Stel­ling: Bou­wen in de groe­ne gebie­den moet kun­nen

Komen­de weken ver­schijnt in de Heem­steed­se Cou­rant tel­kens één stel­ling of vraag waar­op de deel­ne­men­de poli­tie­ke par­tij­en aan de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen rea­ge­ren.
De stel­ling van deze week is: Bou­wen in groe­ne gebie­den moet kun­nen?

VVD: ONEENS
De VVD wil geen nieu­we bebou­wing in de groe­ne gebie­den. Ver­van­ging van hui­di­ge bebou­wing wil de VVD alleen als die de kwa­li­teit van de groe­ne gebie­den ver­groot. Meest­al bete­kent dit min­der bebou­wing dan er al staat.

CDA: ONEENS
De Groe­ne gebie­den zijn vitaal voor het karak­ter van Heem­ste­de als groe­ne gemeen­te. We zet­ten ons in om die te ver­be­te­ren. In de afge­lo­pen vier jaar heeft het CDA zich hard gemaakt voor het bestem­mings­plan Land­goe­de­ren en groe­ne gebie­den. Dit plan beschermt deze gebie­den.

PvdA: ONEENS
Oneens. Een groe­ne leef­om­ge­ving is een belang­rij­ke waar­de voor samen­le­ven bin­nen Heem­ste­de. Wij wil­len dit groe­ne karak­ter behou­den, dus geen extra wonin­gen in de groe­ne gebie­den.

D66: ONEENS
Heem­ste­de is een groe­ne oase in de rand­stad en moet dat blij­ven voor inhou­ders en regio. Groen blijft daar­om groen. Wel her­in­rich­ting van bestaand leeg­staand bebouwd ter­rein (kan­toor­pan­den) naar wonin­gen met win­kels en hore­ca. D66 bestrijdt ver­rom­me­ling van ruim­te en bouwt duur­zaam.

GROENLINKS: ONEENS
Regi­o­naal is het groe­ne bui­ten­ge­bied hard nodig. Toen Haar­lem werd aan­ge­spro­ken op een tekort aan ‘groen’, ver­wees men naar het groen in de regio! Heem­ste­de heeft met haar 50% — 50% ver­de­ling groen-bebou­wing een unie­ke posi­tie tus­sen groei­ge­meen­te Hoofd­dorp en stad Haar­lem.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Heem­steed­se Cou­rant