Bij­een­komst Bou­wen met Groen en Glas

Groen­fo­rum Neder­land en het Pro­duct­schap Tuin­bouw nodi­gen u hier­bij uit voor een bij­een­komst over het the­ma: Bou­wen met Groen en Glas op woens­dag 23 sep­tem­ber in Zoe­ter­meer.

Bou­wen met groen en glas (BGG) is een ver­nieu­wend bouw­con­cept, ont­leend aan de glas­tuin­bouw, waar­bij de nadruk ligt op het inte­graal ont­wer­pen met licht, warm­te en groen om kun­nen vol­doen aan de behoef­te aan ener­gie-neu­tra­le en com­for­ta­be­le wonin­gen en kan­to­ren.

Groen als esthe­ti­sche ver­fraai­ing
In 2007 is een start gemaakt met dit con­cept. De resul­ta­ten zijn van dien aard dat in 2009 een ver­volg wordt gege­ven in de vorm van een inno­va­tie en sti­mu­le­rings­pro­gram­ma gericht op de tran­si­tie van groen esthe­ti­sche ver­fraai­ing  van gebou­wen tot een regu­lier en onmis­baar onder­deel van archi­tec­tuur, bouw­tech­niek, kli­maat, wel­zijn, com­fort en besluit­vor­ming.

Kort­om van ont­roe­rend groen naar onroe­rend groen in de bouw.
Hier­bij ligt het accent niet alleen op groen in gebou­wen maar ook op groen op en aan gebou­wen.

Atto Harsta (direc­teur Aldus bou­w­in­no­va­tie) geeft in zijn pre­sen­ta­tie een “sta­te of the art” over­zicht van ken­nis en toe­pas­sin­gen van dit nieu­we bouw­con­cept geschikt voor zowel nieuw­bouw als reno­va­ties.

Het pro­gram­ma is als volgt:
Datum woens­dag 23 sep­tem­ber
Plaats Zoe­ter­meer
14.00 Ont­vangst met kof­fie
14.30 Bou­wen met Groen en Glas (Atto Harsta)
15.30 Dis­cus­sie
16.00 Net­werk bor­rel

Klik hier voor meer info »