Samen bou­wen aan natuur­lijk spe­len Stu­die­dag 24 juni De Klei­ne Aar­de

Op 24 juni orga­ni­seert De Klei­ne Aar­de bin­nen haar pro­ject Speel­na­tuur in samen­wer­king met Stich­ting Oase een inspi­re­ren­de en infor­ma­tie­ve dag die hele­maal in het teken staat van natuur­lijk spe­len. Zowel de the­o­re­tisch ach­ter­grond, de dis­cus­sie over de nut en nood­zaak als de prak­ti­sche aan­pak van ont­werp naar uit­voe­ring zul­len aan­bod komen.

We nodi­gen diver­se experts en erva­rings­des­kun­di­gen uit die van ver­schil­len­de kan­ten het natuur­lij­ke spe­len en de natuur­lij­ke speel­plaats zul­len belich­ten.

Tevens zal de natuur­lij­ke speel­plek die tij­dens de Work­shop van april in het Eco-park is aan­ge­legd offi­ci­eel geo­pend wor­den. Kort­om het wordt zeker een zeer inspi­re­ren­de en infor­ma­tie­ve dag rond het the­ma speel­na­tuur.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Voor aan­mel­ding neem con­tact op op met Mar­leen War­naar 0411–661098 of m.warnaar@dekleineaarde.nl

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, natuur­lij­ke speel­plek­ken

Bron:
De klei­ne aar­de