Brug­gen bou­wen tus­sen recre­a­tie en natuur

Een groot deel van de Neder­land­se natuur is Natu­ra 2000-gebied. In deze gebie­den wordt veel gerecreëerd. In de mees­te geval­len kun­nen natuur en recre­a­tie goed samen­gaan. Maar niet altijd. Denk bij­voor­beeld aan ver­sto­ring. Onder­ne­mers in de recre­a­tie­sec­tor moe­ten zelf bewij­zen dat er door hun acti­vi­tei­ten geen nade­li­ge gevol­gen voor de natuur zijn. Maar hoe doe […]

Bou­wen met Groen en Glas wordt ‘Knooppunt Bou­wen met Groen’

Bou­wen met Groen en Glas (BGG) en Knoop­punt Inno­va­tief Groen (KIG) bun­de­len hun kracht in het nieu­we ‘Knooppunt Bou­wen met Groen’. Het Knoop­punt maakt zich sterk voor de toe­pas­sing van groen als bron van vita­li­teit en ener­gie in de bebouw­de omge­ving.In de afge­lo­pen twee jaar zijn BGG en KIG steeds meer gaan samen­wer­ken, omdat de […]

Twee­daag­se cur­sus bou­wen met groen en glas

Opdracht­ge­vers van van­daag eisen voor de toe­komst com­for­ta­be­le wonin­gen en kan­to­ren die een bron zijn van vita­li­teit en ener­gie. Bou­wen met Groen en Glas rea­li­seert deze nieu­we norm. Door een opti­ma­le samen­wer­king van zon­ne­warm­te, dag­licht en groen ervaart de gebrui­ker een aan­ge­na­me werk- of leef­om­ge­ving. Tij­dens een twee­daag­se cur­sus, geor­ga­ni­seerd door Bou­wen met Groen en […]

Stu­die­reis Bou­wen met Groen en Glas naar Han­no­ver

Op 13 en 14 okto­ber orga­ni­se­ren Bou­wen met Groen en Glas in samen­wer­king met de Bond Neder­land­se Archi­tec­ten en het Pro­duct­schap Tuin­bouw een com­pac­te twee­daag­se stu­die­reis naar Han­no­ver. Omdat niets zo ver­hel­de­rend werkt als de eigen bele­ving, nemen wij u mee naar aan­tal uit­ge­spro­ken Groen en Glas pro­jec­ten, zodat u zelf de meer­waar­de kunt erva­ren […]

Poli­tiek Hoorn rea­geert op stel­ling: Bou­wen in groen?

De stel­ling in het West­fries Week­blad van Hoorn luidt als volgt deze week ‘Hoorn loopt tegen gren­zen aan: we ont­ko­men niet aan bou­wen op groen’.  De loka­le poli­tie­ke par­tij­en uit Hoorn rea­ge­ren op deze stel­ling. VVD Hoorn is het oneens met de stel­ling. Vol­gens de par­tij is bou­wen in het groen niet nodig. Tevens laat […]

Stel­ling: Bou­wen in de groe­ne gebie­den moet kun­nen

Komen­de weken ver­schijnt in de Heem­steed­se Cou­rant tel­kens één stel­ling of vraag waar­op de deel­ne­men­de poli­tie­ke par­tij­en aan de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen rea­ge­ren. De stel­ling van deze week is: Bou­wen in groe­ne gebie­den moet kun­nen? VVD: ONEENS­De VVD wil geen nieu­we bebou­wing in de groe­ne gebie­den. Ver­van­ging van hui­di­ge bebou­wing wil de VVD alleen als die de […]

Boek ‘De Bomen­plan­ner. Bou­wen aan duur­zaam groen’ is uit

De Bomenstich­ting heeft in samen­wer­king met De Groe­ne Stad, con­cept van Plant Publi­ci­ty Hol­land, en Bou­wend Neder­land het boek De Bomen­plan­ner uit­ge­bracht. De Bomen­plan­ner laat zien wel­ke meer­waar­de bestaan­de bomen heb­ben voor een bouw­plan en wel­ke moge­lijk­he­den er zijn om nieu­we bomen in de plan­ning mee te nemen. De Bomen­plan­ner is een beel­den­boek dat laat […]

Bij­een­komst Bou­wen met Groen en Glas

Groen­fo­rum Neder­land en het Pro­duct­schap Tuin­bouw nodi­gen u hier­bij uit voor een bij­een­komst over het the­ma: Bou­wen met Groen en Glas op woens­dag 23 sep­tem­ber in Zoe­ter­meer. Bou­wen met groen en glas (BGG) is een ver­nieu­wend bouw­con­cept, ont­leend aan de glas­tuin­bouw, waar­bij de nadruk ligt op het inte­graal ont­wer­pen met licht, warm­te en groen om […]

Samen bou­wen aan natuur­lijk spe­len Stu­die­dag 24 juni De Klei­ne Aar­de

Op 24 juni orga­ni­seert De Klei­ne Aar­de bin­nen haar pro­ject Speel­na­tuur in samen­wer­king met Stich­ting Oase een inspi­re­ren­de en infor­ma­tie­ve dag die hele­maal in het teken staat van natuur­lijk spe­len. Zowel de the­o­re­tisch ach­ter­grond, de dis­cus­sie over de nut en nood­zaak als de prak­ti­sche aan­pak van ont­werp naar uit­voe­ring zul­len aan­bod komen. We nodi­gen diver­se […]

Bou­wen met groen en glas

Glas­tuin­bouw, ruim­te­vaart en psy­cho­lo­gie. Drie vak­ge­bie­den die op het eer­ste gezicht wei­nig met elkaar te maken heb­ben. ‘Bou­wen met groen en glas’ bewijst het tegen­deel door gebruik te maken van nieu­we tech­nie­ken en inzich­ten uit deze vak­ge­bie­den. Het con­cept maakt tevens opti­maal gebruik van dag­licht, zon­ne­warm­te en de wel­daad van groen bin­nen en bui­ten. Voor […]