se Boom­in­fo­dag zijn boom­ver­zor­gers, boom­kwe­kers, boom­tech­ni­sche onder­zoe­kers en boom­be­heer­ders van bomen, even­als beleidma­kers. Net als vorig jaar […]

Con­gres Den Haag Groen Stad, een geza­men­lij­ke opga­ve

Als afslui­ting van het the­ma­jaar ‘Den Haag Natuur­lijk Groen!’ orga­ni­seert de gemeen­te Den Haag op 10 decem­ber 2009 het con­gres ‘De groe­ne stad, een geza­men­lij­ke opdracht’. Om een ‘groene stad’ te rea­li­se­ren, is vol­gens de gemeen­te Den Haag een geza­men­lij­ke opdracht voor archi­tec­ten, eco­lo­gen, land­schaps­ar­chi­tec­ten, omge­vings­psy­cho­lo­gen, beheer­ders maar ook bewo­ners van de stad. Wat zijn […]

Het Nati­o­naal Open­ba­re Ruim­te Con­gres 2008 Duur­zaam­heid & iden­ti­teit

Wie werkt aan de open­ba­re ruim­te krijgt veel vra­gen. Vra­gen die vrij­wel altijd te maken heb­ben met issues op het gebied van duur­zaam­heid of iden­ti­teit. Hoe ver­sterkt de open­ba­re ruim­te de iden­ti­teit van de stad? Wat is de laat­ste stand van zaken op het gebied van duur­zaam inko­pen? En hoe ver­taalt zich dit in beheer? […]