Brug­gen bou­wen tus­sen recre­a­tie en natuur

Een groot deel van de Neder­land­se natuur is Natu­ra 2000-gebied. In deze gebie­den wordt veel gerecreëerd. In de mees­te geval­len kun­nen natuur en recre­a­tie goed samen­gaan. Maar niet altijd.

Denk bij­voor­beeld aan ver­sto­ring. Onder­ne­mers in de recre­a­tie­sec­tor moe­ten zelf bewij­zen dat er door hun acti­vi­tei­ten geen nade­li­ge gevol­gen voor de natuur zijn. Maar hoe doe je dat? Alter­ra Wage­nin­gen UR deed onder­zoek en komt met aan­be­ve­lin­gen waar de recre­a­tie­sec­tor mee ver­der kan.

- Lees het vol­le­di­ge bericht »

- Rap­port ´Recreatie en Natuur: Ken­nis over effec­ten, kwets­baar­heid, han­de­lings­per­spec­tie­ven en moni­to­ring van recre­a­tie in Natu­ra 2000-gebie­den’ »

Bron:
Alter­ra