Voor­aan­kon­di­ging con­gres Gro­wing Green Cities — a call to acti­on

De gemeen­te Alme­re orga­ni­seert in samen­wer­king met Enten­te Flo­ra­le, het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te en de Pro­vin­cie Fle­vo­land op don­der­dag 20 sep­tem­ber 2012 het inter­na­ti­o­na­le con­gres Gro­wing Green Cities I: a call to acti­on. Het con­gres is bedoeld om een podi­um te bie­den voor de agen­da van de (inter­na­ti­o­na­le) tuin­bouw­sec­tor (Gro­wing Green) en de agen­da van(internationale) groe­ne voor­beeld­ste­den (Green Cities).

De doel­stel­ling is om een dia­loog tus­sen deze twee agenda’s op gang te bren­gen, best prac­ti­ces te ver­za­me­len en start­sein te geven voor een tien­ja­rig inter­na­ti­o­naal uit­wis­se­lings­pro­gram­ma, waar moge­lijk gekop­peld aan offi­ci­ë­le World Hor­ti­cul­tu­ra­lEx­hi­bi­ti­ons.

Onder­wer­pen die aan bod komen zijn:

Groen loopt gevaar – het groen is divers en ein­de­loos, en minu­ti­eus ver­we­ven met ons dage­lijks leven. Maar waar het groen – met alles wat het ons biedt – een lief­des­ver­kla­ring ver­dient, is para­doxaal genoeg het tegen­over­ge­stel­de het geval; het groen loopt gevaar. Wereld­wijd vol­trekt zich een ver­schui­ving van een rura­le naar een urba­ne samen­le­ving. Omdat de ver­ste­de­lij­king onver­bid­de­lijk door­zet, heb­ben wij geen ande­re keu­ze dan zoe­ken naar manie­ren om onze ste­den vei­lig, gezond en aan­trek­ke­lijk te hou­den, zoe­ken naar een bete­re balans tus­sen rood en groen.
— Hoe bor­gen wij de leef­baar­heid van onze ste­den, in de weten­schap dat die ste­den alleen maar gro­ter en vol­ler wor­den?
— Hoe zor­gen wij dat waar­de­vol­le open ruim­ten, onze groe­ne toe­vluchts­oor­den, behou­den blij­ven?
— Hoe kan de groei van de stad plaats­vin­den met gezon­de sys­te­men op thema’s als Fee­ding, Gree­ning, Ener­gi­zing en Heal­thying.

Gro­wing green cities – Met de groei van de wereld­be­vol­king groeit ook de bete­ke­nis van de tuin­bouw­sec­tor: steeds meer men­sen moe­ten wor­den gevoed, steeds meer men­sen moe­ten wor­den voor­zien van schoon drink­wa­ter en duur­za­me ener­gie. De Neder­land­se tuin­bouw­sec­tor is van de belang­rijk­ste spe­lers op het wereld­to­neel. De sec­tor groeit in de diep­te, door te zoe­ken naar bete­re, duur­za­me pro­duc­tie­me­tho­den, zowel voor de mas­sa als voor de klei­ne schaal. De sec­tor groeit in de breed­te, door te zoe­ken naar rele­van­te cross-overs met ande­re sec­to­ren, om zo haar focus te ver­rui­men. De voort­gaan­de urba­ni­sa­tie maakt dat de kwa­li­teit van onze toe­komst in toe­ne­men­de mate afhan­ke­lijk is van de kwa­li­teit van onze ste­den. Ste­den stel­len zich de vraag hoe zijn hun veer­kracht en aan­trek­kings­kracht kun­nen behou­den. Hoe bor­gen wij de leef­baar­heid van onze ste­den? Hoe zor­gen wij ervoor dat de kracht van het rood het groen niet doet ver­dwij­nen? De sen­se of urg­en­cy groeit, en dat maakt dat over­al ter wereld wordt gezocht naar manie­ren om de kwa­li­teit van het leven van stads­be­wo­ners te bor­gen. Ste­den als Van­cou­ver, Shenz­hen, Tai­pei of, dich­ter bij huis, Mil­aan pre­sen­te­ren tij­dens dit con­gres inspi­re­ren­de voor­beel­den.

A call to acti­on –  Dit con­gres is een uit­no­di­ging aan de (inter­na­ti­o­na­le) tuin­bouw­sec­tor, de Green Cities en de daar­aan ver­bon­den ken­nis- en inno­va­tiein­stel­lin­gen om in de komen­de tien jaar in geza­men­lijk­heid toe te groei­en naar een uni­ver­seel beeld van de ide­a­le Green City, en dit in prak­tijk te bren­gen.

Aan­mel­den
U kunt zich voor­in­schrij­ven voor het con­gres Gro­wing Green Cities I op www.floriadealmere.nl. Zodra het com­ple­te pro­gram­ma bekend is, ont­vangt u een uit­no­di­ging en kunt u zich defi­ni­tief aan­mel­den. De kos­ten bedra­gen €195, — per per­soon. Voor meer infor­ma­tie kunt u con­tact opne­men met Esma Bolat via ebolat@almere.nl of 036 527 7288.