Pro­gram­ma con­gres Gro­wing Green Cities bekend

Het con­gres  ‘Gro­wing Green Cities I’ vindt plaats op 20 sep­tem­ber 2012 op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo. Dit con­gres is boven­dien “a call to acti­on” voor “Gro­wing Green” in al haar facet­ten. Met het bezoek aan het con­gres onder­te­kent u tevens een mani­fest, om zelf een actie­ve bij­dra­ge te leve­ren.

In 2050 woont 70% van de wereld­be­vol­king in de stad, op 2% van het tota­le aard­op­per­vlak. De vraag die de voort­gaan­de urba­ni­sa­tie met zich mee­brengt, is hoe wij onze ste­den leef­baar hou­den. Een vraag die niet alleen onze ste­den – stads­be­stu­ren, ste­den­bou­wers, pla­no­lo­gen, archi­tec­ten – raakt, maar nadruk­ke­lijk ook de tuin­bouw­sec­tor. De groei van de wereld­be­vol­king, met een toe­ne­men­de vraag naar gezond voed­sel, schoon drink­wa­ter, duur­za­me ener­gie en een gezon­de leef­om­ge­ving, wordt door de sec­tor als één van de groot­ste maat­schap­pe­lij­ke opga­ven van de komen­de decen­nia gezien. Zij zoekt dan ook naar moge­lijk­he­den tot schaal­ver­gro­ting, en tege­lij­ker­tijd naar manie­ren om het voed­sel dich­ter bij de men­sen – en dus in de ste­den – te bren­gen.

Agenda’s van tuin­bouw­sec­tor en ste­den samen­bren­gen
Gekop­peld aan de Almeer­se kan­di­da­tuur voor de Flo­ri­a­de 2022 brengt de gemeen­te Alme­re de agenda’s van de tuin­bouw­sec­tor (onder de noe­mer ‘Gro­wing Green’) en de ste­den (onder de noe­mer ‘Green City’) samen. ‘Gro­wing Green Cities’ is bedoeld als ‘a call to acti­on’, een oproep om geza­men­lijk te zoe­ken naar ant­woor­den op vraag­stuk­ken als bevol­kings­groei en urba­ni­sa­tie – vraag­stuk­ken die met iede­re ver­hui­zing van land naar stad iets urgen­ter wor­den. Die zoek­tocht begint niet bij nul. Nu al wor­den over­al ter wereld ini­ti­a­tie­ven ont­plooid, die zor­gen dat onze ste­den veer­krach­tig en aan­trek­ke­lijk blij­ven. ‘Gro­wing Green Cities’ is een per­ma­nen­te dia­loog, een uit­wis­se­lings­pro­gram­ma waar­in ken­nis en kun­de wor­den gedeeld. Het doel is om uit­ein­de­lijk te komen tot een uni­ver­seel beeld van wat een ide­a­le Green City is of zou moe­ten zijn. Deze ide­a­le Green City zal tij­dens de Flo­ri­a­de 2022 ook fysiek vorm krij­gen.

Orga­ni­se­ren­de par­tij­en
De gemeen­te Alme­re, Enten­te Flo­ra­le, het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te en de Pro­vin­cie Fle­vo­land nodi­gen u van har­te uit om bij dit con­gres aan­we­zig te zijn. De kos­ten voor het con­gres op don­der­dag 20 sep­tem­ber a.s. bedra­gen €195, — per per­soon, incl. btw

Excur­sie Almere/ Fle­vo­land  (opti­o­neel)
Naast het con­gres op don­der­dag 20 sep­tem­ber stel­len wij u in de gele­gen­heid om Fle­vo­land — Neder­lands’ jong­ste pro­vin­cie’, gele­gen op vijf meter bene­den zee­ni­veau – te bezoe­ken op vrij­dag 21 sep­tem­ber a.s. De pro­vin­cie Fle­vo­land en het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te nemen u ver­der mee het ‘nieu­we land’ in, en bren­gen u mid­dels een geba­lan­ceerd pro­gram­ma (inclu­sief één over­nach­ting) in con­tact met het groe­ne DNA van Fle­vo­land. Natuur­lijk wor­den tij­dens deze excur­sie ook eigen best prac­ti­ces getoond, zoals de Chris­te­lij­ke Agra­ri­sche Hoge­school in Dron­ten en ACRRES (Appli­ca­ti­on Cen­tre for Rene­wa­ble Resour­ces) in Lely­stad, een nati­o­naal cen­trum dat expe­ri­men­teert met (de toe­pas­sing van) duur­za­me ener­gie en grond­stof­fen. De kos­ten voor deel­na­me aan deze excur­sie inclu­sief het con­gres bedra­gen voor 1 over­nach­ting + 1 diner € 495,– per per­soon, incl. BTW.

Meer infor­ma­tie
— Voor meer infor­ma­tie kunt u con­tact opne­men met Esma Bolat of bel­len naar 036 527 7288
Down­load de uit­no­di­gings­brief »
Down­load het pro­gram­ma »