Poli­tiek Hoorn rea­geert op stel­ling: Bou­wen in groen?

De stel­ling in het West­fries Week­blad van Hoorn luidt als volgt deze week ‘Hoorn loopt tegen gren­zen aan: we ont­ko­men niet aan bou­wen op groen’.  De loka­le poli­tie­ke par­tij­en uit Hoorn rea­ge­ren op deze stel­ling.

VVD Hoorn is het oneens met de stel­ling. Vol­gens de par­tij is bou­wen in het groen niet nodig. Tevens laat de VVD weten dat er vol­doen­de aan­dacht aan groen moet wor­den besteed om het kwa­li­ta­tief op niveau te hou­den.

Ook de loka­le CDA is het oneens met de stel­ling. De par­tij geeft aan een groe­ne omge­ving nodig te heb­ben waar de bur­ger kan recreëren en spor­ten.

Lees hier alle reac­ties van de poli­tie­ke par­tij­en »

Bron:
West­fries Week­blad