Bou­wen met groen en glas

Glas­tuin­bouw, ruim­te­vaart en psy­cho­lo­gie. Drie vak­ge­bie­den die op het eer­ste gezicht wei­nig met elkaar te maken heb­ben. ‘Bou­wen met groen en glas’ bewijst het tegen­deel door gebruik te maken van nieu­we tech­nie­ken en inzich­ten uit deze vak­ge­bie­den. Het con­cept maakt tevens opti­maal gebruik van dag­licht, zon­ne­warm­te en de wel­daad van groen bin­nen en bui­ten. Voor opdracht­ge­vers, archi­tec­ten, ste­den­bouw­kun­di­gen, pro­ject­ont­wik­ke­laars en beleids­me­de­wer­kers zal dit boek een open­ba­ring zijn, of op z’n minst een beves­ti­ging van wat men al ver­moed­de.
Het gebouw op boven­staan­de afbeel­ding wordt de cen­tra­le expo­si­tie ruim­te van Flo­ri­a­de 2012, ont­wor­pen door Archi­tec­ten- en inge­ni­eurs­bu­reau Krist­ins­son in samen­wer­king met Ingolf Kruse­man (Blom Archi­tec­tuur en ste­den­bouw). Voor de toe­komst biedt dit gebouw acht­hon­derd werk­plek­ken in het groen.