Con­gres Gro­wing Green Cities inter­na­ti­o­na­le oproep tot dia­loog

De gemeen­te Alme­re, pro­vin­cie Fle­vo­land, Enten­te Flo­ra­le en het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te orga­ni­se­ren op 20 sep­tem­ber aan­staan­de het con­gres Gro­wing Green Cities I: “A Call To Acti­on” tij­dens de Flo­ri­a­de in Ven­lo. Het con­gres is een inter­na­ti­o­na­le oproep om de dia­loog op gang te bren­gen tus­sen de agenda’s van de tuin­bouw­sec­tor (Gro­wing Green) en de groe­ne voor­beeld­ste­den (Green Cities). Alme­re, kan­di­daat voor de Flo­ri­a­de van 2022, biedt samen met haar orga­ni­se­ren­de part­ners dit con­gres aan als podi­um voor deze agenda’s.

Inter­na­ti­o­na­le spre­kers als Andre­as Kipar (land­schaps­ar­chi­tect, BDLA/AIAPP, Ita­lië), Adjiedj Bakas (trend­wat­cher & auteur, Neder­land), Jaap Spros (chair­man of Enten­te Flo­ra­le Nether­lands and vice-chair­man of Enten­te Flo­ra­le Euro­pe, Neder­land) belich­ten hun visie op Gro­wing Green Cities, schet­sen trends en lich­ten best ‘green’ prac­ti­ces toe. Naast het cen­tra­le the­ma Gro­wing Green Cities, wordt er ver­der aan­dacht besteed aan de thema’s ‘Gree­ning’, ‘Fee­ding’, ‘Ener­gi­zing’ en ‘Heal­thying’ the City.

Gro­wing Green Cities – A Call To Acti­on
Toe­ne­men­de urba­ni­sa­tie dwingt ons te zoe­ken naar alter­na­tie­ven om onze ste­den gezond en aan­trek­ke­lijk te hou­den, voor nu en de gene­ra­ties na ons. Tege­lij­ker­tijd hou­den steeds meer men­sen zich bewust bezig met de her­komst van hun voed­sel en kie­zen voor gezon­de en duur­za­me pro­duc­ten. Hoe de groei van de stad kan samen­gaan met een ver­ho­ging van de kwa­li­teit van de stads­om­ge­ving is een maat­schap­pe­lij­ke opga­ve, die niet alleen (stads)bestuurders of beleids­ma­kers bezig­houdt. Ook ste­den­bou­wers, archi­tec­ten, pla­no­lo­gen, (milieu)activisten, eco­lo­gen, weten­schap­pers, onder­ne­mers en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties (moe­ten) zoe­ken naar een bete­re balans tus­sen rood en groen. De zorg voor vol­doen­de en vei­lig voed­sel is ook belang­rijk voor de komen­de decen­nia, waar­bij de tuin­bouw­sec­tor een steeds belang­rij­ke­re sleu­tel­po­si­tie krijgt als het gaat om het bor­gen hier­van bin­nen de gro­ter groei­en­de ste­den. Het con­gres Gro­wing Green Cities: A Call To acti­on roept op om een tien jaar duren­de dia­loog op te star­ten en best prac­ti­ces, nu nog ver­spreid over de wereld aan­we­zig, samen te bren­gen. Het doel is om zo te komen tot een gedeeld beeld van wat de ide­a­le ‘Green City’ zou kun­nen of moe­ten zijn.

Aan­mel­den en meer infor­ma­tie
Geïn­te­res­seer­den kun­nen zich aan­mel­den via www.floriadealmere.nl. Via deze web­si­te is het vol­le­di­ge pro­gram­ma in te zien en meer infor­ma­tie over het con­gres te lezen. De kos­ten voor het con­gres bedra­gen € 195,00 inclu­sief BTW.

Naast het con­gres wordt er op vrij­dag 21 sep­tem­ber een excur­sie geor­ga­ni­seerd, waar­bij een bezoek wordt gebracht aan Alme­re en Fle­vo­land in het kader van Gro­wing Green Cities. Meer infor­ma­tie hier­over is ook te vin­den op www.floriadalmere.nl.