Twee­daag­se cur­sus bou­wen met groen en glas

Opdracht­ge­vers van van­daag eisen voor de toe­komst com­for­ta­be­le wonin­gen en kan­to­ren die een bron zijn van vita­li­teit en ener­gie. Bou­wen met Groen en Glas rea­li­seert deze nieu­we norm. Door een opti­ma­le samen­wer­king van zon­ne­warm­te, dag­licht en groen ervaart de gebrui­ker een aan­ge­na­me werk- of leef­om­ge­ving. Tij­dens een twee­daag­se cur­sus, geor­ga­ni­seerd door Bou­wen met Groen en Glas in samen­wer­king met BNA Aca­de­mie, maakt u ken­nis met ‘Bou­wen met groen en glas’ en leert u zelf te ont­wer­pen met licht, warm­te en groen.

De eer­ste dag (3 novem­ber), het semi­nar, biedt een inlei­dend over­zicht van ken­nis en toe­pas­sin­gen van deze nieu­we inte­gra­le bena­de­ring. Hoe maakt u opti­maal gebruik van dag­licht, groen en zon­ne­warm­te? Wat zijn de voor­de­len van groen, anders dan dat esthe­ti­sche? U maakt ken­nis met de sun­ga­low (par­ti­cu­lie­re woning), Vil­la Flo­ra (kan­toor) en een school waar de stu­den­ten kun­nen fees­ten onder een ster­re­he­mel (Hoge­school Dron­ten). De docen­ten delen met u de ont­werp­prin­ci­pes en de tech­nie­ken.

Work­shop ‘Ont­wer­pen met licht, warm­te en groen’
Op dag twee (17 novem­ber), de work­shop ‘Ont­wer­pen met licht, warm­te en groen’, oefent u in een klei­ne groep de prak­ti­sche ont­werp­mo­ge­lijk­he­den van het inte­graal ont­wer­pen met licht, warm­te en groen. U leert los­se onder­de­len van het con­cept in ont­wer­pen toe te pas­sen en te bere­ke­nen wat de ver­wach­te kos­ten en opbreng­sten zijn.

Docen­ten
De cur­sus wordt gege­ven door Gerard Blonk (Inge­ni­eurs­bu­reau Cau­berg-Huy­gen) en Wil­co Schef­fer (BDG Archi­tec­ten) met onder­steu­ning van een groe­nex­pert (een dag).

Loca­tie
De cur­sus vindt plaats in de duur­za­me woon­wijk Eva-Lanx­meer in Culem­borg; een wan­de­ling langs de ener­gie­zui­ni­ge kas‑, grond- en water­wo­nin­gen en kan­to­ren maakt deel uit van het pro­gram­ma. De cur­sus start bei­de dagen om 10.00 uur en ein­digt om 17.00 uur.

Prijs en aan­mel­den
De kos­ten voor deze cur­sus bedra­gen:
Voor BNA-leden € 495,-
Voor niet-leden € 595,-
Leden van BNA kun­nen zich inschrij­ven via het inschrijf­for­mu­lier op www.bna-academie.nl. Niet-leden kun­nen zich aan­mel­den met een e‑mail naar academie@bna.nl onder ver­mel­ding van naam, orga­ni­sa­tie, func­tie, fac­tuur- en adres­ge­ge­vens. De beves­ti­ging van uw inschrij­ving ont­vangt u zo spoe­dig moge­lijk.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.