Con­gres Hit­te­stress: Work­shop Uit­gangs­pun­ten voor groen in de stad

Uit­gangs­pun­ten voor groen in de stad
van 13.45 tot 14.45 in zaal Rode Geus
Hoe lei­den groe­ne voor­beeld­pro­jec­ten in de stad tot uit­gangs­pun­ten bij de (her)inrichting en de woning­bouw­op­ga­ve? Hel­pen nor­me­ring en regu­le­ring, of juist niet? Wat vraagt de ver­groe­ning van alle par­tij­en – en hun belan­gen – die een rol spe­len bij de inrich­ting van de stad? En wat bete­kent het voor de hui­di­ge finan­cie­rings­sys­te­men?
Over­he­den zou­den het groen­be­leid ster­ker moet inte­gre­ren met, en afstem­men op de ver­schil­len­de beleids­on­der­de­len. Tege­lij­ker­tijd stre­ven over­he­den naar een ver­min­de­ring van de regel­druk. Een inte­gra­le aan­pak is nodig, want het beleid is tot nu toe sterk sec­to­raal opge­steld en kan lei­den tot een sta­pe­ling van belan­gen en (vaak onbe­doel­de) zelf­bin­ding.
De maat­schap­pij vraagt meer dan ooit om kwa­li­teit in plaats van kwan­ti­teit. Bur­gers, woning­cor­po­ra­ties, bedrij­ven, zorg­ver­ze­ke­raars en ande­re maat­schap­pe­lij­ke par­tij­en kun­nen en wil­len zelf meer ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen voor hun leef­om­ge­ving. Hoe kan er gewerkt wor­den op meer ver­ant­woor­de­lijk­heid van ande­re par­tij­en. Min­der stu­rend, maar meer faci­li­te­rend en uit­no­di­gend. Door geza­men­lijk inzet te ple­gen op groen in de stad, zowel voor inrich­ting als beheer, kun­nen we er alle­maal veel meer vruch­ten van pluk­ken. Dat bete­kent wel een ande­re opstel­ling van par­tij­en, een ande­re rol­ver­de­ling, ande­re samen­wer­king en een ande­re wij­ze van finan­cie­ring.

  • Nico Wis­sing tuin­ar­chi­tect en mede­op­rich­ter van NL Green­la­bel. Zij heb­ben belang­rij­ke duur­zaam­heids­pas­poor­ten en labels ont­wik­keld. De pas­poor­ten en labels hel­pen bedrij­ven, over­he­den en par­ti­cu­lie­ren om bewus­te en ver­ant­woor­de keu­zes te maken.
  • Een ver­te­gen­woor­di­ger van pro­ject­ont­wik­ke­laars en/of vast­goed­pro­jec­ten
  • Pau­la Pau­lus Beleids­me­de­wer­ker Groen van de Gemeen­te Til­burg zal inzicht geven in de keu­zes die de gemeen­te Til­burg maakt bij pro­jec­ten.
  • Mireil­le van Vel­de van De Groe­ne Stad geeft inzicht in de pro­jec­ten van de Groe­ne Stad en de doel­stel­lin­gen van de Groe­ne Stad Char­ta wel­ke pas­sen in een kwa­li­ta­tie­ve samen­wer­king tus­sen over­heid, onder­ne­mers en bewo­ners.