Sym­po­si­um: Bomen, een bron van inspi­ra­tie bij het bou­wen

In 2006 deed de Bomenstich­ting een oproep om voor­beel­den in te stu­ren van bouw- of infra­struc­tu­re­le pro­jec­ten waar bomen op een goe­de manier zijn inge­past.Uit alle inge­zon­den pro­ject­be­schrij­vin­gen heeft een des­kun­di­ge jury de tien meest inspi­re­ren­de pro­jec­ten geko­zen en deze wor­den op 21 juni gepre­sen­teerd.Er is vol­op gele­gen­heid om met de opdracht­ge­vers en uit­voer­ders van […]